Logo

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

Geri Dön

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erasmus+ Yükseköğretim Programı Uygulama Yönergesi
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç ve Kapsam
MADDE 1-
 1. Bu yönergenin amacı; “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları” arasında yer alan ve yükseköğretim ile ilgili Erasmus+ Programı – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği başlığı altındaki Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği kapsamında, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi ile bu programlara dahil olan üniversiteler ve diğer yükseköğretim kurumları arasında öğrenciler (Lisans ve Yüksek Lisans) için öğrenci ve staj hareketliliği, akademik personel için ders verme hareketliliği ve idari personel için eğitim alma hareketliliği konularını düzenlemek ayrıca ilgili birim ve kişilerin görev ve yetkilerini düzenlemektir. 
Tanımlar
MADDE 2
 1. Bu yönergede geçen;
 1. Üniversite:  Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesini,
 2. Birim: Üniversitemize bağlı Fakülte, Bölüm, Enstitü, Yüksekokulu,
 3. Uluslararası İlişkiler Ofisi: Üniversitemizin uluslararası faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu olan birimi,
 4. Seçim Komisyonu: Üniversitemiz Rektörlüğünce görevlendirilen ve Erasmus Programından yararlanacak adayların seçimini gerçekleştirecek Komisyonu,
 5. Erasmus+ Yükseköğretim Programı: Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen 2014 – 2020 yılları arasında geçerli olan yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan eğitim programını,
 6. Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği: Erasmus+ Programı-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği programı altında yer alan yükseköğretim öğrencilerine yönelik eğitim (ders alma) ve staj (yerleştirme) hareketliliği, personele yönelik ders verme ve eğitim alma hareketliliği alt programını,
 7. Ulusal Ajans: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığını,
 8. İkili Anlaşma: Üniversitemiz birimleri ile Erasmus+ Programı uygulanan AB ülkelerindeki ve program ortağı diğer ülkelerdeki üniversitelerin birimleri arasında yapılan öğrenci, akademik ve idari personel değişim anlaşmasını,
 9. Yararlanıcı: Programdan yararlanan öğrenci, akademik ve idari personeli,
 10. Genel Not Ortalaması (GNO): Öğrencilerin almış oldukları tüm derslerden hesaplanan ağırlıklı not ortalamasını,
 11. Erasmus+ Genel Başarı Puanı: Öğrencilerin GNO’su ile yabancı dil sınav puanı ve varsa özel durumlar dikkate alınarak hesaplanan başarı puanını,
 12. Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Studies): Değişime katılan öğrencinin gideceği üniversite, alacağı dersler, derslerin kredisini gösteren ve öğrencinin kendisi, Bölüm/Program Erasmus Koordinatörü, gideceği üniversitenin Bölüm/Program Erasmus Koordinatörü ve/veya her iki üniversitenin Erasmus+ Kurum Koordinatörü tarafından imzalanan anlaşmayı,
 13. Öğrenim İzni: Programdan yararlanacak öğrencinin değişim süresince öğrencilik hakkını saklı tutan, ilgili birim yönetim kurulu tarafından verilen izni,
 14. Staj için Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Traineeship): Değişime katılan öğrencinin gideceği kurum, alacağı sorumluluklar, stajın kredisini gösteren ve öğrenci, Bölüm/Program Erasmus Koordinatörü ve gidilen kurumun yetkilisi tarafından imzalanan anlaşmayı,
 15. Tanınma Tablosu: Öğrenci yurtdışındaki üniversitede değişim dönemini tamamlayıp Üniversitemize döndükten sonra, karşı üniversitenin göndereceği transkript temel alınarak hazırlanan ve öğrenci, Erasmus Birim Koordinatörü, Bölüm Başkanı, Erasmus Kurum Koordinatörü ve Rektörlük tarafından imzalanan belgeyi (Bu belge öğrenci gitmeden, değişim sırasında değişiklik olursa ve öğrenci döndükten sonra bu değişiklik ilgili birim yönetim kurulu kararı ile onaylanmalıdır),
 16. Erasmus Üniversite Beyannamesi (Erasmus University Charter): Hayat Boyu Öğrenme Programına katılabilmek için Avrupa Komisyonu tarafından üniversitelere verilen yetki belgesini,
 17. Erasmus Öğrenci Beyannamesi (Erasmus Student Charter): Erasmus değişimine katılacak öğrencilere üniversitemizden ayrılmadan önce verilmesi gereken ve öğrencinin hak ve yükümlülüklerini belirten belgeyi,
 18. Erasmus+ Kurum Koordinatörü: Erasmus+ Yükseköğretim Programını, Üniversimiz Rektörlüğü adına programa ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Rektör tarafından görevlendirilen kişiyi,
 19. Erasmus+ (Akademik Birim) Fakülte/Bölüm/Program Koordinatörü: Bölüm/Program adına Erasmus+ Yükseköğretim Programına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere ilgili Birim Yöneticileri tarafından görevlendirilen kişiyi,
ifade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Programın Uygulanmasında Görev ve Sorumluluklar
Genel Bilgiler
MADDE 3-
 
 1. Üniversitemizde Programının genel işleyişi ve koordinasyonundan, Uluslararası İlişkiler Ofisi ve Erasmus + Koordinatörlüğü sorumludur. Koordinatörlüğün başında, Rektör tarafından atanan Erasmus Kurumsal Koordinatörü bulunur.
 
