Logo

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) UYGULAMA YÖNERGESİ

Geri Dön

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) UYGULAMA YÖNERGESİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR
Amaç ve Kapsam
Madde 1 – (1) Bu Yönerge, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nde tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri ve doktora, sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler tarafından yürütülecek olan araştırma ve tez projelerinin seçimi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenler.
Dayanak
Madde 2 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 58. Maddesinin (b) fıkrası ile ek 28 inci maddesi ve 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 – (1) Bu Yönergede geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Üniversite: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’ni,
 2. Rektör: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü’nü,
 3. Senato: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Senatosu’nu,
 4. Proje (Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)): Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, üniversite içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısını geliştirme projelerini,
 5. BAP Komisyonu: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nu,
 6. BAP Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu, Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimi,
 7. Başkan: Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısı olan BAP Komisyonu Başkanı’nı,
 8. Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olan araştırmacıları,
 9. Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yönetici tarafından proje ekibinde gösterilen; öğretim elemanları ile proje konusu ile ilgili lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler ile mezunları,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
ORGANLAR, GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR
BAP komisyonunun oluşumu
Madde 4 – (1) Komisyon, Rektör veya bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında; Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen en az 7 (yedi), en fazla 11 (on bir) öğretim üyesinden oluşur. Komisyon üyelerinin belirlenmesinde, üniversitedeki bilim dalları arasında bir dengenin bulunması göz önünde bulundurulur.
 
