Logo

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ YİYECEK İŞLETMELERİ YÖNERGESİ

Geri Dön

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

Amaç    

            Madde 1- Bu yönergenin amacı Öğrenci, personel ve kamuya açık olarak beslenme, dinlenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyette bulunan kantin, kafeterya ve diğer üniversite bünyesinde hizmet verecek yerlerin işletilmesi faaliyetlerinde bulunmak,

 

Kapsam

            Madde 2- Bu yönerge Öğrenci, personel ve kamuya açık olarak beslenme, dinlenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyette bulunan kantin, kafeterya ve diğer üniversite bünyesinde hizmet verecek yerlerin işletim ve denetimleri ile ilgili esas ve usulleri kapsamaktadır.

 

Dayanak

             Madde 3- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 47’nci maddesi hükmüne göre hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 Madde 4- Bu yönergede geçen terimler;

 1. Rektör; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörünü,
 2. Yönetim Kurulu;  Genel Sekreter, İdari ve Mali İşler Biriminden bir personel, bir öğretim elemanı ve Yiyecek İşletmeleri Müdüründen oluşan Yönetim Kurulunu,
 3. İşletme Müdürü;  Rektör Makamınca tercihen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden üç yıllığına atanır,
 4. Denetim Kurulu; Rektörlük Makamınca görevlendirilen bir öğretim elemanı ile İdari ve Mali İşler Müdüründen oluşturulan kurulu,
 5. Yiyecek İşletmeleri; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi ve Birimleri bünyesinde öğrencilerin ve personelin beslenme, dinlenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla oluşturulmuş işletmeleri, ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Organları ve Görevleri

 

Yönetim Kurulu Görevleri

Madde 5-

 1. Yiyecek İşletmelerinin işletim ve denetim esaslarını belirlemek,
 2. Aynı nitelikteki ürünlerin tüm yiyecek işletmelerinde aynı fiyattan satılmasını sağlamak ve takip etmek,
 3. Denetim Kurulu tarafından yapılan denetimler sonucunda hazırlanan raporları değerlendirerek, işletme müdürü tarafından gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve önerilerde bulunmak,
 4. Satılacak yiyecek ve içeceklerin alış fiyatı üzerine eklenecek oranı belirlemek.

 

 

 

 

 

 İşletme Müdürünün Görevleri

              Madde 6-

 1. Yiyecek İşletmelerinin, yönerge esasları doğrultusunda işlemesini sağlamak ve takip etmek,
 2. Satılacak yiyecek ve içeceklerin alış fiyatı üzerine eklenecek oran ile ilgili teklifte bulunmak,
 3. Çalışan personelin kılık kıyafet ve genel temizlik kurallarına uymalarını ve sağlık kontrollerinin ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 4. Alet ve makinelerin hijyen kurallarına uygun olarak kullanımını sağlamak, 
 5. Satışa sürülen ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmek, süresi geçenleri satıştan men etmek,
 6. Denetim ekibi tarafından yapılan denetimler sonucunda hazırlanan raporların gereğinin yapılmasını sağlamak.
 7. Stok sayımının her ay sonu görevlendirilecek 2 kişi nezaretinde yapılmasını sağlamak,

 

Denetim Kurulu

            Madde 7(1) Rektörlük Makamınca görevlendirilen bir öğretim elemanı,  İdari ve Mali İşler Müdüründen oluşturulur.

            (2) Denetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir;

 1. Yiyecek İşletmelerinde yiyeceklerin hazırlanması, servise sunulması, saklanması ile kullanılan mekânların, alet, makine, malzemelerin genel temizliği ve hijyeni konusunda denetimler yapmak,
 2. Satışa sunulan ürünlerden bozulan, kullanım süresi geçen ya da tüketime uygun olmayan yiyeceklerin satılıp satılmadığı kontrol ederek süresi geçenlerin satıştan men edilmesini sağlamak, bu hususta yetkili organları uyarmak, denetlemek,
 3. Çalışan elemanların kılık kıyafet ve genel temizlik kuralarına dikkat etmeleri ile sağlık kontrollerinin ilgili mevzuat esaslarına uygun olarak yapılmasını denetlemek,
 4. Hizmetin kalitesinin arttırılması konusunda tavsiyelerde bulunmak,
 5. Satılacak yiyecek ve içeceklerin alış fiyatı üzerine eklenecek oran üzerinden satış yapılıp yapılmadığı denetlemek.
 6. Yiyecek İşletmelerinin bu yönergede belirtilen esaslar doğrultusunda yılda en az üç kez denetlemek, denetim raporlarını ve önerilerini Rektörlüğe ve Yönetim Kuruluna sunmak.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yiyecek İşletmeleri Personelinin Görevleri

 

 1. Tüketime sunulan ürünler ilgili Bakanlıklarca hazırlanan gıda ve sağlık mevzuatına uygun olmasını sağlamak,
 2. Yiyeceklerin hazırlanması, servise sunulması ve saklanması ile ilgili genel sağlık, hijyen ve temizlik kurallarına uyulması,
 3. Denetim ve kontrollerde, hizmetin niteliğini artırıcı tavsiyelere uymak ve istenilenleri yerine getirmesi,
 4. Günlük kasa tesliminin yapılması,
 5. Satın alınacak ürünlerin talep formu ile belirlenmesi,
 6. Satın alınacak ürünlerin satın alınmadan önce tedarikçi firmalardan uygun fiyat kontrolünün yapılması,
 7. Sunula hizmet karşılığında nakit, kredi kartı ve kurum kimlik kartlarının kullanılarak ödeme seçeneklerinin sunulması,
 8. Tedarikçi firmalara yapılacak ödemelerin İktisadi İşletmeye ait Kredi Kartı ya da nakit yapılması,
 9. Rutin sağlık kontrollerinin zamanında yapılmasını sağlamak amacıyla, süre bitimine 1 ay kala İşletme müdürünü bilgilendirmek, süre içerisinde riskli bir sağlık durumu (portör muayenesi kapsamındaki hastalıklardan biri)  yaşadığı takdirde işletme müdürünü bilgilendirmek,

 

 

 

 

 

 

 

             Madde 8-  Yiyecek İşletmelerinin işletilmesi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir;

 1. Tüketime sunulan ürünler Sağlık Bakanlığınca hazırlanan “Gıda Maddesinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük” hükümlerine uygun olacaktır,
 2. Yiyeceklerin hazırlanması, servise sunulması ve saklanması ile ilgili genel sağlık, hijyen ve temizlik kurallarına uyulacaktır,
 3. Kantin ve kafeteryaların tertip, düzen ve temizliği ile personelin genel sağlık ve temizliği sağlanacaktır,
 4. Yiyecek İşletmeleri uygun görülecek sebepler dışında ve izin alınmadan kapalı tutulmayacak,
 5. Alkollü içki bulundurulamaz ve satılamaz. Uyuşturucu veya keyif verici maddeler bulundurulamaz, satılamaz ve kullanılmaz, kumar oynanamaz ve oynatılamaz, öğrencilere genel ahlak vb. konularda zarar görebilecekleri ortamlar sağlanamaz,
 6. Satılan ürünlerin dış piyasaya göre daha uygun fiyatlarla hizmet vermesi sağlanacaktır.

 

Mali Hususlar

Madde 9- Bu Yönerge ilgili mali hususlar İktisadi İşletme yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlük 

             Madde 9- Bu yönerge Üniversite Mütevelli Heyet Başkanlığının 01.04.2015 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

 

Yürütme

             Madde 10- Bu yönerge hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversite Rektörü yürütür.