Logo

Ders İçerikleri

1. YIL 1. DÖNEM
TRM 105 Turizm'e Giriş
Önkoşul Yok
Kredi: (3 + 0) 3
Bu ders her öğrenciye turizm kuruluşları, ilgili iş ve hizmet endüstrisi, turist davranışı, turizm planlama, turizm araştırma ve pazarlama da dâhil olmak üzere turizme yönelik temel bir anlayış sunmaktadır.
TRM 103 Ekonomi I
Önkoşul Yok
Kredi: (3 + 0) 3
Bu ders öğrencilere makroekonomide kullanılan temel çerçeveyi sunmaktadır. Ders talep, arz ve denge, tüketici ve üretici davranışı, esneklikler, üretim ve maliyet, pazar yapıları gibi konuları kapsayacaktır.
TRM 101 İşletmeye Giriş 1
Önkoşul Yok
Kredi: (3 + 0) 3
Bu ders iş yönetimine yönelik anlayışı sunma amacıyla yönetim alanında ana kavramlara giriş niteliğindedir. Bu ders yönetim işlevlerine göre düzenlenmiş olup vaka çalışmaları ile zenginleştirilmiştir.
1.YIL  2.DÖNEM
TRM 102 İşletme ve Yönetim 2
Önkoşul Yok
Kredi: (3 + 0) 3
Bu ders, yönetim analizinin işlevine devam edilecek İş ve Yönetim dersinin ikinci bölümüdür.
TRM 106 Turizim Coğrafyası
Önkoşul Yok
Kredi: (3 + 0) 3
Coğrafya ve mekânın önemi; dünya bölgeleri: fiziksel, politik, ekonomik ve kültürel özellikler; uluslararası turizmin gelişimi: turizmin coğrafi modelleri ve dünyanın seçili bölgelerinin turizm özellikleri. Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasından sonra öğrenciler seyahat ve turizm endüstrisine ilişkin olarak temel coğrafi kavramlara dair genel bilgi sahibi olmalı ve mekânsal yere dair güncel meseleler hakkında eleştirel düşünebilmelidir.
TRM 104 Ekonomi 2
Önkoşul Yok
Kredi: (3 + 0) 3
Bu ders öğrencilere mikroekonomide kullanılan temel çerçeveyi sunmaktadır. Oyun teorisi, belirsiz ortamlarda karar almak, para politikaları ve mali politikalar ve onların ekonomik büyüme ve enflasyona olan etkisi ders boyunca işlenecektir.
2 YIL 1.DÖNEM
TRM 235 Turizmde Proje Yönetimi
Önkoşul Yok
Kredi: (2 + 2) 4
Bu ders projeleri zamanında, projeye ve şartnamelere uygun olarak organize etme ve tamamlamaya ilişkin teorileri ve en iyi uygulamaları incelemektedir. Öğrenciler Turizm Endüstrisi içerisinde etkili bir şekilde projeleri planlama, icra etme ve tamamlamak için bilgi ve becerileri kullanmayı öğrenmektedirler.
TRM 231 Hizmet Endüstrisinde Pazarlama
Önkoşul Yok
Kredi: (3 + 0) 3
Bu dersin amacı kurumlar içerisinde pazarlama araştırmasının rolü ve katkısını incelemek, pazarlama araştırmasında başlıca metodolojileri tanıtmak ve alıcı davranışı çalışmasındaki anahtar faktörleri tanıtmaktır. Bu dersin tamamlanmasıyla, öğrenciler pazarlama yöneticilerinin ilgilendiği anahtar problemler ve ana karar alma alanlarını tespit ve analiz edebilecek, karar almada pazarlama araştırmasının potansiyel katkısını anlayabilecek ve ana metodolojilerinin önemini kavrayabilecek ve de alıcı davranışı ile pazar bölünmesinin faktörleri ile aşina olacaktır.
TRM 213 Turizm ve Eğlence Yönetimi
Önkoşul Yok
Kredi: (3 + 0) 3
Turizm ve eğlenceye ilişkin temel bilgilere giriş. Modern, endüstri sonrası toplum ve eğlencenin önemi. Özel ve kamu rekreasyonu. Rekreasyonel faaliyetler programlama.
2. YIL 2. DÖNEM
TRM 242 Turizm ve Sosyal Bilimler
Önkoşul Yok
Kredi: (3 + 0) 3
1. Dünya Savaşı sonrasında toplumda meydana gelen yapısal değişiklikler, sosyal olguların çoğalmasına yol açmış olup bunun en önemli örneklerinden biri, turizmdir. Bu derste öğrenciler, sosyal bilimlerin, ücretli iznin yaygınlaşması, teknolojinin ve ulaşım araçlarının gelişmesi ve bilginin giderek daha önemli hale gelmesi gibi değişiklikler ışığında turizm olgusunu nasıl incelediğini keşfetme fırsatını yakalayacaklardır. Sosyal düşüncenin, sosyal değişimlerde turizmin köklerini takip etme yolları ve turizmin, genellikle birbirleriyle rekabet halinde olan çeşitli paradigmalar (işlevselcilik, Marksizm, sosyal etkileşimcilik, yapısalcı ve post-yapısalcı anlatılar) ile incelenmesi konusu araştırılacaktır. Turizm içerisindeki çeşitlilik incelenecek ve öğrencilerden, sosyal bir olgu olan turizmin parçasını oluşturan serbest-zaman, sosyal sınıflar ve değişkenlik, sosyalleşme, sosyal roller ve ideoloji kavramlarını incelemeleri istenecektir.
TRM 236 Turizmde Tüketici Davranışları
Önkoşul Yok
Kredi: (3 + 0) 3
Satın almaya ilişkin tüketici davranışlarını etkileyen faktörler. Müşteri karar verme süreci, tutum oluşturma ve tutum değişimi, iletişim, inovasyonlar ve marka sadakatinin benimsenmesi üzerine etkisi olan kişisel ve harici faktörler. Pazardaki bireye dair çeşitli görüşler ve hizmetlere yönelik vurgu ile birlikte tüketici karar verme modelleri. Kar amacı güden ve gütmeyen örgütlerin stratejik planlamada tüketici davranışlarının uygulanması ve tüketici eğilimleri, küresel pazarlar, tüketici koruma ve tüketici davranışında etiğe ilişkin meseleler.