 1. Kurumsal Koordinatör, Koordinatörlüğün harcama yetkilisidir. Programa ilişkin her tür harcama için onay verir. Üniversitemiz adına, birimlerin kurumlararası anlaşmalarını imzalar. Yılda en az iki kez olmak üzere tüm Birim Koordinatörlerini toplantıya çağırır ve programın işleyişi hakkında görüş alışverişinde bulunur.
 
 1. Programın Üniversitemiz stratejik planında yer alan hedefler doğrultusunda yürütülmesine ilişkin akademik ve idari faaliyetlerden Koordinatörlük ve Uluslararası İlişkiler Ofisi  sorumludur ve aşağıdaki kararları alır:
 
 1. Erasmus+ Yükseköğretim Programının uygulanması ile ilgili yıllık çalışma takvimini belirler.
 2. Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen tarihe kadar Ulusal Ajansa Üniversitemiz adına Erasmus+ Yükseköğretim Programı kapsamında öğrenci ve personel hareketliliği proje başvurusunun yapılmasını sağlar.
 3. Proje başvurusu sonrasında Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel hareketlilik kontenjanlarının birimlere dağılımını belirler.
 4. Yabancı Diller Yüksekokulu ile işbirliği yaparak değişim programından yararlanmak isteyen öğrencilerin yabancı dil sınavının yapılmasını sağlar.
 5. Ulusal Ajans tarafından belirlenen öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel değişim kriterleri doğrultusunda Üniversitemizde uygulanacak kriterleri belirler.
 6. Erasmus+ Yükseköğretim Programı’yla ilgili bu Yönergede belirtilmeyen diğer kararları alır.
 
 1. Seçim Komisyonu, Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından 1 (bir) yıl için görevlendirilir. Her yıl yeniden görevlendirme yapılır. Yıl içinde boşalan komisyon üyeliğine en geç 1 (ay) içinde yeni görevlendirme yapılır. Komisyonun doğal başkanı Erasmus Kurumsal Koordinatörü olup diğer üyeler  Kurumsal Koordanatörün önerisi doğrultusunda Fakülte/Enstitü öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Komisyon Sekreteryası Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yürütülür.
 
 1. Uluslararası İlişkiler Ofisi ve Koordinatörlükçe oluşturulan taslak seçim listeleri, Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından görevlendirilen Seçim Komisyonunda Erasmus Programı uygulama ilkelerinde belirlenen ölçütlere ve varsa ilanda belirtilmiş olan ek ölçütlere göre tarafsız ve şeffaf bir şekilde değerlendirilir ve nihai listeler oluşturulur.
 
 1. Akademik Birim Koordinatörleri, kendi akademik birimlerinde Programın yürütülmesinden sorumlu olup faaliyetin yoğunluğuna göre belirlenecek koordinatör yardımcılarıyla birlikte görev yaparlar. Birim Koordinatörleri, birimleri için imzalanması öngörülen kurumlararası anlaşma taslaklarını hazırlar, kendilerine iletilen anlaşma önerileri için görüş bildirir, birimlerinden programa katılmak için başvuracak yararlanıcı adaylarının ön başvuru evrakını alır, başvuruların değerlendirme sürecine katılırlar. Ayrıca, programa katılma hakkı kazanan yararlanıcı adaylarının sunacakları form ve belgelerde kendileriyle ilgili bölümleri onaylarlar. Birimlerine değişim amacıyla gelmek üzere başvuruda bulunan öğrenci ve personelin başvuruları hakkında görüş bildirir ve gerekli form ve belgelerini onaylarlar. Birimlerinde Programın tanıtımını yapar, uyum faaliyetleri düzenler.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenim Hareketliliği  Giden Öğrenci Hareketlilikleri
 
Öğrenme Hareketliliğinden Yararlanma Koşulları
MADDE 4-
 
 1. Erasmus+ Yükseköğretim Programı kapsamında eğitim hareketliliğinde bulunacak olan öğrenci ve eğitim verecek olan öğretim elemanının hareketlilikten faydalanabilmesi için “İkili Anlaşma’nın olması gerekmektedir.
 
 1. Öğrencinin Üniversitemizdeki örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans, yüksek lisans) tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.
 
