Logo

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

Geri Dön

Amaç
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç-Kapsam-Dayanak

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine ilk kez yapılacak atamalar ile akademik yükseltmelerde uygulanacak kriterlerin belirlenmesidir.
 
Kapsam
 
Madde 2- Bu yönerge, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör kadrolarına ilk kez yapılacak atamalar ile akademik yükseltmelere ilişkin kriterleri içermektedir.

Dayanak 

Madde 3- Bu yönergenin dayanağı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince hazırlanmış olan Yükseköğretim Yasası ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’dir.
 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Üyeliklerine Atama ve Yükseltme Esasları Madde 4- Öğretim üyesi atama ve yükseltme süreci
Öğretim üyeliği kadrolarına atanma ve yükseltme süreçleri Rektör ve Mütevelli Heyeti tarafından yürütülür. Adaylar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgi yönetmeliklerde belirtilen belgelerin yanı sıra Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine ait “Akademik Atama ve Yükseltme Ölçütleri” tablosunda yer alan asgari koşulları yerine getirdiğini gösteren dosya ile Üniversite Rektörlüğüne başvururlar.
 
Adayların akademik atama ve yükseltme için asgari koşulları sağlayıp sağlamadıkları değerlendirilirken Ek-1’de yer alan “Akademik Atama ve Yükseltme Ölçütleri” tablosuna ek olarak ilgi jüri heyeti tarafından hazırlanan rapor esas alınır.

Yardımcı Doçent
 
Madde 5- Yardımcı doçent kadrosuna atamalarda ve yükseltmelerde aranacak koşullar ve esaslar 2547 sayılı yasada belirlenen şartlarla birlikte Ek-1’de yer alan “Akademik Atama ve Yükseltme Ölçütleri” tablosundan toplam 20 puanı sağlaması gerekmektedir.

Doçent
Madde 6- Doçent kadrosuna atamalarda ve yükseltmelerde aranacak koşullar ve esaslar 2547 sayılı yasada belirlenen şartlarla birlikte Ek-1’de yer alan “Akademik Atama ve Yükseltme Ölçütleri” tablosundan toplam 50 puanı sağlaması gerekmektedir.
Profesör 
Madde 7- Profesör kadrosuna atamalarda ve yükseltmelerde aranacak koşullar ve esaslar 2547 sayılı yasada belirlenen şartlarla birlikte Ek-1’de yer alan “Akademik Atama ve Yükseltme Ölçütleri” tablosundan toplam 60 puanı sağlaması gerekmektedir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Akademik Yükseltilme ve Atamalarda Uygulanacak Puanlama Sistemi
 
Madde 8- TC Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine ilk kez yapılacak atamalar ile akademik yükseltmelerde değerlendirmeye alınacak bilimsel, eğitim- öğretim ve idari faaliyet türlerine ilişkin puanlama EK 1’de yer alan “Akademik Atama ve Yükseltme Ölçütleri” tablosuna göre yapılır.
 
Uygulama 
Madde 9- Bu yönergenin ekinde belirtilen kriterler sadece bir önkoşul niteliği taşımakta olup, bilimsel değerlendirme jüri üyeleri tarafından yapılacaktır. Akademik atama ve yükseltmelerde jüri üyelerinin yapacağı bilimsel değerlendirmeler esastır.
Yürürlük
Madde 10- Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulunca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
 Madde 11- Bu yönergeyi, TC Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü
yürütür.

EK-1
T.C.
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
 
Akademik Atama ve Yükseltme Ölçütleri
 
  PUAN
ULUSLARARASI YAYINLAR  
SSCI, SCI- Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış tam
makale
20
Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanmış tam makale 12
Uluslararası hakemli bilimsel/mesleki dergilerde yayınlanmış tam makale 10
Uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan kitap 20
Uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan kitapta bölüm 10
Uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan kitap editörlüğü 10
Uluslararası nitelikli bilimsel/mesleki kuruluşlar tarafından periyodik olarak düzenlenen ve bildiri önerilerinin uluslar arası nitelikte hakemler/seçici kurul tarafından seçildiği bilimsel toplantılarda sunularak tam metin olarak
yayınlanan bildiri
10
Yukarıda tanımlanan yayınlara diğer yazarlar tarafından yapılan atıf (atıf x
puan)
2
ULUSAL YAYINLAR
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış̧ tam makale 8
Ulusal yayınevleri veya üniversite tarafından yayınlanan kitap 10
Ulusal yayınevleri tarafından yayınlanan kitapta bölüm 6
Ulusal yayınevleri tarafından yayınlanan kitap editörlüğü 6
Ulusal tebliğler 3
Yukarıda tanımlanan yayınlara diğer yazarlar tarafından yapılan atıf (atıf x
puan)
1
 
HAKEMLİK
SSCI, SCI- Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik yapmak
Uluslararası alan endeksleri kapsamındaki dergilerde hakemlik yapmak
5
4
Uluslararası hakemli bilimsel/mesleki dergilerde hakemlik yapmak 3
Ulusal hakemli bilimsel/mesleki dergilerde hakemlik yapmak 1
YÖNETİM TECRÜBESİ
Bölüm Başkanlığı 3
Bölüm Başkanı Yardımcılığı 1
Dekanlık 4
Dekan Yardımcılığı 2
Rektör 8
Rektör Yardımcılığı 4
KURULLAR
Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu üyelikleri 2
Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü
Kurulu veya yönerge ile oluşturulmuş yönetim/yürütme kurullarında görevler (her biri için)
 
1
Aktif kurul/komisyon üyelikleri (her biri için) 1
Merkez Müdürlükleri 3
DERS TECRÜBESİ
Lisans (her ders için) 2
Yüksek lisans ve Doktora 3
Üniversiteye bağlı merkezler tarafından yürütülen eğitimlerde görev almak
(bir defaya mahsus)
2
YÖNETİĞİ TEZLER
Yüksek lisans tezi (tamamlanmış) 2
Doktora tezi (tamamlanmış) 4
JURİ ÜYELİĞİ
Uluslararası bir değerlendirme kurulu veya bir ödül jürisinde yer almak 2
Ulusal bir değerlendirme kurulu veya bir ödül jürisinde yer almak 1
 
 
KONGRE, SEMİNER, SEMPOZYUM DÜZENLEME
Ulusal 2
Uluslararası 3
KAZANDIĞI BİLİMSEL/MESLEKİ ÖDÜLLER VE BURSLAR
Ulusal 2
Uluslararası 4
ÜYE OLDUĞU MESLEKİ KURULUŞLAR
Uluslararası ve Ulusal 1
PROJELER
Yurtdışı kaynaklı, uluslararası katılımlı proje yürütmek 15
Yurtdışı kaynaklı, uluslararası katılımlı projede yürütücü yardımcılığı 7
Yurtdışı kaynaklı uluslararası katılımlı projede görev alma 5
Yurtiçi kaynaklı proje yürütme 8
Yurtiçi kaynaklı projede yürütücü yardımcılığı 4
Yurtiçi projede görev alma 2
SANAT VE MİMARLIK
Uluslararası özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla
kişisel etkinlikte (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak
8
Ulusal özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla kişisel
etkinlikte (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak
4
Uluslararası özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla karma-ortak etkinliklere (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim)
katılmak
 
5
Ulusal özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla karma-ortak
etkinliklere (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) katılmak
3
Uluslararası sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinliklere
eserleriyle katılmak
3
Ulusal sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinliklere eserleriyle
katılmak
2
BİLİMSEL TOPLANTI
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiri 4
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiri 2