Logo

Değerlendirme ve Notlar

Alanya HEP Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği`ne göre;
 
(1) Öğrencilere kayıtlı oldukları dönem sonunda her ders için bir harf notu verilir.
(2) Bu harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.
(3) Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, dönem sonu sınavı, dönem içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.
(4) Muafiyet sınavı verilecek dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve uygulama esasları ilgili akademik kurulun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.
(5) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayı, puan ve statüsü aşağıda belirtilmiştir:
a)

Harf Notu                            Katsayı                                Puan                           
AA 4,00 90 - 100
BA 3,50 80 - 89
BB 3,00 70 - 79 
CB 2,50 60 - 69
CC 2,00 50 - 59
DC 1,50 45 - 49
DD 1,00 40 - 44
FD 0,50 35 - 39
FF 0,00 0 - 34
NA 0,00  
 
Harf Notu Statü
S Satisfactory
U Unsatisfactory
EX Exempt
I Incomplete
W Withdrawn

b) NA (devamsız) notu aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı takdir olunur ve not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür:
1) Ders izlencesinde belirtilen dersin, teorik ve uygulama saatlerine devam yükümlülüklerini yerine getirmemek,
2) Ders izlencesinde belirtilen ders ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girmeye hak kazanamamak,
3) Dönem ara sınavları ve dönem sonu sınavının hiçbirine katılmamak.

6) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:
1) S (başarılı) notu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir,
2) U (başarısız) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir,
3) EX (muaf) notu, müfredatlarda yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir,
4) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları dönem sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, dönem notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki dönemin etkileşimli kayıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi ve o bölümün bağlı bulunduğu fakülte yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür. I notu ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir,
5) W (dersten çekilme) notu, bir dersten çekilen öğrencilere verilir.
 

 

foot