Logo

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ

Geri Dön

 Amaç
  Madde 1- (1) Bu yönerge, Alanya HEP Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların,
Alanya HEP Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nde arşivlenerek bilim dünyasının hizmetine sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Yönergenin amaçları şu şekilde
belirlenmiştir:
a) Açık Arşivler Girişimi Üst Veri Harmanlama Protokolü standartlarına uygun
bir açık erişim sisteminin kurulması.
b) Yükseköğretim Kurulu bünyesinde kurulacak Ulusal Akademik Arşiv
Sistemi’ne açık erişim standartlarına uygun veri sağlanması.
c) Alanya HEP Üniversitesi bünyesinde üretilen akademik çalışmaların açık erişim
standartlarına uygun olarak derlenmesi ve korunması.
ç) Atama ve yükseltmeler ile diğer kurum içi değerlendirmelerde dikkate alınan
bilimsel çalışmaların Alanya HEP Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nde
saklanmasının sağlanması.
 
 Kapsam
Madde 2- (1) Alanya HEP Üniversitesi Açık Erişim Sistemi, üniversite mensuplarının,
üniversitede çalıştıkları süre içinde gerçekleştirdikleri ve Alanya HEP Üniversitesi’nce
doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenen tüm akademik çalışmaları kapsar. Alanya HEP Üniversitesi Açık ErişimSistemi’nin içeriği aşağıdaki materyallerden oluşur:
a) Bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleler.
b) Yayımlanma aşamasında olan makaleler.
c) Yüksek lisans ve doktora tezleri.
ç) Bildiri ve sunumlar.
d) Seminer metinleri.
e) Teknik notlar.
f) Proje çalışmaları.
g) Kitaplar.
h) Kitap içindeki bölümler.
ı) Ödüllü çalışmalar.
i) Patent belgeleri.
j) Raporlar.
k) Açık ders materyalleri.
l) Afiş, video kaydı vb.
 Dayanak
Madde 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4/c ve 42/dmaddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
 Tanımlar
Madde 4- (1) Bu yönergede adı geçen;
a) Açık Erişim: Araştırmacıların, kamu kaynakları ile üretilmiş bilimsel yayınların tam metinlerine finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın kamuya açık İnternet aracılığıyla ücretsiz olarak erişebilmelerini,
b) Açık Erişim Sistemi: Alanya HEP Üniversitesi’nin ürettiği, bilimsel çıktıların dijital ortamda toplandığı, saklandığı, indekslendiği, uzun dönem korunduğu ve
dağıtımının sağlandığı hizmetler bütününü,
c) Alanya HEP Üniversitesi Mensubu: Alanya HEP Üniversitesi personelini, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini,
ç) Arşivleme: Bir üniversite mensubunun bilimsel katkı sağladığı akademik
çalışmasının Alanya HEP Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nde depolanması
sürecini,
d) İvedi Arşivleme / Opsiyonel Erişim: Akademik çalışmaların hakem denetiminden geçmiş biçimlerinin ivedilikle açık erişim sisteminde arşivlenmesi sürecini,
e) Kişisel Arşivleme: Bir Alanya HEP Üniversitesi mensubunun bilimsel katkı sağladığı
çalışmasını Alanya HEP Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nde arşivlenmesini içeren
süreci,
f) Ambargo: Araştırma sonuçlarının 6-12 aya kadar erişime kapalı olmasını ifade
eder.
 
