Logo

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ

Geri Dön

T.C.
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
 
Madde 1- Bu yönergenin amacı Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nde bulunan gizlilik dereceli birim ile unvanların neler olduğunu tespit etmek, bu birim ve unvanlarda çalışacak personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönerge, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nde bulunan gizlilik dereceli birim ve unvanlar ile bu birim  ve unvanlara atanacak personel için yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının esas ve usullerini ve bunları yapacak mercileri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge,4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14.maddesi ile 12/04/2000 tarihli ve 24018 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 6. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’ni
b) Rektör : Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü’nü
c) Gizlilik Dereceleri: Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanmasını ve adlandırılmasını,
ç) Bilmesi Gereken: Bir gizli evrakı veya dokümanı ancak görevinden dolayı öğrenen, onu inceleyen, uygulayan ve korumaktan sorumlu bulunanları,
d) Güvenlik Soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında bir tehdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle tespiti ve değerlendirilmesini,
e) Arşiv Araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği il adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tehdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan tespitini, ifade eder.
Gizlilik Derecesinin Sınıflandırılması:
Madde 5- Gizlilik dereceleri aşağıda belirtildiği şekilde dört sınıfa ayrılır.
a)Çok Gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış menfaatlerimize hayati bakımdan son derece büyük zarar verecek, yabancı bir devlete faydalar sağlayacak ve güvenlik bakımından olağanüstü önemi haiz mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
b)Gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış menfaatlerimize ciddi şekilde zarar verecek, yabancı bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
c)Özel: İzinsiz  açıklandığı  takdirde,  Devletin  menfaat  ve  prestijini  haleldar  edecek  veya  yabancı  bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
d)Hizmete Özel: Kapsadığı bilgi itibariyle çok gizli, gizli veya özel gizlilik dereceleri ile korunması gerekmeyen fakat bilmesi gerekenlerden başkası tarafından bilinmesi istenmeyen mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
Gizlilik dereceli birimler
MADDE 6-(1) Gizlilik dereceli birimler ve görevler şunlardır:
a)Mütevelli Heyet, Rektörlük, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve araştırma merkezleri, 
b)İdari Müdürlük ve Koordinatörlükler,
c)Birimlerde gizlilik ve güvenlik gerektiren görevlerde çalışan personel,
(2) Bu birimlerde görev yapan personelin hangileri hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacağı bu Yönergenin 8 inci maddesinde gösterilmiştir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasını Yapacak Makamlar ile Soruşturma ve Araştırmaya Tabi Personel ve Uygulanacak Esaslar
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapacak Makamlar
Madde  7-  Güvenlik  soruşturması  ve  arşiv  araştırması  Rektörlüğün  talebi  üzerine  Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli, mülki idare amirlikleri tarafından yapılır.
Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personel
MADDE 8-Üniversite kadrolarına ilk defa veya yeniden atanacak akademik personel ile ilk defa atanacak idari personel hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Yenilenmesi
Madde 9- Gerekli görülen hallerde ilgili personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesi istenilebilir.
Gizliliğe Uyma
Madde 10- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının her safhasında kesinlikle gizliliğe uyulur. Soruşturma ve araştırma sonucu bilmesi gerekenlerden başkasına açıklanamaz.
Sorumluluk
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde  11-  Bu yönerge kapsamındaki personel hakkında, atamaya yetkili amirler bu yönerge hükümlerine göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasından ve takibinden sorumludur.
Değerlendirme
Madde 12-Üniversite personeli için yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin olumsuz olması halinde, kişinin gizlilik dereceli birimlerde çalıştırıp çalıştırılmamaları, yer değiştirerek bu görevlere devam edip etmemeleri gibi hususları incelemek, gerektiğinde inceleme ve sonucunu Rektörün takdirine sunmak üzere Rektör tarafından görevlendirilecek  bir  Rektör  Yardımcısı, İnsan  Kaynakları  Müdürü  ve  Hukuk  Müşavirinden  oluşan “Değerlendirme Komisyonu” kurulur.
Değerleme Komisyonunun çalışma tutanakları ve kararları gizlidir.
 
 
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 13- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönetmeliği uygulanır.
Geçici Madde 1- Daha önceki mevzuat hükümlerine güre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılanlar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları geçerliliğini korur.
Geçici Madde 2- Bu yönerge hükümlerine göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olan personel hakkında daha önce yapılmış olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmaz.
Yürürlük
Madde 14-Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15- Bu Yönerge hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü yürütür.