TRM 202 Örgüt Kültürü
Önkoşul Yok
Kredi: (3 + 0) 3
Bu ders örgütlerdeki bireysel ve grup davranışlarını anlamak ve açıklamak amacıyla bir kavram olarak örgütün, örgüt kuramlarının ve kavram ile teorilerin bir incelemesini içermektedir. Derinlemesine incelenecek konular şunlardır: algı, motivasyon, örgütsel ortama uygulanan liderlik ve grup dinamikleri, öğrenme ve örgütsel davranış değiştirme, iş tutumu ve memnuniyeti, çatışma yönetim, örgütsel değişim ve stres yönetimi.
3.YIL 1. DÖNEM
TRM 351 Müşteri İlişkileri Yönetimi
Önkoşul Yok
Kredi: (3 + 0) 3
Müşteri ilişkisi kavramı ve özellikleri, müşteri hizmetler, müşteri ilişkileri çeşitleri, ileri düzey ilişkiler, katma değer oluşturma, satış ve pazarlama, müşteri hizmeti kalite sistemi, müşteri edinme ve sürdürme, müşteri ilişkilerini yönetme ve ölçme
TRM 325 İş Hukuku
Önkoşul Yok
Kredi: (2 + 0) 2
Ders yasa kavramına dair genel bir anlayış sunmayı amaçlamaktadır. Dersin içeriği şu şekildedir: temel yasa kavramı, hukuki yorumlama teorileri, Türk Yasası kaynakları ve karşılaştırmalı yasa oluşturma süreçleri. Bu dersin tamamlanmasıyla öğrenciler hukuki araştırma ve problem çözmede analitik becerilerini kullanma yeteneğine sahip olacaklardır.
TRM 311Muhasebe
Önkoşul Yok
Kredi: (3 + 0) 3
Bu ders mali muhasebe sistemlerini vurgulayan temel kavramlara giriştir ve standartlara bir giriş dersidir. Dersin amacı işletmeye ait işlemleri kaydedilmesi ve mali bilançoların hazırlanmasında gerekli becerileri geliştirmektir. Bu dersin başarı ile tamamlanması üzerine öğrenciler muhasebenin amacı, kavram ve uygulamaların uygulanışı, iş etkinliklerini kaydetme ve mali veri tabanı oluşturma ile idari kararlar için mali bilançoların hazırlanmasına ilişkin süreçlerde ustalaşmaya yönelik anlayışa sahip olduklarını gösterebilecektir.
3. YIL 2. DÖNEM
TRM 312 Maliyet Muhasebesi 
Önkoşul: TRM 311
Kredi: (3 + 0) 3
Dersin amacı öğrencilere şu konularda beceri ve bilgi ile donatmaktır: farklı maliyet çeşitlerini tespit etmek ve hesaplamak (doğrudan, dolaylı, değişken ve sabit maliyetler) ve envanter değerleme, süreç maliyetleme, faaliyet tabanlı maliyetleme, yaşam dönemi maliyetlemesi, hedef maliyet, standart maliyetleme sistemleri arasındaki farkları tespit etmek. Bu ders, amaçlar, maliyet dağıtımı ve bütçeleme planlama ve kontrol etmeye yönelik olarak özel muhasebe bilgisini kullanmak için maliyetler, onların davranışları ve yöntemlere ilişkin teme bir anlayış sağlayarak idari karar almayı destekleyecek özel muhasebe bilgilerini sunmaktadır.
TRM 324 Turizm Ekonomisi
Önkoşul Yok
Kredi: (3 + 0) 3
Bu derste öğrenciler, ekonomik düşüncenin hem mikro hem de makro düzeyde turizm alanına uygulanması konusunda fikir sahibi olacak ve turizm piyasası, ekonominin temel ilkeleri bağlamında kavramsal hale getirilecektir. Turizm talebi incelenecek ve turizmin şekillenmesi, ölçülmesi ve öngörülmesi gibi turizmle ilgili diğer unsurlar ele alınacaktır. Gider sızıntıları ve çarpan etkisi gibi turizmle ilgili birtakım temel kavramlar sunulup incelenecek, turizmin ekonomik etkilerinin yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeylerde detaylarıyla ortaya konularak ölçülecektir.
TRM 316 Turizmde Yönetmelikler ve Kurallar
Önkoşul Yok
Kredi: (2 + 0) 2
Bu ders yerel ve uluslararası turizm düzenlemelerini ve konu alanında ortay acıkan anahtar güncel mesele analizlerini incelemektedir. Öğrencilere hükümetler, yatırımcılar, geliştiriciler, operatörler, pazarlamacılar, özel ilgi grupları, yerel topluluklar ve turistlerin kendisi de dâhil olmak üzere turizmdeki pek çok paydaşa özel yasal ve politik tavsiye sunmak için gerekli anlayış ve içgörü sağlamaktadır.
4.YIL 1.DÖNEM
TRM 425 Uluslararası Turizm Operasyonları
Önkoşul Yok
Kredi: (3 + 0) 3
Bu ders uluslararası örgütlere ve yabancı çevrenin uluslararası işletmeye olan etkilerine ilişkin genel bir bakış açısı sunmaktadır. Ders kültürel farklılıklar üzerine odaklanacaktır: uluslararası ticaret ve ekonomik gelişim teorileri; uluslararası finans; uluslararası pazarlama ve uluslararası işletme ilişkileri başlatma ve sürdürmede pratik uygulamalar turizm açısından ele alınacaktır.
TRM 423 Turizmde Destinasyon Gelişimi
Önkoşul Yok
Kredi: (3 + 0) 3
Seyahat destinasyonları yaratmak adına turizm ürünleri olarak çeşitli kaynakların tanımlanması, yorumlanması ve ticarileştirilmesi. Seyahat destinasyonları oluşturmak için turizm temelleri, araştırma yöntemleri, seyahat coğrafyası ve iş kavramlarının bir araya getirilmesi.
4. YIL 2. DÖNEM
TRM 434 Turizmde Sürdürülebilirlik
Önkoşul Yok
Kredi: (3 + 0) 3
Bu ders sürdürülebilir turizm gelişimi ile ilişkili kavram ve ilkeleri tanıtarak yönetim ve planlama amaçları üzerine olan etkilerine vurgu yapmaktadır. Turizm endüstrisini etkileyen sürdürülebilirlik kavramları; doğal, inşa edilmiş ve kültürel kaynakların çevresel, sosyal ve ekonomik refahı için tasarlanmış çeşitli turizm gelişmeleri; belirli paralellikler oluşturulabilsin ve turizme bağlı projelerin yönetimine bazı rehber ilkeler uygulanabilsin diye doğal ekosistemlerin tabiatında olan istikrar.
