Logo

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK İŞLERİ VE SAĞLIK RAPORLARI YÖNERGESİ

Geri Dön

                                                                    BİRİNCİ BÖLÜM
                                                      Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
            Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunmasına, tedavisine, sağlık konusunda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmesine ve sağlık raporlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

 Kapsam
            Madde 2 - Bu Yönerge, İngilizce Hazırlık Programı ile lisans ve lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencileri kapsar.
 
Dayanak
           Madde 3 -  Bu Yönerge, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 47’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
           Madde 4 – Bu Yönergede geçen;
a) GSS; Genel Sağlık Sigortası,
b) İlgili yönetim kurulu; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi fakülte/ enstitü/ yüksekokul yönetim kurullarını,
c) Kampus; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi kampusunu,
d) Üniversite; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi,

                                                                          İKİNCİ BÖLÜM
                                 Sağlık Sigortası, Sağlık Kuruluşlarına Başvuru ve Tedavi Giderleri

Sağlık sigortası
            Madde 5 - (1) TC uyruklu öğrenciler Genel Sağlık Sigortası’na (GSS) kayıtlı olmak zorundadır.
            (2) TC uyruklu olmayan öğrenciler, 5510 sayılı Kanunun 82’inci maddesi çerçevesinde öğrenim gördükleri süre içinde GSS primi ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olurlar.

Sağlık kuruluşları
            Madde 6 - Öğrenciler sağlık ve psikolojik sorunları ile ilgili olarak sağlık kuruluşlarına başvurabilir.

Tedavi giderleri
            Madde 7 - Öğrencilerin sağlık giderlerine ilişkin uygulamalar Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda yürütülür.

                                                                       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
                                                                         Sağlık Raporları

Öğrencilerin muayene, tetkik ve tedavi amacında bulunduğunun belgelenmesi
           Madde 8 - (1) Öğrencilerin isteği üzerine ilgili sağlık kuruluşu tarafından öğrenci muayene belgesi düzenlenir.
           (2) Bu belge durum bildirir rapor niteliğinde olup üzerinde öğrencinin hangi gün ve saatler arasında muayene, tetkik ve tedavi gördüğü belirtilir.
           (3) Belge öğrenci tarafından ilgili Bölüm Başkanlığına iletilir.
           (4) Muayene belgesinin, devamsızlık için mazeret olarak değerlendirilmesi hususunda aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır.
                    a) İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri için Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) tarafından belirlenen ilkeler uygulanır.
                    b) Diğer programların öğrencileri için ilgili öğretim üyesi veya ilgili akademik birim takdir yetkisini kullanır.
 
Raporların geçerliği
            Madde 9 - (1) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tanınan hastane ve sağlık kuruluşlarından alınan raporlar geçerlidir.
           (2) Öğrenciler ilgili sağlık kuruluşlarından aldıkları raporları, raporun bitiminden sonra en fazla beş iş günü içinde ilgili Bölüm Başkanlığına teslim ederler.
 
          Raporlar üzerinde yapılacak işlemler
            Madde 10 - (1) Öğrencinin rapor bilgisi ilgili Bölüm Başkanlığı tarafından ilgili öğretim elemanlarına duyurulur.
            (2) Sağlık raporunun, devamsızlık ve girilemeyen sınavlar için mazeret
olarak değerlendirilmesi hususunda aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır.
                   a) İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri için YDYO tarafından belirlenen ilkeler uygulanır.
                   b) Lisansüstü öğrenciler için Enstitü Müdürlükleri tarafından belirlenen ilkeler uygulanır.
                   c) Diğer programların öğrencileri için sağlık raporu devamsızlık için mazeret   olarak kabul edilir. Raporlu olunan süre içinde girilemeyen sınavların telafisinin nasıl gerçekleştirileceği ilgili öğretim üyesinin takdirindedir.
           (4) Yarıyıl sonu sınavı tarihinde geçerli raporu olan öğrenci için ilgili yönetmelikte belirtilen I notu ile ilgili kurallar uygulanır.
           (5) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı, dönem sonu sınavları ve yılsonu yeterlik sınavları için ek sınav hakkı verilmez.
 
Sağlık nedeni ile yarıyıl izni alınması
            Madde 11 - (1) Öğrencilerin sağlık nedeni ile yarıyıl veya yarıyıllar için izinli sayılması ilgili yönetmelikte belirtilen kurallar çerçevesinde mümkündür.
            (2) Sağlık nedeni ile yarıyıl izni almak isteyen öğrenci, başvuru dilekçesine sağlık raporunu ekleyerek ilgili Bölüm/Anabilim Dalı başkanlığına sunar.
            (3) Sağlık nedeni ile istenen yarıyıl izninin değerlendirilebilmesi için sağlık raporunun dönemin en fazla 1/3’ünü kapsaması gerekir.
            (4) Yarıyıl izni başvurularında takdir ilgili yönetmelik çerçevesinde ilgili Yönetim Kuruluna aittir.
 
                                                                   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
                                                                  Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük
            Madde 15 -  Bu yönerge Üniversite Mütevelli Heyet Başkanlığının 01.04.2015 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
           Madde 16 - Bu Yönerge hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü yürütür.