 1. Öğrencinin başvurduğu tarihten önceki yarıyıl/yıl sonu itibariyle genel ağırlıklı not ortalamasının (AGNO) lisans öğrencileri için en az 2,2/4,0; yüksek lisans öğrencileri için 2,5/4,0 olması gerekir. Yıllık eğitim verilen bölümlerde okuyan birinci sınıf öğrencilerinin AGNO notu oluşmadığından dolayı başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 
 1. Programa katılacak örgün öğretimdeki lisans öğrencilerinin en az 1 yıllık dönemi (hazırlık dönemi hariç) tamamlamış olmaları gerekir. Yüksek lisans öğrencilerinde asgari süre koşulu aranmaz. Lisans ve yüksek lisans eğitiminin son yılında (hazırlık hariç 4. sınıf) eğitim görmekte olan öğrencilerin değişim programına katılması Erasmus Bölüm/Program/Fakülte Koordinatörü onayıyla gerçekleşir.
 
 1. Öğrencinin Üniversitemiz tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavına girmesi ve Rektörlük Onayı ile belirlenen asgari notu alması gerekmektedir. Uluslararası geçerliliği olan ve son iki yıl içinde alınmış dil sınav notları geçerli olup gidilecek üniversitenin öğretim dilinde yabancı dil sınavı yapılamaması durumunda öğrencinin söz konusu dili programı takip edebilecek düzeyde bildiğini belgelemesi halinde Seçim Komisyonu kararı ile yabancı dil sınavından muaf tutulabilir.
 
 1. Daha önce aynı öğrenim seviyesinde Erasmus hareketliliğinden yararlanan öğrencilerden yararlandığı faaliyet (öğrenim/staj) başına Erasmus+ Genel Başarı Puanından 10 puan düşülecektir. Örneğin lisans düzeyinde Erasmus öğrenim ve staj hareketliliğinde bulunan bir öğrenci hala lisans düzeyinde ise Erasmus+ Genel Başarı Puanından 20 puan düşülecektir. Ancak aynı öğrenci yüksek lisans düzeyinde ise herhangi bir puan kesintisi olmayacaktır. Daha önce LLP-Erasmus Programı çerçevesinde edinilen deneyimler eğitim dönemi başına 12 aya tamamlanacak şekilde değerlendirilecektir. Aynı öğrenci mezun olup lisansüstü eğitime başlarsa yeni bir 12 ay hibeli yararlanma hakkı kazanacaktır.
 
 1. Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir (hastalık, vb.) bir sebebe dayanmaksızın faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrencilerden hak kazanmış olunmasına rağmen gerçekleştirilmemiş her faaliyet için Erasmus+ Genel Başarı Puanından 10 puan düşülecektir. Ancak öğrencilerin anlaşmalı üniversitenin başvuru süreci sona erene kadar resmi bir dilekçe ile hakkından feragat etmesi durumunda bu hüküm uygulanmaz.
 
 1. Değişimin süresi, iki üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmada belirtilir. Bir dönemlik değişim süresinin uzatılması, her iki üniversitenin onayı ve değişimin gerçekleştiği akademik yıldaki hibe miktarının yeterliliğine bağlıdır. Üniversitemiz, dönem uzatmak yerine, yeni bir öğrencinin programdan yararlanmasını teşvik eder.
 
Başvuru İşlemleri
MADDE 5-
 
 1. Başvuru ve sınav tarihleri Üniversitemizin Erasmus+ Koordinatörlüğü ve Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından belirlenir ve Akademik Takvimde yer alır. Ayrıca her başvuru döneminden en az 10 (on) iş günü önce Üniversitemiz internet sayfasında duyurulur.
 
 1. Programa başvurular başvuru formu doldurulmak ve duyuruda yer alan belgeleri teslim etmek suretiyle yapılır. Başvuru sahibi başvuru formunun imzalı çıktısını Erasmus Yabancı Dil Sınavından önce Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim eder. Başvuru formunu teslim etmeyen öğrenci Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil sınavına alınmaz.
 
 1. Başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler Erasmus Yabancı Dil Sınavına girerler. Yabancı dil sınavından Üniversitemiz Erasmus+ Yükseköğretim Program Kurulu tarafından belirlenen yeterli notu alan öğrenciler, Seçim Komisyonu tarafından not ortalamaları ve varsa hareketlilikte bulunacakları üniversitenin özel şartları olması halinde (eğitim dili, dil seviyesi vb.) bu şartlar doğrultusunda değerlendirmeye alınır.
 
 1. Herhangi bir yabancı dil yeterliliğine ilişkin; son 2 yıl içinde alınmış, uluslararası geçerliliği olan sınav (TOEFL vb. YÖK tarafından kabul edilen) puanıyla yapılacak muafiyet taleplerinde, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Düzeylerine bağlı olarak ÖSYM eş değerlik tablosu dikkate alınır.
 