TRM 432 Stratejik Yönetim
Önkoşul Yok
Kredi: (3 + 0) 3
Bu ders firmanın harici ve dahili ortamını analiz etmek için yararlı teorik kavramlar ve çerçeveleri tanıtmakta ve farklı türden stratejilerin formülasyonu ve yürütülmesinde rehberlik sağlamaktadır. Stratejik meseleler bir icra kurulu başkanı veya genel müdürün bakış açısından incelenmekte ve öğrencinin küresel ve geçici bir rekabetçi ortamda sürdürülebilir rekabetçi avantaj elde etmek adına nasıl etkin stratejiler formüle edebileceği ve gerekli kaynaklar ile beceriler geliştirebileceğine odaklanılmaktadır. Strateji analizi araçları, rekabetçi avantaj kaynakları, farklı endüstri içeriklerinde stratejiler ve kurumsal stratejinin temelleri gibi stratejik yönetimin çeşitli bileşenleri ders boyunca işlenecektir.
SEÇMELİ DERSLER * TRACK 1
TRMxxx  Antik Şehirler ve Turizm
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0) 3
 
Tarihi kaynaklara dayalı kültürel turizm ürünlerine giriş. Bir tarihi örgü içerisinde tema projelerinin turizm ürünleri olarak yaratılması, çeşitli tema parklarının görsel sunumu.
TRMxxx  Medeniyetler Tarihi
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0) 3
Dersin amacı: Öğrencilerin, Anadolu Medeniyetlerinin kronolojisi ve Türkiye kültürel mirası (örneğin; tarihi eserler, anıtlar, bölgeler) hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
TRMxxx Seyahat, Sanat ve Edebiyat
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0) 3
Seyahat, yüzyıllar boyunca dünyanın her yerindeki sanatçıları cezbetmiştir. Homer'den Kerouaq'a (ve ötesine) dek, sanatsal hayal gücü, seyahat etmenin bitmez tükenmez çekimine kapılmış ve yaratıcılık, Ithaca'dan Ithaca'ya her auratik ve dünyevi biçimde, her daim firari bir obje arayışında (bir nevi Seneca) gerçek ile hayali manzaraların ilerlemesi üzerine gelişmiştir. Bu derste öğrenciler, tutkunun diyalektiği ile bir araya gelecek, çeşitli sanat biçimlerinden metinler üzerinde çalışarak seyahatte kaybolmanın keyfini yaşayacak ve yazarların, şairlerin, ressamların, müzisyenlerin, film yapımcılarının gözüyle seyahatin ne demek olduğu ve 'seyahat eden özne' için ne anlam ifade ettiği konusunda bilgi edineceklerdir.
TRMxxx Turizm, Öznellik ve Cinsiyet
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0) 3
Sosyal değişimin ve cinsiyet politikalarının turizm sektörü üzerindeki etkileri; eşitsizlik ve turizm politikaları bu derste ele alınacaktır.
GAS 405 Yeme-İçme Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0) 3
Bu ders süresince öğrenciler, sektörde istihdam edilen bireylerin ve özelliklerinin kuruma güç katan kaynak olduğunu ve çalışma fonksiyonlarının karşılıklı etkileşimine vurgu yapan, derinliğine personel politikası geliştirme görüşü üzerine oluştuğunu anlayacaklardır. Öğrenciler, örgütsel, toplumsal ve bireysel hedeflere katkıda bulunmak amacıyla personeli işe alma, geliştirme, eğitme, ücret yelpazesini oluşturma, mevcut kadroya entegre etme ve işgücü olarak devamlılığı sağlayabilme fonksiyonlarını analiz edeceklerdir.
GAS 309 Sektörel Etkinlik Planlama ve iletişim
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0) 3
Ders yiyecek-içecek etkinlikleri, yemek festivalleri, iç mekan / dış mekan ikram organizasyonları, yemek yarışmaları, ulusal ve uluslararası mutfakların sergilenmesi aşamalarını kapsar. Öğrenciler mutfak etkinliklerine yönelik yeni eğilimleri ve tüketici ihtiyaçlarını öğrenir. Bu dersi takip ederek sözleşme, yönetim, yönlendirme, sunum, servis ve özel organizasyonların arkasındaki mekanizmaları anlar ve iletişim süreçlerinin nasıl yürütüleceğini öğrenirler.
GAS 311 Bilişim Teknolojileri ve Yiyecek, İçecek
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0) 3
Yiyecek ve içecek sektöründe ortaya çıkan bilişim çözümlerinin sektöre kazandırdığı ivme bu dersin temel konusunu oluşturacaktır. Özellikle; üretim, pazarlama, işletme ve tüketim konularında bilişimin karlılığı nasıl artırdığı, ve işbirliği avantajları incelenecektir.
GAS 308 - Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Pazarlama
Ön Koşul: Yok
Kredi (3 + 0 ) 3
Dersi takip eden öğrenciler, yiyecek ve içecek sektöründe pazarlama süreçleri, yönetimi, pazarlama kavram ve yöntemlerinin yiyecek ve içecek sektörü ihtiyaçlarına göre uygulanması ve vaka analizi ile incelenmesi konularını öğrenirler.
GAS 408 Yiyecek ve İçecek Dünyasında Yeni Eğilimler
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Dünyadaki hızlı değişim ile birlikte yiyecek içecek sektöründe meydana gelen farklı yaklaşım ve akımların nasıl ortaya çıktığını ve farklı mutfak akımlarının mutfak sanatlarına olan etkilerini inceler. Bu alana etki yapan faktörler, geleneksel uygulamalar ve yeni denemeler hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarılacaktır.
