Logo

Usul ve Esaslar

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi akademik birimlerinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi ve kalite düzeylerinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek ve bununla ilgili uygulama, usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Esaslar Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Kalite Komisyonu ile akademik ve idari birimlerin bu Esasların 1. Maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Usul ve Esaslar 23 Kasım 2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” ve Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun hazırlamış olduğu “Yükseköğretim Kalite Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları” rehberi esas alınarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE4 —(1) Bu esaslarda geçen:
a) Yükseköğretim Kalite Kurulu: Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile kurulmuş, yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu Kurulu,
b) Üniversite: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesini,
c) Kalite Komisyonu: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi bünyesinde oluşturulmuş kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden ve akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, kurumsal değerlendirme, dış değerlendirme, periyodik iyileştirme ve izleme süreçlerinden sorumlu Komisyonu,
d) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ): Yükseköğretim için tanımlanan Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini,
e) Akademik Birimler: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve araştırma merkezlerini,
f) Birim Kalite Temsilcisi: Akademik/İdari birimler tarafından belirlenen ve Bologna Süreci kapsamında Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi fiziki alt yapı ve akademik yetkinlik ile kalite güvencesi açısından gerekli şartları yerine getiren temsilciyi,
g) Akreditasyon: Bir dış değerlendirici kurum tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini,
h) İç Değerlendirme: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının değerlendirilmesini,
i) Dış Değerlendirme: Eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalitesinin, bağımsız dış değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini,
j) Yükseköğretim Kurumu İç Değerlendirme Raporu: Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik plan doğrultusunda ve yıllık olarak, performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda oluşturulmuş raporu ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kalite Komisyonu
 
Kalite Komisyonunun Belirlenmesi ve Görev Süreleri
MADDE 5 – (1) Komisyonun başkanlığı Üniversite Rektörü tarafından yürütülür.
(2) Komisyon üyeleri, aynı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulunu temsilen birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere Üniversite senatosu tarafından belirlenen üyelerden oluşur. Komisyon üyeleri arasında Üniversite Genel Sekreteri ve öğrenci temsilcisi ile strateji geliştirme süreçlerinden sorumlu birim yöneticisi de bulunur. 
(3) Üyelerin görev süreleri iki yıldır. Öğrenci temsilcisinin görev süresi bir yıldır. Bu süre zarfında görevi biten üye yerine aynı usuller çerçevesinde yeni üye belirlenir. Görev süresi biten üye yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle boşalan çalışma grubu üyeliği için aynı esaslara göre yeni üye atanır.
(4) Kalite  Koordinatörü, Koordinatörlüğe bağlı Çalışma Grubu ve alt komisyon üyeleri komisyonun önerisi ile Rektörlük tarafından atanır.
 
Kalite Komisyonunun Görevleri
MADDE 6 – (1) Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır:
 1. Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemi kapsamında araştırma, eğitim-öğretim, yönetim sistemi ve stratejik plan uygulama alanlarında alt komisyonlar belirlemek,
 2. Kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,
 3. İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal iç değerlendirme raporunu Ocak – Şubat aylarında tamamlayarak Üniversite Senatosuna sunmak, onaylanan İç Değerlendirme Raporunu Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sürenin sonuna kadar bilgi amaçlı olarak Yükseköğretim Kalite Kuruluna göndermek, internet ortamında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,
 4. Yükseköğretim Kalite Kurulu kararlarını Üniversitenin akademik ve idari birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,
 5. Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı desteklemek,
 6. Üniversitenin dış değerlendirme sürecinde, Kalite Komisyonu adına gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek.
 7. Kurum kalite kültürünün yerleşmesi, kalite güvence sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesi yönünde çalışmalar yapmak.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İç Değerlendirme
 
İç Değerlendirme Süreci ve Takvimi
MADDE 9 – (1) Akademik ve idari birimler, Kalite Komisyonu tarafından belirlenen iç değerlendirme surecine göre, içinde bulunulan yılın Aralık ayında, bu esasların 10. Maddesinde belirtilen konuları içeren iç değerlendirme çalışmasını tamamlar. Komisyon Akademik Birimlerden gelen raporlar doğrultusunda hazırlayacağı yıllık taslak İç Değerlendirme Raporunu Şubat ayı içinde Rektörlük Makamına sunar.
 