 1. Üniversitemiz öğrencisi olup aynı zamanda sınav sorularının hazırlandığı birimde çalışmakta olan personelin uluslararası geçerliliği olan bir sınav sonucunu sunması zorunludur.
 
 1. Öğrencilerin Erasmus+ Genel Başarı Puanı, Ulusal Ajansın ilgili yıla ait Uygulama El Kitabında belirtilen usuller ve esaslar çerçevesinde belirlenir.
 
 1. Seçim Komisyonunun değerlendirme sonuçları, öğrencilerin aldıkları tüm puanları içerecek şekilde Uluslararası İlişkiler Ofisi ve web sayfalarıyla ve ilgili birimlerde bulunan duyuru panolarında ilan edilir.
 
 1. Seçim Komisyonu tarafından hareketlilikte bulunmak üzere belirlenen asıl ve yedek öğrencilerin Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından düzenlenen “Oryantasyon Eğitimlerine” katılması zorunludur.
 
 1.  Erasmus öğrenci yerleştirmeleri sonucu boş kontenjan kalması durumunda, Üniversitemiz Rektörlüğü Onayıyla, boş kalan kontenjanlar için yeni başvuru almak üzere ek başvuru ve değerlendirme takvimi belirlenir.  
 
 
Karşı Üniversiteye Başvuru ve Kabul Süreci
MADDE 6-
 
 1.  İkili anlaşma bulunan kurumlara seçilen öğrenciler aday olarak Uluslararası İlişkiler Ofisi iletilir. Adaylığı kabul edilen öğrencilere başvuru süreçleri hakkında bilgi verilir. Başvurusunu tamamlayana kadar ve kabul mektubunu alana kadar öğrenciler aday statüsündedir. 
 
 1. İkili anlaşama yapılan Üniversite tarafından istenen başvuru belgelerinin zamanında hazırlanması öğrencinin sorumluluğundadır. Belgelerinin hazırlanmasında ilgili birim koordinatörü ve Uluslararası İlişkiler Ofisi öğrencilere danışmanlık hizmet verir.
 
Öğrencilerin Üniversitemizdeki Statüleri
MADDE 7-
 
 1. Öğrencilere, Erasmus Programı kapsamında yurtdışında bulunacakları süre için Öğrenim İzni verilir.
 
 1.  Öğrencilerin Üniversitemizdeki öğrencilik statüleri devam eder.
 
 1. Erasmus programı çerçevesinde karşı Üniversitede geçirilen süre azami öğrenim süresine dâhildir.
 
 1. Yurt dışına gidecek olan burslu öğrencilerin bursları devam eder. Değişim öğrencilerinin döndükten sonra burslarının devam etmesi için sağlamaları gereken akademik yeterliliği sürdürmeleri beklenir.
 
 
Öğrenim İçin Seçilen Öğrencilerin Genel  İşlemleri
MADDE 8-
 
 
 1. Program kapsamında gidecek öğrencilere Üniversitemizden ayrılmadan önce bir “Erasmus Öğrenci Beyannamesi” verilir. Bu beyannamede öğrencinin hak ve yükümlülükleri belirtilir.
 
 1. Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliğine katılacak öğrenciler, gidilen ülkelerde yükseköğretim kurumunda veya özel bir yabancı dil kursunda dil eğitimi (uzaktan eğitim hariç) alabilirler. Kurs süresi içinde en fazla 1 ay için Erasmus hibesi verilir. Dil kursunun başlangıç tarihi ile öğrenim ya da staj faaliyetinin başlangıç tarihi arasında boşluk varsa bir haftaya kadar bu süre için de hibe verilir. Aradaki boşluk bir haftadan fazla ise bu süre için hibe verilmez.
 
 
Ders Saydırma İşlemleri, Öğrenim Anlaşması, Denklik Tablosu ve Tanınma Belgesi
MADDE 9-
 
 1. Program kapsamında öğrenim hareketliliğinde bulunmak üzere seçilen öğrenciler Öğrenim için Öğrenim Anlaşması imzalar. Erasmus Bölüm Koordinatörü, öğrencilerin akademik danışmanları ve Bölüm Başkanlığı tarafından gidilecek üniversitede alınacak ders programı karşılaştırılır. Anlaşma, öğrenci ile Birim Koordinatörü ve gidilecek üniversitedeki Birim Koordinatörü tarafından imzalanır. Bu anlaşmada gidilecek üniversite, alınacak dersler, derslerin kredisi belirtilir.
 
 1. Öğrencinin yurt dışında kaldığı her dönem için alacağı derslerin Bologna Süreci ilkeleri kapsamında en az 30 AKTS olması gerekmektedir. Dersler, öğrencinin danışmanı ve/veya Erasmus+ Kurum/Bölüm/Program Koordinatörü tarafından belirlenir ve ilgili Kurum/Bölüm/Program kurulları tarafından onaylanır. Belirlenen derslerde sonradan değişiklik olması durumunda her iki tarafın bu değişikliği Avrupa Komisyonu’nun ilgili proje dönemi için yayınladığı Program Rehberi’nde belirtilen süreler içerisinde onaylaması gerekir.
 