SEÇMELİ DERSLER ** TRACK 2
TRMxxx Turizm Sektörü Yazılımları ve Uygulamalar
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Bugünün dünyasında veriler örgütsel varlıkların en önemli ve eleştirel türlerinden biridir. Veri tabanı yönetimi bir örgüt içerisinde bilgi teknolojisi stratejileri ve bilgi kaynak yönetimi çabaları için merkezi bir konumdadır.  Bu ders öğrenciye veri tabanlarının analiz, tasarım ve uygulanışına dair güncel bilgi ve becerileri veri tabanı kavramları, teknolojileri ve sistemlerinin teorik ve pratik yönlerini işleyerek sunmaktadır.
TRMxxx Gemi Turu ve Marina Operasyonları
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Yolcu gemisi endüstrisine genel bakış, turizm endüstrisinin diğer bölümleri ile olan ilişkisi; uluslararası düzenlemeler. Yolculuk Gemisi Kategorileri, Konaklama ve Güverte Planı, Gemi Tesisleri, Gıda, Etkinlikler, ziyaret edilen limanlar, kıyı gezileri, Yolcu gemisi maliyetleri ve indirimler, Gemi yolculuğunun maliyetlerini etkileyen faktörler, Popüler gemi yolculuğu rotaları, Gemi Yolculuğu Pazarlama. Marina turizminin tanımları ve kavramları. Marina tasarımı (altyapı, üst yapı ve ekipman). Marina lokasyon seçimi, Türk marinaları, Marina operasyonları ve yönetimi, marinanın mali değerlendirmesi (yatırım maliyeti, gelir ve masraflar), yat türleri, yat inşa endüstrisi, yat işi ve yönetimi, yatların mali değerlendirmesi.
TRMxxx Havaalanı Yönetimi
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Modern havaalanlarının tarihi, gelişimi ve operasyonuna yönelik genel bir inceleme. Bu ders bir havayolunun operasyonlarının büyük bileşenlerini, çeşitli havayolları arasındaki ilişkiyi ve operasyonel meselelerin havaalanları ve yolcuları nasıl etkilediğini incelemektedir. Katılımcılar bilgisayar ortamına aktarılmış rezervasyon sistemleri, gelir yönetimi, trafik akış politikaları, uçuş sistemleri ve personel hakkında konularda tartışırlar. Ayrıca bu ders yolcu ve kargo operasyonları, yer hizmetleri ve güvenlik uygulamalarını da incelemektedir.
TRMxxx Uluslararası Mutfak
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Profesyonel operasyonlarda kullanılan temel yiyecek ve içecek hazırlama ve üretme teknikleri. Çeşitli iyi bilinen uluslararası mutfakların özellikleri. Gıda üretimi terminolojisi, profesyonel mutfak ekipmanı; gıda üretimi için yeni teknolojiler.
TRMxxx Havayolu Yönetimi
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Bu ders ticari bir havayolu şirketinin operasyonu ve yönetimini incelemektedir. Öğrenciler uçak seçimi, piyasa analizi, insan kaynakları, finansman ve reklamcılık gibi meseleleri keşfetmektedir. İncelenen diğer konular arasında rotalar, yolcu trendleri,  fazla rezervasyon, fiyatlandırma metodolojileri ve güvenlik şartları bulunmaktadır.
TRMxxx Yatırım ve Finans
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Bu dersin amacı finansal piyasalar, araçlar ve kurumların doğasını keşfetmek ve anlamak, ve finansal kurumların operasyonlarını, finansal piyasaların mekanizmalarını ve çeşitli finansal araçların doğasını değerlendirmektir. Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla, öğrenciler ekonomi projelerine destek sağlamak için nasıl, nerede ve ne zaman finansal sermayeyi artıracağını belirleyecek şekilde finansal çevre ve finansal piyasalar ve araçlara dair bir anlayışa sahip olacaktır. Alternatif projeler ve yatırımlar arasından seçim yapmak için sistematik, analitik karar verme becerileri geliştirebilecek ve firmanın performansını denetlemek, ölçmek ve artırmak için firmanın mali bilançosunu yorumlayabilecek ve kullanabilecektir.
TRMxxx Turizmde Güncel Konular I
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Turizm endüstrisindeki mevcut problem alanları ve çözüm önerileri, yapısal problemler, Macera gezisi, özel ilgi seyahati, havaalanı hizmetleri, yerli turizm ve gençlik seyahati ile birlikte kurumsal seyahat pazarı gibi çeşitli seyahat ve ilgili seyahat organizasyon sistemleri üzerinde çok çeşitli konular; Kongre organizasyonları; yat turizmi; gemi gezisi pazarı ve operasyonu; ilgili alanlardaki uzmanlar tarafından farklı konuların sunulmasıyla grup seyahat prosedürleri.
TRMxxx Turizmde Güncel Konular II
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Turizmde Güncel Meseleler I’in devamı niteliğinde bir derstir; Uluslararası turizm sistemi ve ilgili meseleler; Ekonomik meseleler, kültürel meseleler, çevresel meseleler, bölge gelişimi, gelir dağılımı. Turizmin bölgesel gelişim etkisi, turizm eğitimine ilişkin meseleler, turizm çalışma alanları ile ilişkili meseleler, turizmin geleceği ve potansiyel problem alanları tartışılacaktır.
TRMxxx Turizm Endüstrisinde Rekabetçilik
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
For the firm to continue to create value for its owners over the long run, it must develop a sustainable competitive advantage. In this course, students evaluate how to defend businesses against competitive challenges and environmental change while maintaining high ethical standards. Students focus on game theory, sustainability, and temporal tradeoffs to understand the effects of managerial choices on competitors, internal stakeholders, society and the future performance of the firm.
TRMxxx Turizmde Konvansiyonlar ve Özel Etkinlikler
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Etkinlik turizmi, bunun turizm ekonomisine olan etkisi; Trendler ve tüketici araştırması; destinasyon planlama ve pazarlama; bireysel etkinlikler için planlama ve pazarlama; konvansiyon planlama ve konvansiyon bürolarının işlevleri ile bunların destinasyon gelişimine etkileri.
TRMxxx Turizm Endüstrisinde Marka Yönetimi
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Marka kavramı, iletişim teorisine ilişkin marka, markalaşma stratejilerine giriş. Kurumsal imaj ve imaj oluşturma stratejileri kavramı. Rekabet eden markaların ve kurumsal imajın karşılaştırılması, sosyal medyada markalaşma, sosyal medyada kurumsal imaj, kriz zamanında marka ve kurumsal imaj yönetimi.