Komisyonun çalışma biçimi:
Madde 5 – (1) BAP Komisyonu’nun oluşumu ve çalışması aşağıdaki ilkelere göre düzenlenir:
 1. Komisyon, Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Salt çoğunlukla toplanan Komisyonda kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın oyu belirleyicidir.
 2. Komisyon üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetmelik uyarınca Komisyonun asil üyelerinin herhangi bir nedenle üniversitedeki görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer.
 3. Komisyon üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, Senato’nun önerisi üzerine, Rektör tarafından görev sürelerinin dolmasını beklemeden görevden alınabilirler.
 4. Komisyon toplantılarına resmi izin, görevlendirme veya sağlık sorunu gibi yasal bir mazereti olmaksızın bir yıl içerisinde art arda üç kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan komisyon üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir.
Komisyonun yetki, görev ve sorumlulukları
Madde 6 – (1)  Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirir:
 1. Proje başvuru takvimini hazırlayarak duyurur,
 2. Proje başvurularını ön incelemeden geçirir ve her proje için değerlendirme jürisi belirler.
 3. Gelen raporları değerlendirerek projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir,
 4. Yürütülmekte olan proje yürütücülerinden altı ayda bir alınan ve projelerin ilgili dönemini kapsayan ara raporları değerlendirmek üzere alanın uzmanı jüri üyelerine gönderir,
 5. Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirerek, karara bağlar,
 6. Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir,
 7. Diğer Fakülte/Yüksekokullara öncelikli alanlarla ilgili proje önerilerinde bulunabilir.
 8. Desteklenmesine karar verilen projeleri Rektörün onayına sunup kesinleştirir,
 9. Yıllık faaliyet raporunu hazırlar ve Rektöre sunar,
 10. Yönetmelik kapsamında diğer görevleri yerine getirir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PROJE TÜRLERİ
Madde 7 – (1) Üniversitesi tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri aşağıda listelenmiştir.
 1. Araştırma Projesi: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi öğretim üyeleri ve elemanlarının kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.
 2. Tez Projesi: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’ ne bağlı Enstitülerde Yüksek lisans ve doktora tezlerini kapsayan, bir öğretim üyesinin yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir.
 3. Güdümlü Proje: Üniversitede araştırma altyapısını geliştirmek üzere akademik birim veya öğretim üyesi tarafından hazırlanan projelerdir.
 4. Destek Projesi: Alt yapısı var olan araştırma birimlerinin, araştırmalarını yürütebilmek için gerek duydukları sarf malzemelerini ya da yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak üzere önerilen ve makine-teçhizat alımına kapalı olan projelerdir.
 5. Bilimsel etkinliklere katılım desteği: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora, tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların bilimsel çalışmalarını ulusal veya uluslararası kongre, konferans, sempozyum ve sanatsal etkinliklerde aktif katılımla sunabilmeleri için verilen destektir. Bu destek kapsamında katılım ücreti, yolluk ve yevmiye giderleri talep edilebilir. Ancak talepler, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nca belirlenen toplantı katılım sayısını ve belirlenen bütçe limitini geçemez. Yapılacak her bir sunum için sunumda görev alan araştırmacılardan yalnızca birisine destek verilir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, PROJELERİN YÜRÜTÜLMESİ ve İZLENMESİ
Proje başvurusu
Madde 8 – (1) Proje başvuruları; BAP Komisyonu tarafından belirlenen takvime göre; Proje yürütücüsünün bağlı olduğu Dekanlık/Müdürlük kanalıyla gerçekleştirilir. Proje başvuru koşulları ve başvuruda aranacak özellikler BAP Birimi web sayfası üzerinden duyurulur.
Projelerin değerlendirilmesi
Madde 9 – (1) Projelerin değerlendirmesi aşağıdaki sırada gerçekleştirilir:
 1. İstenen formatta hazırlanarak başvurusu yapılan standart projeler BAP Komisyonu tarafından ön değerlendirmeye alınır.
 2. Değerlendirmenin olumlu olması halinde, proje ayrıntılı değerlendirme yapılması amacıyla komisyonca belirlenen proje değerlendirme jüri üyelerine gönderilir.
 3. Proje değerlendirme jürisi, konusunda uzman en az birisi Üniversite dışından olmak üzere üçer öğretim üyesinden oluşur.
 4. Proje değerlendirme jüri üyelerinden gelen ayrıntılı raporlar, Komisyonca incelenerek karar alınır.
 5. Tez projeleri; Anabilim Dalındaki Kurulu’nun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onaylamasından sonra komisyon tarafından değerlendirmeye alınır ve kabul edilir.
 6. Güdümlü proje; doğrudan komisyon tarafından değerlendirilmeye alınır.
 7. Komisyonda alınan kararlar, Rektörün onayı ile kesinleşir. Rektör gerekli gördüğünde Üniversite Mütevelli Heyet Başkanın görüşünü alarak onay verir. Onaydan çıkan yazı, gereği için Üniversitenin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na, bilgi için ilgili birime (Fakülte/Yüksekokul) ve projede adı geçen kişi/kişilere tebliğ edilir.
Proje protokolü
Madde 10 – (1) Desteklenmesine karar verilen projeler için aşağıdaki esaslar dâhilinde proje protokolü hazırlanır:
 1. Rektör ve BAP Komisyon başkanı ile projelerin yürütücüleri tarafından sözleşme protokolü imzalanır.
 2. Proje yürütücüleri protokolde belirtilen tüm hususlara uymakla yükümlüdür.
 3. Projelerin başlama tarihi olarak protokolün imzalandığı tarih kabul edilir.
 4. Projelerin onaylanmasından sonra yasal bir mazereti olmaksızın 1 ay içerisinde sözleşme protokolü imzalamayan veya en geç altı ay içerisinde çalışmaları başlatılmayan projeler iptal edilir.
Ara raporlar
Madde 11 – (1) Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporları, sözleşme tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde BAP Komisyonuna sunar.
Sonuç rapor
Madde 12 – (1) Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen 1 ay içerisinde Proje Sonuç Raporunu, BAP Komisyonuna sunar. Komisyon ilgili jüri üyelerinin görüşleri doğrultusunda bu raporu değerlendirmeye alıp sonuçlandırır.
(2) Tez projelerinde, tez jürisi tarafından onaylanan ve ciltlenmiş tezden 2 kopya teslim edilmesi ile sonuçlandırılır.
Sonuçların duyurulması
Madde 13 – (1) Rektörlük her yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkındaki özet bilgileri BAP Biriminin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur.
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Mali hükümler
Madde 14 – (1) Projelerin desteklenmesinde kullanılmak üzere Üniversite tarafından bir kaynak oluşturulur. Bu fonun geliri; her yıl için Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan ve bütçede belirtilen ödenekten oluşur.
(2) Proje süresi ile sınırlı olmak üzere bilimsel araştırma projeleri için gerekli olan sözleşmeli olarak çalıştırılacakların harcamaları, yolluk ve hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları, makine ve teçhizat alımları ile bilimsel araştırma projeleri için gerekli diğer giderleri karşılamak üzere kullanılır.  Bu işlemlerin yürütülmesinde 16 Kasım 2018 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği” nin hükümleri uygulanır.
Telif hakları
Madde 15 (1) Projeden kaynaklanan yayınlarda, yayın dilinde “Bu çalışma Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu (Proje No:…………) tarafından desteklenmiştir” (“This study was supported by Alanya Hamdullah Emin Pasa University Scientific Research Projects Unit (Project Number: ….” ) ibaresi yer almalıdır. Yapılan yayınların bir kopyası komisyona sunulur.
(2) Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkından doğan mali haklar Üniversite’ye aittir. Ancak elde edilen mali hakların proje maliyetlerini karşılaması durumunda, aşan kısmın dağıtılmasına Üniversitenin yapmış olduğu katkı tutarıyla orantılı olmak koşuluyla Komisyon tarafından karar verilir.
Yürürlük
Madde 17 – (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18 – (1)  Bu Yönerge hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü yürütür.