 1. Yurt dışına gidecek öğrencilerin ilgili yarıyıl/yılda Üniversitemizde almakla yükümlü olduğu dersler, gidilecek üniversitedeki derslerle eşleştirilir. Öğrenciler gidilecek üniversitede alt ve/veya üst yarıyıllardan ders alabilir. Ders eşleştirmesi yapılırken öğrencinin aldığı dersler Üniversitemizde alması gereken alt/üst yarıyıl dersleriyle eşleştirilebilir.
 
 1. Öğrencinin gideceği üniversitede alacağı derslerin Üniversitemiz ilgili yarıyıl/yılda almakla yükümlü olduğu derslerle aynı olması gerekmez. Ancak içerik olarak en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilir. Ayrıca kapsamı yönünden uygun olması durumunda bir ders, alınan birden fazla dersle eşleştirilebilir.
 
 1. Öğrencinin yurt dışında alacağı derslerin Üniversitemizdeki hangi derslerin yerine sayılacağı öğrenci değişim sürecine başlamadan önce ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir ve Denklik Tablosu’nda ve Öğrenim Anlaşmasında belirtilir. Yönetim kurulu kararının bir nüshası Uluslararası İlişkiler Ofisine üst yazı ile gönderilir. Değişim süresinde gerçekleşen tüm değişiklikler aynı şekilde ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir ve yönetim kurul kararının bir nüshası Uluslararası İlişkiler Ofisine üst yazı ile gönderilir.
 
 1. Öğrencinin yurtdışındaki üniversitede değişim dönemini tamamlayıp Üniversitemize döndükten sonra, karşı üniversitenin göndereceği transcript temel alınarak Tanınma Tablosu öğrenci, Erasmus Bölüm Koordinatörü, Erasmus Kurum Koordinatörü ve Rektörlük tarafından imzalanır. Karşı üniversitenin transkriptinde yer alan notlar EK-1 de yer alan Üniversitemiz not dönüşüm tablosuna göre çevrilerek öğrencinin transkriptine işlenir. Tanınma belgesi (döndükten sonra) tekrar düzenlenerek Öğrenci İşleri Müdürlüğü ve Uluslararası İlişkiler Ofisine üst yazı ile gönderilir. Başarısız olduğu derslerin yerine ilgili birim  yönetim kurulunca daha önce eşdeğer ders olarak belirlenen dersleri alır. Öğrenim Anlaşması'nda belirtilmeyen dersler konusunda karar almaya ilgili birim Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
 1. Ders sayımı işlemleri Öğrenci İşleri tarafından başarılı ve başarısız olunan tüm derslerin orijinal isimleri, kredileri ve notları öğrenci bilgi sistemine işlenerek öğrencinin transkriptinde ve diploma ekinde Erasmus+ kapsamında alındığı anlaşılır bir şekilde gösterilir.
 
 1.  Ders sayısı eşlemesine bakılmaksızın kredi eşlemesi de yapılır.
 
Sözleşme ve Hibelerin Ödenmesi
MADDE 10-
 
 1. Öğrenci yurtdışına gitmeden önce Üniversitemiz ile öğrenci arasında bir hibe sözleşmesi imzalanır. Hibe sözleşmesinin formatı standart olup Ulusal Ajans tarafından belirlenir. Bu sözleşme ile öğrencinin Erasmus değişim programına katılacağı kesinleşir.
 
 1. Hibelerin ödenmesi için her öğrenciden bir Avro hesabı açması ve hesap bilgilerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmesi istenir. Uluslararası İlişkiler Ofisi öğrencilere ödenecek olan hibe miktarı ve hesap bilgilerini Rektörlük Makamı'na resmi yazıyla  onaya sunarak bildirir.
 
 1. Öğrencinin alacağı toplam hibenin %70'i, öğrenci karşı üniversiteye gitmeden önce ödenir. Öğrencinin geri kalan %30'luk hibeyi alabilmesi için, gittiği üniversiteden aldığı transkripti ve değişim öğrencisi olduğu tarihleri belirten imzalı ve mühürlü orijinal katılım sertifikasını Uluslararası İlişkiler Ofisine sunması gerekir. Öğrencinin geri kalan hibesi, resmi katılım sertifikasındaki tarihler göz önüne alınarak ödenir.
 
 1. Üniversitemiz Ulusal Ajans'ın değişimin gerçekleştiği akademik yılda yayınlandığı Uygulama El Kitabı'nda belirttiği kurallarla ters düşmemek koşuluyla; gittiği üniversitede aldığı derslerin tamamından veya çoğunluğundan başarısız olan öğrencilerin hibesini geri isteme hakkını saklı tutar.
 