İç Değerlendirme Kapsamı
MADDE 10 – (1) Üniversitenin, ön lisans, lisans, lisansüstü düzeyindeki akademik birimleri ve araştırma merkezlerinin her türlü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesi ve kalite geliştirme çalışmaları iç değerlendirme kapsamında değerlendirilir. İç değerlendirme konuları:
 1. Üniversitenin misyonu, vizyonu, stratejik planı ve kalite güvencesine yönelik olarak belirlenen politika ve süreçlerini,
 2. Akademik birimlerin ölçülebilir nitelikteki hedefleri, bu hedeflerle ilgili performans göstergelerinin belirlenmesi ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini,
 3. Akademik birimler tarafından oluşturulan Programların TYYÇ ile ilişkili ve öğrenme çıktılarına dayalı olarak yapılandırılması ve akreditasyon sürecinin gereklerinin yerine getirilmesi konusundaki çalışmalarını,
 4. Eğitim ve öğretim süreçleri, ders program ve yükleri, eğitim programlarının etkinliği, öğrenci katılımı ve memnuniyeti başta olmak üzere öğrencilerin kalite ve performansları ile ilgili çalışmaları,
 5. Araştırma faaliyetleri ve etkinlikler ile akademisyenlerin kurumsal çalışmalara katılımı ve memnuniyeti başta olmak üzere ilgili süreçleri,
 6. Akademik birimlerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini,
 7. İdari personelin kurumsal çalışmalara katılımı ve memnuniyeti ile idari ve destek hizmetlerini,
 8. Mezunlara yönelik çalışmaları,
 9. Topluma açıklık ve toplum hizmetlerini,
 10. Yaşam boyu eğitim faaliyetlerini,
 11. Bir önceki iç değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili çalışmaları içerir.
 1. Kalite Komisyonu iç değerlendirme sürecini oluştururken, kendi performans göstergelerini oluşturabilir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dış Değerlendirme
 
MADDE 11 – (1) Üniversite, beş yılda en az bir defa olmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından periyodik olarak yürütülecek Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilir. Üniversitenin dış değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanır ve ilân edilir.
(2) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler aracılığıyla, kurumun iç değerlendirme raporu üzerinden ön değerlendirmesi, saha ziyareti ve kurumsal geri bildirim raporunun (KGBR) hazırlanması aşamalarından oluşan değerlendirme sürecini kapsar.
 
Dış değerlendirme raporlarının kapsamı
MADDE 12 – (1) Kurumsal Dış Değerlendirme Programına dâhil olan her yükseköğretim kurumu için, değerlendirme sürecinin sonunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler tarafından bir kurumsal geri bildirim raporu hazırlanır.
(2) Yükseköğretim kurumu için hazırlanan kurumsal geri bildirim raporu, kurumda yürütülen eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, varsa bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun idari hizmetlerinin ve kurumsal karar alma süreçlerindeki kalite güvencesi sistemi ile kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını kapsar.
 
İç ve dış değerlendirme sonuçlarının kamuoyuna açıklanması
MADDE 13 – (1) Üniversitede yapılan iç ve dış değerlendirmelerin sonuçları kamuoyuna açıktır. Üniversitenin yıllık iç ve dış değerlendirme raporları Üniversite resmî internet sayfasında yayınlanır.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme Sonrası Çalışmalar ve Periyodik Gözden Geçirme
 
İyileştirme eylem planları
MADDE 14 – (1) Yapılan iç veya dış değerlendirme sonucunda ortaya çıkan iyileştirmeye açık alanların iyileştirilebilmesi için akademik birimler veya programlar tarafından iyileştirme eylem planları hazırlanır. Bu planda hangi iyileştirmelerin, kimlerin sorumluluğunda, ne zaman ve ne kadar sürede tamamlanması gerektiği belirtilir. İyileştirme eylem planları, ilgili akademik birim ve Kalite Komisyonu işbirliğinde yürütülür.
 
Periyodik gözden geçirme ve sıklığı
MADDE 15 – (1) Akademik ve idari birimlerde her takvim yılı başından itibaren yıl içinde, altı ayda bir Yükseköğretim Kalite Kurulu ve Kalite Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre bir durum değerlendirmesi ve gözden geçirme çalışması yapılır.
(2) Komisyon periyodik gözden geçirme toplantılarını organize eder ve değerlendirme sonuçlarını değerlendirmenin tamamlanmasını izleyen Senato toplantısında sunar.
 
 
ALTINCI BÖLÜM
Ödül ve Harcamalar
 
İyi uygulamaların ödüllendirilmesi
MADDE 16 – (1) Akademik ve idari birimlerin örnek kalite geliştirme çalışmalarının ödüllendirilmesi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
 
Kalite çalışmaları kapsamındaki harcamalar
MADDE 17 – (1) Bu Esaslar kapsamında, gerçekleştirilecek olan çalışmalara ilişkin harcamalar Üniversite bütçesinden karşılanır.
 
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18- (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan durumlarda Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 
Yürürlük ve Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Esaslar Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
(2) Bu Esaslara ilişkin hükümleri Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü yürütür.

foot