Logo

ALANYA HEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ İNTİHAL YAZILIM PROGRAMI RAPORU UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

Geri Dön

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1 – Bu uygulama esaslarının amacı, Alanya HEP Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı anabilim dallarında yazılan lisansüstü tezler için İntihal Yazılım Programı Raporunun alınması ve kullanılmasına ilişkin esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Alanya HEP Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı anabilim dallarında yürütülen tüm lisansüstü programlara ilişkin işlemleri kapsamaktadır.
 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. Maddesine,
(2) 20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü  Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine,
(3) 25.12.2014 tarihli YÖK Genel Kurul Toplantısında görüşülerek karara bağlanmış olan Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkelere dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen:

  1. Anabilim Dalı: 03.03.1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim – Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5. Maddesinde tanımlanan Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,
  2. Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
  3. Enstitü: Alanya HEP Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünü,
  4. Enstitü Kurulu: Alanya HEP Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enstitü Kurulunu,
  5. Enstitü Yönetim Kurulu: Alanya HEP Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enstitü Yönetim Kurulunu,
  6. Senato: Alanya HEP Üniversitesi Senatosunu,
  7. İntihal Yazılım Programı Raporu: Enstitü tarafından alınan ve lisansüstü tezin İntihal Yazılım Programına yüklenmesinin ardından benzerlik oranını gösteren raporu ifade etmektedir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
İntihal Yazılım Programı Raporu Alınması ve Kullanılmasına İlişkin Esaslar
 
İntihal Yazılım Programı Raporu Alınması
MADDE 5 – (1) İntihal Yazılım Programı Raporu, İntihal Yazılım Programı kullanılarak Enstitü tarafından alınır.
(2) İntihal Yazılım Programı Raporu; Kapak Sayfası, Özet, Abstract, Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç Bölümlerinden oluşan lisansüstü tezin tek bir dosya olarak İntihal Yazılım Programına yüklenmesi ile alınır.
(3) İntihal Yazılım Programına yükleme yapılırken Dosya Başlığı (Document Title) alanına tez başlığının tamamı, Yazar Adı (Author’s Name) alanına öğrencinin adı ve Yazar Soyadı (Author’s Last Name) alanına öğrencinin soyadı bilgisi yazılır.
(4) İntihal Yazılım Programına yüklenen dosyanın raporlanmasında filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde ayarlanır:
  • Kaynakça hariç (Bibliography excluded)
  • Alıntılar hariç/dahil (Quotes excluded/included)
  • 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç (Limit match size to 5 words)
Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dahil edilmez.
(5) Oluşturulan İntihal Yazılım Programı Raporunda, elde edilen benzerlik oranı %20’yi geçmemelidir. Raporda yer alan benzerlik oranının %20’yi geçmesi durumunda tezler savunmaya alınmaz ve belirtilen benzerlik oranını geçmeyecek şekilde tezin yeniden düzenlenmesi beklenir.
(6) İntihal Yazılım Programı Raporunda elde edilen benzerlik oranında ve benzer olan bölümlerin düzeltilmesinde tüm sorumluluk öğrenciye ve tez danışmanına aittir.
(7) İntihal Yazılım Programı Raporunda benzerlik oranının %20’nin altında olması, tek başına tezde intihal olmadığı anlamına gelmez. Lisansüstü tezlerin, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Alanya HEP Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzunda yer alan alıntı ve kaynak gösterme usullerine  uygun olarak yazılması gerekmektedir. Bu kurallara uyulmaması durumunda, bundan doğacak tüm sorumluluk öğrenci ve tez danışmanına aittir.
 
İntihal Yazılım Programı Raporunun Tez Savunma Sınavı Öncesi ve Sonrasında Kullanılması
MADDE 6 – (1) İntihal Yazılım Programı Raporunda, benzerlik oranının %20’den az olması durumunda, Enstitü Yönetim Kurulu kararınca Tez Savunma Jürisi atanır. Tezin, İntihal Yazılım Programı Raporu ile birlikte jüri üyelerine dağıtımı öğrenci tarafından yapılır.
(2) Tez Savunma Sınavı sonrasında, tez hakkında düzeltme veya ret kararı verilmesi sonucunda, tezde kapsamlı değişikliklerin yapılması durumunda İntihal Yazılım Programı Raporu yenilenmelidir.
 
İntihal Yazılım Programı Raporunun Mezuniyet İşlemlerinde Kullanılması
MADDE 7 – (1) Tez Savunma Sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrencinin, Kapak Sayfası, Özet, Abstract, Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç Bölümlerinden oluşan lisansüstü tezi, tek bir dosya olarak İntihal Yazılım Programına yüklenir. İntihal Yazılım Programı Raporundaki benzerlik oranı %20’den az ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Alanya HEP Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzunda yer alan alıntı ve kaynak gösterme usullerine  uygun olması durumunda mezuniyet işlemlerine başlanır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
 
Diğer Hükümler
MADDE 8 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümlerine dayalı olarak verilen Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
 
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönerge, Alanya HEP Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönergeyi, Alanya HEP Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yürütür.