Logo

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİL

Geri Dön

Amaç
Madde 1: Bu yönergenin amacı Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Üniversitesine Uluslararası Öğrenci alımında uygulanacak olan başvuru, değerlendirme, kabul ve kayıt esaslarını belirlemektir.
 
Dayanak
Madde 2: Bu Yönerge; Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21/01/2010 tarihli toplantısında kabul edilen ve çeşitli toplantılarında bazı maddeleri değiştirilen ve en son Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 13/02/2013 tarihli toplantısında bazı maddelerinde değişiklik yapılan “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”a dayanılarak hazırlanmıştır.
 Tanımlar:
Madde 3: Bu Yönergede geçen;
Üniversite: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesini,
Mütevelli Heyeti: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
Rektör: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörünü,
Senato: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Senatosunu,
Yönetim Kurulu: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi bünyesindeki fakülte, meslek yüksek
okulu ve enstitü yönetim kurullarını
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
Fakülte: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Fakülteleri
İngilizce Hazırlık Programı: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı
İngilizce Yeterlik Sınavı: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı
ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
YÖK: Yükseköğretim Kurulu
Kabul Komitesi: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Kabul Komitesi
Öğrenci İşleri Müdürlüğü: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi
olarak ifade edilmiştir.
 
 
Eğitim-Öğretim
Madde 4: Uluslararası öğrenciler, eğitim-öğretimle ilgili olarak Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabi olurlar.
 
Eğitim Dili
Madde 5: Üniversitemizde Lisans programlarında eğitim dili İngilizce Lisanstüstü programlarında eğitim dili Türkçe’dir.
 
Kontenjanların Belirlenmesi
Madde 6: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi`ne yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin kontenjanlar;
 
1. Programlarının her biri için yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanı her yıl akademik takvimde belirlenen tarihte, Senato önerisi üzerine Mütevelli Heyeti kararı ile belirlenir, YÖK onayı ile kesinleşir. Kesinleşen kontenjanlar, YÖK tarafından ilan edilir.
 
2. Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının yarısını geçmeyecek şekilde belirlenir. Yeni açılacak programlar için öğrenci kabul kontenjanı o yıl için önerilecek ÖSYS kontenjanı dikkate alınarak belirlenir. Ayrılan kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar Yükseköğretim Kurulunun onayı ile diğer program kontenjanlarına eklenebilir
 
Uluslararası Öğrenci statüsünde sayılanlar
Madde 7: Aşağıdaki şartları taşıyanlar uluslararası öğrenci sayılırlar.

 1. Yabancı uyruklu olanlar.
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ile bunların reşit olmayan çocuklarının mavi karta sahip olduklarını belgeleyenler.
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen çift uyruklular.
 4. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil).
 5. KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE-AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve Orta Öğretimlere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE-AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.
 
Uluslararası Öğrenci statüsünde sayılmayanlar
Madde 8: Aşağıdaki adaylar Uluslararası Öğrenci statüsünde sayılmayacaklardır.
 1. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar.
 2. KKTC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC’de tamamlayanlar (GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar hariç).
 3. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC’de tamamlayanlar.
 4. KKTC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar.
 5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı Orta Öğretimlerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvurularının kabul edilmemesi.
 
Başvuru Şekli
Madde 9: Başvuru formları Üniversitemizin belirlediği internet adresi üzerinden online olarak yapılır.  Başvuru formunu online olarak gönderdikten sonra aday öğrenciler Üniversitemizin belirlediği e-posta adresine başvuruda istenilen tüm belgeleri elektronik olarak göndermekle yükümlüdür.
 
Ön Lisans ve Lisans Programları Başvuru Koşulları
Madde 10: Orta Öğretim son sınıfta olan ya da mezun durumda bulunan ve bu yönergeyle düzenlenen koşulları sağlayan uluslararası öğrenciler önlisans ve lisans programlarına başvurabilirler. Bu öğrencilere kabul mektubu verilse bile mezun olmadan kayıt yaptıramazlar.
 1. Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan Orta Öğretim bitirme sınavları statüsünde olan sınavlardan yeterli puanı almaları gerekir. (Bu sınavlara ait geçerlilik süresi Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandığı gibidir.)
 2. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi lisans programlarının her biri için Ek-1’de listelenen koşullardan hangilerinin geçerli olacağı ve belirtilen asgari puanlardan az olmamak koşuluyla alınması gereken asgari puanlar kabul komitesinin önerisi üzerine Senato onayıyla belirlenir.
 
Lisansüstü Programları Başvuru Koşulları
Madde 11: Lisans ve Lisansüstü programlarda mezuniyet aşamasında olan adaylar özel öğrenci statüsünde lisansüstü programlara kayıt yatırabilirler. Mezun olmadan Yüksek Lisans/Doktoraya kesin kayıt yapılamaz.
 