Öğrenim Ücretleri ve Diğer Ücretler
MADDE 11-
 
 1. Erasmus Değişim programı kapsamında öğrenciler yurtdışındaki eğitimleri sırasında kendi  üniversitelerine eğitim ücretlerini öderler ancak ders kaydını yaptırmazlar. Ayrıca gittikleri üniversiteye öğrenim ücreti ödemezler.
 
 1. Üniversitemiz, programa katılan öğrencilerin yurt dışında öğrenim gördükleri süre zarfında Üniversite tarafından verilen burs ve benzeri ödemelerin devamını sağlamakla yükümlüdür. Bu burs ve benzeri ödemeler öğrencinin yurt dışındaki öğrenimi sırasında azaltılamaz, kesintiye uğratılamaz ve sonlandırılamaz.
 
 1. Ulaşım, konaklama, beslenme, sağlık sigortası, kişisel harcamalar ve benzeri tüm yaşam masrafları öğrencilerin kendi sorumluluğundadır.
 
 1. Üniversitemiz, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda barınan öğrencilerin yurt dışında bulundukları süre zarfında barınma haklarının korunması için gerekli girişimlerde bulunur.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenim Hareketliliği  Gelen Öğrenci Hareketlilikleri
 
 
Başvuru İşlemleri
MADDE 12-
 
 1. Gelen yabancı öğrencilerin kendi üniversiteleri tarafından seçildiğinin karşı üniversite tarafından Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne bildirilmelidir.
 2. Gelen öğrencilere tamamlamaları gereken işlenmelerle ilgili bilgilendirme Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yapılır.
 3. Üniversitemiz tarafından Erasmus öğrencisi olarak seçilen öğrenciler, Üniversitemiz web sayfasında yer alacak başvuru formları ve diğer belgeleri Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne ilan edilen tarihten önce teslim ederler.
 
Kabul Mektubunun Gönderilmesi
Madde 13-
 
 1. Evrakları tamamlanan öğrenciler için ilgili birim onayı alındıktan sonra, Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından kabul mektubu hazırlanır ve gönderilir.
 
 1. Gelen öğrenciler gerekli vize ve sigorta işlemlerini kendileri yürütürler.
 
 
 
Ders Seçimi ve Öğrenim Anlaşması
Madde 14-
 1. Gelen öğrenci, Üniversitemizden alacağı derslerin seçimi için kendi üniversitesi ile görüşerek Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne başvurur.
 
 1. Gelen öğrenci, Öğrenim Anlaşması'nı doldurarak alacağı dersleri belirtir. Derslerin açılmaması durumunda kendi üniversitesiyle görüşerek öğrenim anlaşmasında belirtilen derslerde değişiklik yapılabilir. Gelen öğrencinin Üniversitemizde alacağı dersler, öğrenim anlaşmasındaki ilgili imzalar tamamlanınca kesinleşir.
 
 1. Gelen öğrencilerin akademik danışmanlık görevini ilgili Erasmus Birim Koordinatörleri yürütür.
 
 1. Erasmus Birim Koordinatörleri, gelen öğrencilerin ders seçimlerine yardımcı olurlar ve öğrencilerin kayıt formunu imzalarlar
 
Gelen Öğrenciler Destek ve Dönüş İşlemleri
MADDE 15-
 
 1. Yabancı öğrenciler, Türkiye’ye girişlerinden sonra 30 gün içinde oturma izni almak üzere İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvurur. İstenen gerekli belgelerin temininde Uluslararası İlişkiler Ofisi destek sağlar.
 
 1. Gelen öğrenciler ve aldıkları dersler Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından işlenir.
 
 1. Üniversitemizdeki dönemini tamamlayan gelen öğrencilere Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından kaldıkları tarihleri belirten katılım sertifikası düzenlenir.
 
 1. Gelen öğrencilerin transkriptleri Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından karşı üniversiteye gönderilir.
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM BÖLÜM
Staj  Hareketliliği  Giden Öğrenci Hareketlilikleri
 
MADDE 16-
 
 1. Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği programına başvuracak öğrencilerin;
 
 1. 5nci maddede belirtilen Genel Not Ortalaması, Yabancı Dil Sınavı notu ve başvuru koşullarının tamamını sağlaması gerekir.
 2. Staj yapılacak kurum/işletme öğrencinin kendisi tarafından ayarlanır.
 3. Son başvuru tarihine kadar staj yapılacak işletme/kurumdan kabul edildiğine dair resmi belgenin alınmış olması gerekir.
 4. Öğrenciler ayrıca stajın konusu, süresi vb. konularda ilgili Ana Bilim Dalı/Bölüm Başkanlıklarının onayını kendileri alır.
 