TRMxxx Turizmde Sosyal Başlıklar
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Sosyal değişim ve cinsiyet politikalarının turizm sektörü üzerindeki etkileri; eşitsizlik ve turizm politikası.  Küresel medyanın turizm sektörü üzerindeki etkileri
TRMxxx Ulusal ve Uluslararası Kurumlar
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Turizm yasasının ulusal ve uluslararası kaynakları, diğer yasa dalları ile ilişkisi, sosyal ilişkiler ve yasa, farklı hukuki sistemler (genel hukuk – hakkaniyet ve Avrupa hukuku), hukukun dalları (kamu hukuku – özel hukuk), hukukun uygulanması ve yorumlanması; haklar (haklar ve iyi niyetlerin elde edilmesi; hakların ve hüsnüniyetin uygulanması), kapasite, zihinsel engelli kişiler ve reşit olmayan kişiler, turizm yatırımları hakkında teşvikler, iş hukukunun temel kavramları, sendika örgütleri ve sendika üyeliği, sosyal güvenlik yasası ile ilgili genel bilgiler.
TRMxxx Ağırlama Operasyonları Yönetimi
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Bu ders turizm sektörünün kritik iş uygulamaları üzerinde odaklanmaktadır; örneğin turizm ve ağırlama hizmetleri pazarlaması, faaliyet planlama, insan kaynakları, elektronik ticaret, gelir yönetimi, yiyecek ve içecek yönetimi, stratejik iş planlaması, küreselleşme ve sürdürülebilirlik. Ayrıca sektörün sürekli bir evrim içinde olan konuları ve karşılaştığı zorluklar, pazarlama stratejileri ve ihtiyaç duyulan hizmet nitelikleri gibi başlıklar da ders kapsamında  da ele alınmaktadır. İnsan kaynaklarından stratejik iş planlamaya dek turizm sektörünün çeşitli başlıkları öğretlmektedir.
TRMxxx Hizmet Yönetimi
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Bu derste, hizmet sektöründeki şirket ve sanayiler faaliyet-bazlı bakış açısıyla ele alınırlar. Ders genel olarak durum-bazlı işlenecek olup, fast food, perakende, devlet, sağlık, mali hizmetler, internet hizmetleri, yardım hizmetleri, eğlence ve konukseverlik gibi sektörü ve sanayilerden durumlar üzerinde çalışılacaktır. Örnek durumlar, konuşma ve okumalar ile konuk konuşmacılarla da desteklenecektir.
TRMxxx Turizmde Araştırma Yöntemleri
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Bu derste öğrencilere turizm sektöründe kullanılan araştırma yöntemlerinin temel ilkeleri öğretilmektedir. Öğrencilere turizm alanında nasıl araştırma yapılacağına dair temel bilgiler verilmektedir. Dersin işlenmesi öğrenci merkezli faaliyetler ve sorun çözme üzerine odaklanmaktadır. Öğrenciler bilimsel araştırma yöntemlerinin temel kavramlarını anlamaktadırlar: veri tipleri, ölçme yöntemleri, değişken ilişkileri, deneysel ve deneysel olmayan araştırma tasarımları, anket oluşturma teknikleri, hipotez kurma ve test etme, tanımlayıcı istatistikler, verilerin grafik haline dönüştürülmesi. Ayrıca, araştırma ahlakı/etiği üzerinde de bilgiler verilmektedir.
TRMxxx Ağırlama  (Otelcilik) Sektörü
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Ağırlama sektörüne giriş ve yapısı; çeşitli yönetim ve otel operasyonlarının irdelenmesi. Satış; rezervasyon, ön büro, kat hizmetleri, muhasebe, yiyecek ve içecek, misafir hizmetleri, gelir yönetimi sistemlerine giriş, kritik performans göstergeleri ve otel performans değerlendirmesi.
TRMxxx Diversity Management
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Çok katmanlı yönetim kavramının anlamı ve önemi. Çok katmanlı yönetim için gerekli yönetsel beceriler. Çok katmanlı yönetimin kurumsal performans üzerindeki etkileri.
TRMxxx E-Pazarlama
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Bu derste elektronik ticaret dağıtım kanalları, internet temelli pazarlama ve tanıtım, çevrim içi müşteri kazanma ve müşteri sadakati stratejileri konuları ele alınmaktadır. Ders kapsamında internet pazarlaması için kullanılan iş modelleri, çevrim içi piyasa araştırması için gerekli teknik ve yöntemler ve bir araya getirilmiş pazarlama stratejileri gibi başlıklar da işlenmektedir. Ortamın ve kavramların analiz edilmesi, internet pazarlama olasılıklarının geleceğe dönük potansiyelinin anlaşılması, internet pazarlamasının etik ve yasal yönlerinin netleştirilmesi, müşteri kazanmak ve müşteri sadakati oluşturmak için internet pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, internet pazarlama stratejilerinin diğer (geleneksel) pazarlama yöntemlerine uygulanması ve internet temelli pazarlama ve tanıtım yaklaşımlarının değerlendirilmesi gibi başlıklar dersin amaçları arasında bulunmaktadır.
TRMxxx Turizmde Çevre Yönetimi
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Hava, su, toprak ve gürültü kirliliğine dair temel ilkeler, ve çevre kirliliğinin kamu sağlığına olan etkileri. Kıyı ve kentsel bölgeler ile turizm üzerindeki çevre kirliliği arasındaki ilişkiler. Türkiye’nin ve yurtdışının farklı turistik alanlarından vaka çalışmaları ders boyunca incelenecektir.
TRMxxx Konferans ve Konvansiyon Planlaması ve Yönetimi
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Bu derste öğrencilere daha ayrık bir uzmanlık alanı tanıtılmaktadır; toplantılar, konvansiyonlar ve fuarlar. Konvansiyon ve fuar planlamasının derinlemesine bir  analizi sayesinde öğrenciler bu başlıklarla ilgili yönetim stratejilerini, işlevsel ve operasyonel temelleri anlayacaklar ve bu yetilerini ağırlama sektörünün benzer tüm faaliyetlerinde kolaylıkla uygulayabileceklerdir. Bu ders öğrencilere sektördeki bu tür faaliyetlerde kullanılan kavramların, yönetim tekniklerinin, karşılaşılan zorlukların ve eğilimlerin güncel bir algısını kazandırmaktadır. Büyük çaplı yani 500 kişiden fazla insanın katıldığı toplantıların, faaliyetlerin, konferansların, konvansiyonların yönetilmesi için geniş ve derinlikli bir yönetim ve planlama bilgisi bu ders kapsamında öğrencilermize kazanıdırılmaktadır..