 
 Açık Erişim Sisteminde Yetki ve Sorumluluklar
Madde 5- (1) Alanya HEP Üniversitesi mensupları yayınlarının telif haklarını
kendilerinde bırakabilir ya da yayınlarına en geniş erişim hakkı sağlayacak lisansları
yayıncılara teklif edebilirler.
(2) Alanya HEP Üniversitesi mensupları yayıncının izin verdiği koşullar doğrultusunda
yayının ön baskı, son baskı veya yayıncı sürümünün tam metinlerini  Alanya HEP Üniversitesi
Açık Erişim Sistemi aracılığıyla erişime açarlar. Yayınların Alanya HEP Üniversitesi Açık
Erişim Sistemi’nde arşivlenmesi hiç bir şekilde yazarların yayıncı tercihini ve yayın
mecrasını sınırlamaz.
 (3) Alanya HEP Üniversitesi mensuplarının yayına kabul edilen bilimsel çalışmalarının
hakemden geçmiş şekli, yayın tarihinden geç olmamak koşulu ile en geç bir ay içinde
Alanya HEP Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nde arşivlenir. Ancak patent başvurusu
yapılması düşünülen çalışmalar başvuru gerçekleştikten sonra, patent yayını ile aynı
tarihte arşivlenir.
 (4) Yayınların Alanya HEP Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nde arşivlenmesi yayının
yazarı tarafından yapılır.
 (5) Alanya HEP Üniversitesi mensuplarının birden fazla kurumdan birden fazla yazarın
işbirliği ile yaptıkları çalışmalar Alanya HEP Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nde arşivlenir.
 (6) Birden fazla Alanya HEP Üniversitesi mensubu tarafından gerçekleştirilmiş çok
yazarlı çalışmalarda kaynağın arşivleme sorumluluğu başyazara aittir.
 (7) Alanya HEP Üniversitesi yüksek lisans ve doktora öğrencileri tezleri kabul
edildikten sonra, en geç bir ay içerisinde Alanya HEP Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nde
arşivlenir. Ancak patent başvurusu yapılması düşünülen çalışmalar başvuru
gerçekleştikten sonra patent yayını ile aynı tarihte depolanır.
 (8) Alanya HEP Üniversitesi mensupları akademik çalışmalarının son sürümlerini,
ambargo ve benzeri koşullar nedeniyle sınırlandırılmış veya tamamen engellenmiş
olmadığı sürece Alanya HEP ÜniversitesiAlanya Açık Erişim Sistemi’nde arşivlenmesini onaylar.
 Açık Erişim / Ambargo Süresi Sonunda Açık Erişim
Madde 6- (1) Alanya HEP Üniversitesi, araştırmalarını “açık erişim” seçeneği ile
yayımlatmak isteyen mensuplarını destekler. Yazarların yayıncılarla yaptıkları
anlaşmalar ve depolama seçenekleri göz önüne alındığında çalışmalara erişim, “kamuya
açık erişim” ve “ambargo süresi sonunda açık erişim” olmak üzere iki başlıkta
uygulanır. Ambargo süresi 12 ayı geçmemelidir.
 Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Müdürlüğü
Madde 7- (1) Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Müdürlüğü, Alanya HEP Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nin işletilmesi sürecinden sorumludur.
 (2) Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Müdürlüğü  Alanya HEP Üniversitesi
mensuplarını Alanya HEP Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nden haberdar etmek amacıyla,
bilgilendirme kılavuzları hazırlar, gerekli tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını yapar.
 (3) Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Müdürlüğü  Alanya HEP Üniversitesi
mensuplarının Alanya HEP Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’ne aktardıkları bilimsel
çalışmaların üst verilerini Açık Arşivler Girişimi Üst Veri Harmanlama Protokolü
standartlarına göre kontrol eder. Gerekli durumlarda düzeltme için Alanya HEP Üniversitesi
mensuplarıyla birlikte çalışılır.
 (4) Açık Erişim Sistemi çalışmasına yönelik olarak diğer üniversite ve kurumlarla
yapılacak anlaşma ve işbirliği çalışmaları Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi
Müdürlüğü tarafından yürütülür.
 
 Enstitü Müdürlükleri ve Bölüm Başkanlıkları
Madde 8- (1) Enstitü Müdürlükleri lisansüstü tezlerin Alanya HEP Üniversitesi Açık
Erişim Sistemi’nde depolanması ve açık erişime sunulması için, tezin teslimi sırasında
izin formu imzalatarak tezin basılı ve elektronik kopyaları ile birlikte teslim alır. Enstitü
Müdürlükleri imzalı form ile tezin basılı ve elektronik kopyalarını en geç 2 hafta
içerisinde Kütüphaneye gönderir.
(2) Bölüm başkanlıkları öğretim elemanlarının yayınlarını Alanya HEP Üniversitesi
Açık Erişim Sistemi’nde arşivlenmesi ve telif hakları doğrultusunda açık erişime sunulması için bilgilendirme yapar.
 
 Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü
Madde 9- (1) Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü Alanya HEP Üniversitesi Açık Erişim
Sistemi yazılımının kurulumu, güncellenmesi, yedeklenmesi, uzun dönem korunarak
saklanması, güvenliğinin sağlanması ve Ulusal Akademik Arşiv sistemine açık erişim
standartlarında veri aktarılması süreçlerini yürütür.
 
 Yayımlama ve Yararlanma Hakkı
Madde 10- (1) Alanya HEP Üniversitesi Açık Erişim Sisteminde bilgi kaynaklarını
yayımlama ve onlardan yararlanma hakkı aşağıda belirlenen koşullarda gerçekleştirilir:
a) Alanya HEP Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’ndeki çalışmaların tam metinlerine
serbest erişim, yazarın kararına ve yayının telif hakkı durumuna bağlıdır.
b) Her hangi bir dergide yayımlamış veya yayımlanma kararı alınmış çalışmalar,
telif hakları doğrultusunda, dergideki formatı dışında Alanya HEP Üniversitesi Açık
Erişim Sistemi’nde arşivlenebilir.
c) Telif hakkı üçüncü kişi veya kurumlarda olan yayınlar, telif hakkı koşullarına
göre Alanya HEP Üniversitesi Açık Erişim Sistemi'nde arşivlenir.
ç) Alanya HEP Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nde yer alan bilgi kaynakları
kullanıldığında, kullanan kişi tarafından kaynak gösterilmesi bilimsel etik
açısından gerekli ve zorunludur.
 
Açık Erişim Sistemi Danışma Kurulu
Madde 11- (1) Alanya HEP Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Danışma Kurulu
Rektörün başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur;
a) Akademik birimlerden birer temsilci,
b) Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Müdürü,
c) Bilgi İşlem Merkezi Müdürü.
(2) Kurul, Alanya HEP Üniversitesi Açık Erişim Sistemi uygulamalarını ve politikasını
ilk üç yıl içerisinde her yıl, üç yılın sonunda takip eden dönemlerde her üç yılda bir
değerlendir.
Yürürlük
Madde 12- (1) Bu yönerge, Alanya HEP Üniversitesi Senatosunun Kabulü ve Mütevelli
Heyetinin onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13- (1) Bu yönergeyi Alanya HEP Üniversitesi Rektörü yürütür.