 1. Başvurular, başvuru sürecinden önce açıklanan ve o yıl için belirlenen kriterler göz önüne alınarak Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilir ve yerleştirmeler yapılır.
 
 1. Öğrenci gitmeden önce Üniversitemiz ile öğrenci arasında bir Hibe Sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme ile öğrencinin Öğrenci Staj Hareketliliği programına katılacağı kesinleşir. Hibe sözleşmesi imzalayan öğrencilerin isimleri Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne bildirilir.
 
 1. Hibeler o yıl için belirlenen ve duyurulan şekilde ödenir.
 
 1. Staj süresince temel alınacak belgeler Staj için Akademik Onay Formu, Katılım Belgesi, Süre Teyit Belgesi ve Staj Raporu'dur.
 
 1. Stajlarını tamamlayıp dönen öğrenciler ilgili belgelerle değerlendirilmek üzere Ana Bilim Dalı/Bölüm Başkanlıklarına başvururlar.
 
 1. Stajlarını tamamlayan öğrenciler, Staj için Akademik Onay Formu, Katılım Belgesi ve Süre Teyit Formu'nun bir kopyasını Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne teslim etmekle yükümlüdürler.
 
 1. Stajın programa sayımı; ilgili Birim Erasmus Koordinatörünün ve Ana Bilim Dalı/Bölüm Başkanı'nın önerisi üzerine, Staj için Akademik Onay Formu da göz önüne alınarak, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılır.
 
 1. Erasmus değişim programı kapsamında yerleştirme (staj) hareketliliğinde bulunmak üzere seçilen öğrenciler, bir Staj için Öğrenim Anlaşması imzalar. Anlaşma, öğrenci ile Kurum/Bölüm/Program Koordinatörü ve gidilen kurumdaki Kurum/Bölüm/Program Koordinatörü tarafından imzalanır. Bu anlaşmada gidilen kurum, tarafların görev ve sorumlulukları ile mesleki eğitimin kredisi belirtilir.
 
 
 
ALTINCI BÖLÜM
ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
 
 
MADDE 17 –
 
 1. Erasmus Personel Hareketliliği; Ders Verme Hareketliliği ve Personel Eğitimi Hareketliliği olmak üzere iki çeşit hareketliliği içerir.
 
Ders Verme Hareketliliği
MADDE 18-
 
 1. Ders Verme Hareketliliğinden yararlanacak personel için aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:
 
 1. Personelin, Üniversitemizde tam zamanlı kadrolu öğretim elemanı olması,
 2. Hareketlilik faaliyeti gerçekleştirilecek üniversiteler arasında ikili anlaşma olması ve her iki tarafın da Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB)'ne sahip olması,
 3. Üniversitemiz ile karşı üniversite tarafından kabul edilen bir "Öğretim Programı”nın olması,
 4. Değişim süresinin 1 haftadan kısa olması durumunda en az 8 ders saatini içeren çalışma yapılması,
 5.  Öğretim elemanının seçiminde, mesleki alanında daha önce yurt dışına çıkmamış öğretim elemanlarına öncelik sağlanması,
 6. Değişim gerçekleştirmemiş ya da değişim sayısı az olan bölümlere öncelik verilmesi,
 7. Ders verme hareketliliğinden yararlanmak isteyen akademik personelin yabancı dil yeterliliğinin en az B2 (YDS/ÜDS/KPDS 75) olması,
 8. Karşı üniversite tarafından gönderilen öğretim elemanının değişim faaliyetinden yararlanacağı süreyi içeren bir davet mektubunun (letter of invitation) olması.
 
Eğitim Alma Hareketliliği
Madde 19 –
 
 1. Personel Eğitimi Hareketliliğinde aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:
 
 1. Üniversitemizde tam zamanlı kadrolu öğretim elemanı, yönetici ya da idari personel olunması,
 2. Hareketlilik faaliyeti için ziyaret edilecek kurum bir üniversite ise, kurumlar arasında ikili anlaşma olması ve her iki tarafın da Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB)'ne sahip olması,
 3. Personel eğitimi hareketliliği yurtdışındaki bir kurum ile Üniversitemiz arasında gerçekleşecek ise kurumlar arası anlaşma aranmaz,
 4. Üniversitemiz ile misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir "İş Planı"nın bulunması,
 5. Eğitim alma hareketliliğinden yararlanmak isteyen akademik ve idari personelin yabancı dil yeterliliğinin en az B1 (YDS/ÜDS/KPDS 60) düzeyinde olduğunun belgelendirilmesi.
 