TRMxxx Turizm ve Ağırlama Sektöründe Satış Yönetimi
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Bu derste turizm sektöründe satış yönetimi ile ilgili çeşitli bilgiler sunulmaktadır; özellikle de ağırlama sektörü ve satış işlevi arasındaki bağlantılar öğretilmektedir. Satış ve pazarlama ikilisinin turizm sektörünün farklı alanlarındaki uygulamaları ile satış yönetiminde stratejik planlamanın rolü de ders kapsamında aktarılmaktadır. Ders, yeni mezunlardan turizm sektörüne adım atar atmaz  talep edilecek olan pratik satış gerekliliklerinin karşılamalarını sağlayacak bir yönetim tekniğini öğrencilere kazandırmayı hedeflemektedir.
TRMxxx Place Marketing
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Bu dersin amacı öğrencilere hizmet ve turizm araştırması alanında kullanılan temel kavram ve kuramların öğretilmesi ve bu kavram ve kuramların pazarlama uygulamaları içindeki yerlerinin anlatılmasıdır. Ders hizmet pazarlama ve yönetimi ile ilgili birçok diğer başlıkla ortak yönlere sahiptir. Örneğin tüketim çalışmaları, perakende, yer pazarlama ve yaratıcı yerlerin marka haline getirilmesi vb.
TRMxxx Dijital Pazarlama
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Bu ders öğrencilere çok kanallı pazarlama dünyasını öğretmek için tasarlanmıştır. Bu programda öğrenciler günümüzün dijital ortamında öğrencilerle başarılı ilişkiler tanımlamak, kurmak ve geliştirmek için ihtiyaç duyacakları ileri derece teknik becerilere ve pazarlama algısına sahip olmaktadırlar. Öğrencilerin çok kanallı pazarlama ve dijital pazarlama stratejilerini öğrenmeleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Bilgi Temelli Pazarlama stratejisi oluşturabilecek seviyeyi yakalamaları, modern dijital pazarlama araçlarına hakim olabilmeleri, dijital pazarlama yatırımlarının hem nitel hem de nicel getirilerini ölçebilmeleri ve kurumsal hedeflerin yakalanması çabalarına dönük olarak dijital pazarlama stratejileri oluşturabilmeleri bu programın hedefleri arasında bulunmaktadır.
TRMxxx Turizm Reklamcılığı
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
 
Bu dersimizde öğrencilere turizm işletmelerinin yönetiminde kullanılan iletişim araçları, reklam alt değişkenlerinin tanımlanması, medya ve medya araçları/formatları ile ilgili yöntemler, reklam planlaması ve kontrolü gibi bilgiler verilmektedir.
 
TRMxxx Turizmde Finansal Yönetim
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Bu ders, öğrencileri turizm sektöründe maliye kararlarının verilmesi ve turizm işletmelerinde verimli maliye yönetimi için gerekli olan bilgilerle donatma amacı gütmektedir. Derste öğrencilere, temel maliye ve ekonomi kavramlarının tanıtılması ve turizm işletmelerindeki mali beyanların incelenmesi dahil olmak üzere maliyenin mali muhasebe yönü anlatılacaktır. Bu konular, maliyenin bütçe ve öngörü yönlerini de içeren yönetim muhasebesi hususlarını; kar analizi, karlılık ve maliyet yapısı ile döner sermaye yönetimini içermektedir. Örnek durum incelemeleri ve tartışmalarında kavramlar, özellikle seyahat ve turizm sanayi içerisindeki işletmelere uygulanacaktır.
TRMxxx Seyahat ve Turizm Antropolojisi
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
 Bu derste turizm bir kültürel fenomen olarak ele alınmakta ve hem turizm hizmeti veren toplumlar hem de turizm hizmeti alan toplumların gelenekselleşmiş davranış şekilleri üzerinde durulmaktadır. Ders hem turistin hem de turizm faaliyetinin gerçekleştiği yerlerin kültürel ve sanatsal gerçekliğini, kimlik oluşumu dinamiklerini, pazarlama ve ticarileşme süreçlerini irdelemektedir. Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte turizm faaliyetleri ile ilgili kültür politikaları da özellikle ele alınarak dördüncü dünyadan birinci dünyaya dek çok çeşitli turizm alanlarından seçilmiş örnek olaylar incelemektedir.
TRMxxx Leisure Studies
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Rahatlama, rehabilite olma ve tatil faaliyetlerinin kavramsal/toplumsal temellerinin anlaşılması için konulan bir derstir. Modern ve modern sonrası toplumlarda tatil kavramının önemi irdelenmektedir. Özel ve kamusal rekreasyon (tatil, dinlenme, rehabilitasyon) kavramları ile beraber rekreasyon  faaliyetlerinin planlanması ve rekreasyon alanında liderlik gibi açılımlar üzerinde durulmaktadır.
TRMxxx Turizm Psikolojisi
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Bu derste turizm psikolojisi bireysel seviyede incelenir ve turistin seyahat öncesi ve sonrası deneyimlerine bağlı davranışlarının anlaşılması yolu ile turizm sektöründe genelleştirilmiş bir tüketici davranışı ve psikolojisi bilgisine sahip olunması hedeflenir. Derste turist davranışlarını etkileyen etkenler ve bilgiler ile beraber profesyonellerin etkileri, çeşitli tavırların turist psikolojisine dönük sonuçları, turistlerin karar verme süreçlerini etkileyen motifler de ele alınmaktadır. Ayrıca klasik ve uygulamalı öğrenme, kültürel etkiler, referans gruplar gibi daha teknik başlıklar da turizm psikolojisine bağlantılı olarak öğrencilere aktarılmaktadır.
TRMxxx Hizmet Kalite Yönetimi
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Kalite tanımı ve felsefesi; kalite yönetimi analiz ve ölçüm araçları; kalite maliyetleri; ağırlama sektöründe kalite yönetimi; ağırlama sektöründe zaman yönetimi temelinde planlama ve organizasyon gereklilikleri.