 
Başvuruların Değerlendirilmesi
Madde 12:  Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlara başvuran adaylar aşağıdaki şekilde değerlendirilir.
 1. Önlisans ve Lisans Programlarına başvuran adayların başvuruları, Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından değerlendirilir ve kabulleri akademik takvimde belirlenen süreler dahilinde ilgili birimlerin oluşturacağı bir Değerlendirme Komitesi tarafından gerçekleştirilir, Değerlendirme Komitesi kararları Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşir. Üniversite kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Başvuru için geçerli sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken asgari puanlar ekli listede belirtilmiştir. Üniversite Senato’sunun onayından sonra Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından adaya ön kabul/kabul mektubu gönderilir.
 2. Lisansüstü Programlarına başvuran adayların başvuruları ilgili Enstitü tarafından değerlendirilerek ilgili ABD Başkanlığı tarafından Kabul Mektubu gönderilir.
 3.  Kabul Mektuplarının birer kopyası Öğrenci İşleri Müdürlüğüne gönderilir.
 4. Başvuru koşullarını taşımayan, başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak süresi içinde sağlayamayan adayların başvuruları işleme alınmaz. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra başvuru bilgi ve belgelerinde değişiklik veya eklentiler yapılamaz. 
 5. Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir usulsüzlük olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır. 
 6. Değerlendirmeler adayların sınav puanları, not çizelgelerindeki genel not ortalamaları göz önüne alınarak kontenjanlar çerçevesinde yapılır ve kabulü uygun görülen asil ve yedek adaylar tespit edilir.
 7. Değerlendirme sonucunda tercihlerinden birine asil veya yedek olarak yerleşen adayın diğer tercihleri değerlendirmeye alınmaz.
 
Başvuru Ücreti
Madde 13: Uluslararası öğrencilerin başvuru ücretleri her yıl Üniversite Senatosunca ile belirlenir.
 
Öğrenim Ücreti
Madde 14: Uluslararası öğrencilerin öğrenim ücretleri her yıl Mütevelli Heyetince belirlenir.
 
Kabul Mektubundan Önceki Öğrenim Ücreti
Madde 15: Uluslararası öğrencilere kabul mektubu gönderilmeden önce öğrencilerden ilk dönem eğitim ücretinin gönderilmesi talep edilir. Dönem ücretini göndermeyen öğrencilere sadece ön kabul mektubu gönderilir.
Sonuçların Bildirimi, Kayıt Niyeti ve Kayda Davet
Madde - 16
 1. Başvuru değerlendirme sonucu adaya başvuru sonuç bildirim mektubu ile bildirilir. Mektup adayın başvuru sırasında Üniversiteye bildirdiği e-posta adresine gönderilir. Mektupta, kabul edilen adayların belirtilen tarihe kadar kayıt niyetlerini bildirmeleri istenir.
 2. Belirtilen süre içinde kayıt niyetini bildirmeyen veya kayıt niyeti olumsuz olan adayların yerine varsa yedek listedeki adaylara kabul teklifi yapılır.
 3. Kayıt niyeti olumlu adaylara, Uluslararası İlişkiler Ofisi, zorunlu ön ödeme işlemleri ile ilgili bilgiler içeren bir e-posta gönderir. Ön ödemeyi yapan adaya, öğrenim vizesi işlemleri için gerekli olan tavsiye ve resmi kabul mektupları gönderilir. Ön ödeme yapılan tutar, güz dönemi öğrenim ücretinden mahsup edilir. Ön ödeme yaptığı halde kesin kayıt işlemlerini mücbir sebeplerden dolayı tamamlamayan adaya ön ödeme ücreti iade edilir fakat tüm banka ücretleri öğrenciye aittir.
 4. Dönem arasında sebebi her ne olursa olsun kayıt sildiren öğrenciye ödenmiş olan öğrenim ücretleri iade edilmez.
 
Özel Öğrenci
Madde 17: Orta öğrenimini tamamlamamış öğrenciler Özel Öğrenci statüsünde sadece hazırlık sınıfına kayıt yaptırabilirler.
Genel Sağlık Sigortası
Madde 19: Öğrenciler, öğrenim gördükleri okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde sosyal güvenlik kurumundan genel sağlık sigortasını yaptırmak ve bu işlemi öğrencilikleri süresince her yıl yenilemek zorundadırlar. Genel sağlık sigortası primleri öğrenciler tarafından ödenir. 
Mavi Kart
Madde 20: Mavi Kartı olan öğrencilerin ikametgâh tezkeresi almalarına gerek yoktur. 
Kayıt İçin Gerekli Belgeler
Madde 21: Kabul edilen öğrenci akademik takvimde belirlenen tarihler içerisinde üniversiteye bizzat gelerek kaydını yaptırır. Kayıt işlemi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca/Enstitü tarafınca yürütülür. Öğrencinin Üniversiteye kesin kaydının yapılabilmesi için gereken belgeler şunlardır:
 1. Diplomasının veya kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi.
 2. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden onaylı “Denklik Belgesi” aslı.
 3. Adayın aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.
 4. Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği.
 5. Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi” belgesi
 6. Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Belgesinin noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği
 7. İkamet Tezkeresi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekir).
 8. Öğretim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.
 9. 8 adet 4,5x6,0 ebadında güncel fotoğraf.
 10. Adayın maddi olanaklarının ülkemizde yükseköğrenimini sürdürebilecek düzeyde olduğunun belgelenmesi (Bu amaçla belirlenen maddi güvence miktarı; bir yıllık öğretim ücreti kadardır).
 11. Tüm belgelerin aslı olmalı, ayrıca Büyükelçilikler ve/veya Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olmalıdır. Üzerinde orijinal mühür ve imza olmayan fotokopi, faks veya e-posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez.
Eksik veya Sahte Belge ile Başvuru ve Kayıt
            Madde 22: Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde, tahrif edilmiş, sahte veya yanlış belge veren öğrencilerin, kesin kayıtları yapılmış olsa dahi kayıtları iptal edilip, Üniversiteden ilişikleri kesilir.
Uluslararası Öğrencilerin Sorumlulukları
Madde 23: Öğrencilerin kayıtları yapıldıktan sonra Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yabancılar Şube Müdürlüğünden en geç bir ay içinde ikametgâh tezkerelerini ve T.C. numaralarını temin edip, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne getirmek zorundadırlar. 
Yürürlük
Madde 24: Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 25: Bu yönerge hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü yürütür.