Başvuru şekli ve başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 20-
 1. Erasmus Başvuruları, Ulusal Ajans’ın ilgili yıla ait Uygulama El Kitabında belirtilen usuller ve esaslar çerçevesinde Koordinatörlükçe yayımlanan ilanı takiben, öncelikle internet üzerinden alınır. Tüm seçim ölçütleri, kontenjanlar ve başvuru yöntemi ilanda belirtilir.
 2. Personelin başvuru belgeleri Birim Koordinatörlerince teslim alındıktan ve onaylandıktan sonra, ilanda belirtilen tarih aralıklarında Koordinatörlüğe iletilir. Koordinatörlükçe oluşturulan taslak seçim listeleri, Rektörlükçe görevlendirilen Seçim Komisyonunda tarafsız ve şeffaf bir şekilde değerlendirilir ve nihai listeler oluşturulur.
 3. Programa başvurular, başvuru formu ve dil yeterlilik belgesi ile yapılır.
 4. Personel başvuruları içinde kriterlere uygun olan başvuru sahiplerinin değerlendirilmesi “Sıralama Puanı (SP)” esas alınarak yapılır. SP hesaplanmasında 40 olarak kabul edilen taban puana hareketlilik türüne bağlı olarak aşağıdaki kriterlerin etkisi ilave edilir.
 
a) Ders Verme Hareketliliği
Kriter SP Etkisi
Dil Puanı Dil Puanı x %20
Daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış öğretim elemanı + 10 puan
Daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış anabilim dalı/bölüm/programdan yapılan başvuru sahibi + 10 puan
Erasmus Bölüm/Program Koordinatörü + 10 puan
Başvurduğu akademik yıl içinde gelen Erasmus öğrencileri için yabancı dilde ders açmış olma + 10 puan
Mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında hakkından vazgeçmiş olma (partner kurum başvuru süreci bitiminden önce feragat edenlere uygulanmaz) - 10 puan
Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak - 15 puan
İki yıl önce programdan faydalanmış olmak - 10 puan
Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak - 5 puan
 
 
b) Eğitim Alma Hareketliliği
Kriter SP Etkisi
Dil puanı Dil Puanı x %30
Daha önce eğitim alma hareketliliğinden faydalanmamış Üniversitemiz personeli + 10 puan
Daha önce eğitim alma hareketliliğinden faydalanmamış akademik/idari birimden yapılan başvuru sahibi + 10 puan
İdari personel ise + 5 puan
Engelli personel ise + 5 puan
Mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında hakkından vazgeçmiş olma (partner kurum başvuru süreci bitiminden önce feragat edenlere uygulanmaz) - 10 puan
Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak - 15 puan
İki yıl önce programdan faydalanmış olmak - 10 puan
Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak - 5 puan
 
 
Erasmus+ Yükseköğretim Programına seçilen personelin işlemleri ve Hibe Ödemeleri
MADDE 21-
 1. Personel en az 2 (iki) gün en fazla 2 (iki) ay süreyle program kapsamında yurt dışında ders verebilir veya eğitim alabilir.
 
 1. Ders vermeye ve eğitim almaya yönelik faaliyetler (ders verme, çalıştay, seminer, laboratuvar çalışmaları ve saha/alan çalışmaları vb.) haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme ve/veya eğitim alma faaliyeti içermelidir.
 
 1. Hareketliliğe katılacak öğretim elemanlarının; ders verme hareketlilik sözleşmesi ve görevlendirme olur yazısının Erasmus+ Yükseköğretim Program Kurulu tarafından belirlenecek tarihe kadar Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.
 
 1. İlgili personel, yurtdışında geçireceği süre için ilgili birim yöneticisinden izin almakla yükümlüdür.
 
 1. İlgili personel yurtdışına gitmeden önce, Üniversitemiz ile arasında formatı Ulusal Ajans tarafından standart olarak ilan edilen hibe sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme ile ilgili personelin Personel Hareketliliği programına katılacağı kesinleşir.
 
 1. Hibeler, görevlendirmenin yapılacağı akademik yıl için Ulusal Ajans tarafından Uygulama El Kitabı'nda belirtilen şekilde ödenir.
 
 1. Hareketlilik süresini tamamlayan personel; Katılım Sertifikasını, Rapor Formunu ve Seyahat Giderleri Belgelerini Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim etmekle yükümlüdür.
 
 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 22-
 1. Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde Rektörlük Makamınca işlem yapılır.
 
Yürürlük 
MADDE 23-
 1. Bu Yönerge, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Senatosunca tarafında onaylandığı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 24-
 1. Bu Yönerge hükümleri Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
 
 
 
 
 
Ek-1
 
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
AKTS (ECTS) NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA UNIVERSITY  ECTS GRADE CONVERSION TABLE
 
 
Başarı Notu  (Success Grade) Harf Notu Karşılığı (Equivalent Letter Grade) Not Aralığı
(Grade Interval)
AKTS Notu
(ECTS Grade)
4.00 AA 90-100 A
3.50 BA 80-89 B
3.00 BB 70-79 B
2.50 CB 60-69 C
2.00 CC 50-59 C
1.50 DC 45-49 D
1.00 DD 35-39 E
0.00 FF 0-34 F
0.00 NA   F