TRMxxx Turizm ve Çevresel Konular
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Hava, su, toprak ve gürültü kirliliği ile ilgili temel ilkeler ve çevre kirlenmesinin kamu sağlığı üzerindeki etkileri. Deniz ve şehirlerde çevre kirliliğinin turizm üzerindeki etkielri. Türkiye'nin ve diğer ülkelerin farklı turizm bölgelerinden örnek olay çalışmalarının incelenmesi.
TRMxxx Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörleri
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Seyahat acenteleri ve tur operatörleri; seyahat hizmetlerinin kurulması, yönetilmesi ve pazarlanması; yasal yapılar, yönetim işlevleri ve ofis prosedürleri.
TRMxxx Turizmde Emniyet ve Güvenlik Yönetimi
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Fiziksel ve genel güvenlik tedbirleri ve hava seyahati, kruvazör gemiler ve otellerdeki operasyonel güvenlik uygulamaları. Güvenlik riskleri, yangın güvenliği, gıda zehirlenmeleri, enfeksiyon riskleri, tıbbi acil durumlar, terörizm ve bu risklerle ilgili sigorta seçim politikaları
TRMxxx Turizmde Halkla İlişkiler
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Turizm sektöründe halkla ilişkilerin önemi ve uygulama alanları. Halka ilişkiler süreçleri, araştırmaları ve planlaması. Halka İlişkiler uygulama ve değerlendirme süreci. Halkla İlişkiler araçları, sponsorlukları. Kurumsal prestij, turizm tanıtım filmleri, yaratıcılık ve kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımları.
TRMxxx Ön Büro ve Otomasyon
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Bu ders öğrencilere farklı turizm tesis ve faaliyetlerindeki ön bürolarda çalışabilmek için gerekli olan yönetim yetileri, operasyon bütçeleme teknikleri ve ön büro operasyonlarının değerlendirilmesi gibi mesleki becerileri kazandırmaktadır. Bu ders kapsamında ön büro operasyonları, muhasebe, müşteri hizmetleri ve etkin iletişim gibi süreçler anlatılmakta ve ön büronun otelin diğer tüm departmanlarına dönük etkileri irdelenmektedir (kat hizmetleri, yiyecek içecek, bakım, güvenlik, pazarlama ve satış ile insan kaynakları departmanalarına dönük etkiler).
TRMxxx İnsan Kaynakları Yönetimi
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 +0) 3
Bu derste kurum içindeki insan kaynakları yönetiminin işlevleri öğrencilere aktarılmaktadır. Üzerinde detaylı bir şekilde durulacak başlıklar arasında insan kaynakları planlaması, iş analizi, görev tanımları, görev detaylandırması, görev tasarımı, işe alma ve eleman seçme, yeni çalışanların uyum süreci, personel eğitimi ve geliştirme, performans değerlendirmesi, maaşlar ve ücretlerin yönetilmesi, iş değerlendirmesi ve disiplin gibi konular bulunmaktadır. Bu dersin tamamlanması üzerine öğrenciler insan kaynakları ile ilgili karşılacakları sorunları önceden tahmin edebilecek ve çözebilecek seviyeyi yakalamaktadırlar.
GAS 411 Şarap Bilimi
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 ) 3
Bu dersin içeriğinde, şarap bilimine giriş, dünyanın önemli şarap bölgeleri, eski dünya şarapları ve şarapların yeni dünya uygulamaları, üzüm çeşitleri, coğrafik ve iklim koşulları, Türk şarapları, şarap tadım teknikleri ve farklı organoleptik özelliklerin tanımlanması konuları yer alır. Öğrenciler bu derste şarabın tarihçesi, üzüm türleri, şarap üretimi ve dünya genelinde kabul gören değişik şaraplar hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca, bir restoranda yemek esnasında hangi yemekle hangi tür bir içkinin eşleşebileceği ve maliyet yapıları hakkında eğitim alacaklardır.
GAS 417  Gastronomi ve Medya
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0) 3
Öğrenciler yiyecek ve içecek dünyasının medya ve basın gözüyle nasıl ele alınacağı konusunda eğitim alacaklardır. Sektörün tanınmasında ve yaygınlaşmasında önemli bir görev üstlenen basılı ve/ya elektronik basın ve medya alanlarındaki olanaklarını araştıracak olan öğrenciler alanlarında bu araçların en iyi şekilde değerlendirme yollarını arayacaklar. Gazete, dergi, TV programları, kitapçı ve blogger temsilcilerinin misafir olarak katılımlarıyla gastronomi ve medya arasındaki ilişkiler tartışılıp analiz edileceklerdir.
GAS 310 Gıda Etiği ve Tüketicinin Seçimi
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 ) 3
Bu dersin amacı gıda üretimi, otel ve restoran işletmeciliği sektöründe çalışacak olan kitlenin profesyonel yaşamda görevlerini etik açıdan değerlendirmelerini sağlamaktır. Ders, öğrencilerin etik gıda üretimi ve tüketimi ile ilgili olarak vejetaryenlikten biyo-dinamiklere, çevreciliğe ve sürdürülebilirliğe uzanan alanlarda bir bakış açısı oluşturmasını amaçlar.  Gıda, etik ve tüketici seçimleri arasındaki ilişkinin önemini vurgular ve gıda ile ilgili etik seçimleri destekleyen bir yaklaşımı kuvvetlendirmeyi hedefler. Farklı mutfakların özellikleri, beslenme açısından yeterli ve dengeli yemekler, coğrafi ve dini farklılıkların ortaya çıkardığı beslenme tercihi, kültürel  ve küresel akımlar dersin içeriğini oluşturur.
GAS 418 Mutfak Gösterileri ve Seminerleri
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 ) 3
Derslere misafir liderler olarak katılan alanında başarılı restoran ve konaklama sektörü yöneticilerinin başarı hikayelerini ve paylaştıkları deneyimleri dinleyen öğrenciler kendilerine dersler çıkarma imkanına sahip olacaklar. Öğrenciler mutfak sanatlarındaki yeteneklerini bireysel ve/veya takım çalışması ile pratik bilgilerini de kullanarak sergileyeceklerdir. Ders interaktif bir network imkanı sunmaktadır.
GAS 312 Ekoloji ve Gıda Üretimi
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0) 3
Öğrenciler artan dünya nüfusuna ihtiyaç duyulan gıdayı sağlamak amacıyla hammadde üretimi için kaynakların ekoloji içerisindeki dengeyi esas alarak hangi yöntemlerle temin edileceğini öğrenecekler. Geleneksel tarıma alternatif olarak organik tarım yaklaşımını öğrenecekler ve değerlendireceklerdir. Dünyaya ve insanlığın gıda temini olanaklarına zarar vermeksizin, sürdürülebilir bir planla çözüm üretebilmek ve tüm bunları başarırken, toplumlar arası dengesizlikleri ve sürtüşmeleri ortadan kaldırmak bu dersin temel hedefidir. Öğrencilere hammaddenin tüketilerek gıda atığına dönüştüğü an dahil olmak üzere tüm süreçleri hakkında ekolojik bakış açısı kazandırılır.
GAS 413 Moleküler Gastronomi
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0) 3
Dersi takip eden öğrenciler, besinler ve kimya arasındaki ilişkiyi inceler ve besinin karamelize olması, çorbanın ve et sosunun koyu kıvam alması, ekmek yapımı aşamalarında olduğu gibi besinin hazırlama ve pişirme süreçlerinde geçirdiği kimyasal ve yapısal değişikliklerin nedenini algılayacaklardır. Öğrenciler derste işlenecek bazı uygulamaların süreçlerini laboratuvar ortamında analitik olarak gözlemleme fırsatı da bulacaklardır.
GAS 410 Yiyecek ve İçecek Ekonomisi
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 ) 3
Ders kapsamında büyük bir ekonomiye dönüşen yiyecek ve içecek sektörünü tüm yönleriyle takip edecek bilgi ve araçlar anlatılır. Arz, talep dengesi ile birlikte öğrenciler geleneksel taleplerin yanında, yeni talebin nasıl oluştuğunu ve hangi yöne doğru ilerlediğini gözlemleyecek ve yorumlayacaklardır.
GAS 412 Özel Konular
Ön Koşul: Yok
Kredi: (3+0) 3
Dersin kapsamı program ile uyum içerisinde olacak şekilde sorumlu öğretim üyesi tarafından düzenlenir. Güncel konuların yer almasının yanında merak uyandıran başlıklar incelenecektir.
GAS 415 Gastronomi Seminerleri
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0) 3
Bu derste öğrenciler yiyecek ve içecek endüstrisi özelinde yönetim politikaları, liderlik, rekabet, takım çalışması, aidiyet duygusu vb. konularda bilgilendirileceklerdir. Öğrenciler, değişen dünyada ortaya çıkan yeni kuşakların yeni liderleri olabilmek için gerekli becerilerden; stres yönetimi, etkili zaman kullanımı, güç kullanımı, etkin iletişim ve politika belirleme konularını inceleyeceklerdir. Bu konulara ilave olarak kurum kültürü ve lider ilişkisi, etik yaklaşımlar ve gelecekte varolma konuları incelenecektir. Bu alanda başarılı örnekler ve kişiler önceden belirlenen haftalarda derse konuk olarak katılacaklardır.
GAS 409 Gıda Politikaları, Kültürü ve Toplumsal Etkileri
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0) 3
Hızla artan dünya nüfusuna karşılık kaynakların etkin kullanılabilmesi için eğitim, gelir düzeyi, toplum bilinci ilişkisi göz önünde bulundurularak her ölçekte gıda politikalarının nasıl olması gerektiği veya ne türde düzenlemelere ihtiyaç duyulabileceği öğrenilecektir. Ayrıca gıda politikalarının toplumlar üzerindeki etkileri tartışılacaktır.
GAS 414 Çikolata Dünyası
Ön Koşul: Yok
Kredi: (2 + 2) 3
 
Bu dersin içeriğini mutfakta vazgeçilmez bir hammadde ve ürün olan çikolatanın ortaya çıkışı, izlediği değişim, yayıldığı coğrafyalar ve mutfakta kullanım alanlarının uygulamalı aşamalar ile gösterilmesi oluşturmaktadır. Çikolatanın kullanıldığı dünyadaki farklı ürünler araştırılarak, bu ürünlerin pastacılık mutfağında uygulamalı olarak üretimi ve tadımı gerçekleştirilecek, çikolata yapımı hakkında temel ve ileri düzeydeki bilgi ve teknikler öğretilecektir.
GAS 416 Yemek Stilistliği ve Fotoğrafçılığı
Ön Koşul: Yok
Kredi: (2 + 2) 3
Bu dersin içeriği görsel, yazılı, sosyal medya alanında ve sanatsal uygulamaların yer alacağı çalışma alanlarında uzmanlık sağlamak üzere ihtiyaç duyulacak teknik bilgiler ve uygulamada yer alan örnekler hakkında bilgilerden oluşacaktır. Öğrenciler yemek ve gıda endüstrisinde pazarlama ve iletişim alanı başta olmak üzere biçim, doku, denge, renk, hareket, bütünlük gibi temel tasarım kavramları ve sunum tabağı tasarımı hakkında bilgi sahibi olacaklardır
GAS 407 Özel Grup Yemekleri
Ön Koşul:Yok
Kredi (2+2) 3
Öğrenciler bu derste vejeterjan beslenenler, gebeler, bebekler, sporcular, donanma çalışanları, maden işçileri, askerler, düşük kalorili besinlere ihtiyaç duyan insanlar gibi farklı ve özel beslenme şekline sahip kişiler için gerekli bilgileri edinip, konu hakkında çözümlemelerde bulunabileceklerdir.
GAS 406 Uluslararası Gıda Mevzuatı
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0) 3
EFSA (European Food Safty Authority), FDA (Food and Drug Administration), FAO (Food and Agricultue Organizatin of the United States) önerileri, tüzük, kodeks, resmi kurumlarca yayınlanan tebliğler ve gıda işleyiş sistemleri hakkında bilgiler verilir. Ayrıca genetik modifikasyon, gıda ithalatı, gıda katkı maddeleri, gıda güvenliği ve kanuni yükümlülükler dersin içeriğini oluşturur.
SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ***
ENG 203 İngilizce III
ENG 204 İngilizce IV
ENG 205 İngilizce V
ENG 206 İngilizce VI
ELG 201 Almanca I
ELG 202 Almanca II
ELG 202 Almanca III
ELG 203  Almanca IV
RUS 201 Rusça I
RUS 202 Rusça II
 

foot