Logo

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

Geri Dön

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
Madde 1- Bu yönerge Alanya HEP Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü ile bağlı birim kütüphanelerinin tanımını, örgütlenmesini ve birimlerde çalışanların görev yetki ve sorumlulukları ile kütüphane hizmetleri ve kütüphaneden yararlanma koşullarına ilişkin yönetim ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam:
Madde 2- Bu yönerge, Alanya HEP Üniversitesi Kütüphanesini kapsar.
Dayanak
Madde 3- 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 14. Maddesine dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede;

 1. Üniversite: Alanya HEP Üniversitesini,
 2. Rektörlük: Alanya HEP Üniversitesi Rektörlüğünü,
 3. Müdürlük: Alanya HEP Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü’nü,
 4. Müdür: Alanya HEP Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Müdürünü
 5. Bilgi Kaynağı: Kütüphanede bilgi amaçlı kullanılabilir her türlü bilgi materyalini,
 6. Kullanıcı: Kütüphanedeki bilgi kaynaklarından ve hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişileri,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
 Kuruluş, Örgütlenme, Görev ve Sorumluluklar
Kuruluş
Madde 5- Kütüphane bilimsel çalışma, eğitim ve araştırmalarda yararlanmak üzere gerekli bilgi kaynaklarından koleksiyonunu oluşturmak, bu bilgi kaynaklarını ihtiyaç duyan bireylerin kullanımına hazır hale getirmek ve bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur.
Madde 6- Bilgi kaynaklarının seçimi, sağlanması, hizmete sunulması, bakımı ve korunması kütüphane tarafından yürütülür.
 
Örgütlenme
Madde 8- Kütüphanenin koordinasyonu, yönetimi ve sağlayacağı hizmetler aşağıdaki organlarca yürütülür;
 1. Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü,
Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü:
Madde 9-  (1) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans eğitimini tamamlamış kişiler arasından seçilerek atanır.
(2) Müdür aşağıdaki görevleri yerine getirir:
 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için modern kütüphanecilik hizmetlerinin takibini yapar ve bu konuda üniversite yönetimine görüş bildirerek, üniversitedeki kütüphane personeli arasında iş bölümüne giderek, personel üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yapar.
 2. Teknik ve kullanıcı hizmetlerinin standartlaşmasını sağlayarak ve denetimini yaparak hizmetlerde eşgüdümü gerçekleştirir.
 3. Kütüphanede yapılan faaliyetlerle ilgili (2 aylık, 6aylık ve yıllık) Kütüphane faaliyetleri raporu hazırlar ve rektöre sunar.
 4. Kütüphane ihtiyaçlarını rektörlük onayı ile karşılar.
 
Kütüphaneci:
Madde 11:  (1) Kütüphaneci, Bilgi ve Belge yönetimi mezunu kişiler arasından seçilerek atanır.
(2) Kütüphaneci bu yönergede belirtilen kütüphane hizmetlerinin yerine getirilmesinde Müdür tarafından verilecek görevleri yerine getirmekle hükümlüdür.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kütüphane Hizmetleri
Teknik Hizmetler
Madde 12: Üniversite Kütüphanelerinde teknik hizmetler ve bu hizmetlerin yürütülme esasları aşağıda belirtilmiştir:
1.         Seçim ve Sağlama; Üniversitede eğitim ve öğretimi desteklemek, araştırmalarda yardımcı olmak üzere tüm bilgi kaynaklarının (kitap, süreli yayın, tez, broşür, kitap dışı materyal, elektronik veri tabanları vb.) satın alınması veya bağış/değişim yoluyla seçimi ve sağlanmasıdır. 
1.a)  Satın alma: Kütüphane tarafından talep edilen ihtiyaçların Üniversitenin satın alma birimi tarafından sağlanmasıdır.
1.b)  Bağış: Gerçek ve tüzel kişilerden gelen Üniversite eğitim, öğretim ve araştırma ihtiyaçlarına göre belirlenen kütüphanenin koleksiyon geliştirme politikasına uygun bulunan bilgi kaynaklarının kabul edilmesidir.
1.c)  Ayıklama ve Kayıttan Düşme: Envanter sayımı sonucunda tespit edilen güncelliğini yitirmiş çok yıpranmış nedeni bilinmeyen bir şekilde kayıp olan bilgi kaynaklarının kütüphane koleksiyonundan ayıklanması ve taşınır kayıtlardan düşmesidir.
1. d)  Ciltleme ve Onarım: Kütüphane koleksiyonun düzen, görünürlülük ve kullanılabilirliğini arttırmak amacıyla uygun görülen bilgi kaynaklarının ciltlenmesi, restore edilmesi, tamir edilmesi ve tekrar kullanıma sunulmasıdır.
2.         Kataloglama ve Sınıflama; Sağlanan kütüphane bilgi kaynağının çağdaş bilimsel yöntemler uyarınca kataloglanması, sınıflanması, etiketleme vb. işleri yapılarak ve kütüphane otomasyon programına kaydedilip kullanıcıların yararlanmasına sunulmasıdır.
Kullanıcı Hizmetleri
Madde 13: Üniversite Kütüphanelerine ilişkin kullanıcı hizmetleri ve bu hizmetlerin yürütülme esasları aşağıda belirtilmiştir:
Ödünç Verme Hizmeti; Kütüphane koleksiyonundan kullanıcının yararlanmasını sağlamak amacıyla kütüphanedeki bilgi kaynaklarının belirli sayı ve sürede ödünç verilmesi ve iade alınması hizmetlerini kapsar. Bu süre ve sayılar Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü tarafından belirlenir ve Rektörlük Makamı onayı ile duyurulur.
Rezerv Hizmeti; Üniversite eğitim ve öğretim programına göre Öğretim üyesi ve elemanlarının genel koleksiyon içerisinden alınıp kısa süreli ödünç verilmesini istedikleri bilgi kaynaklarını hizmete sunmasını ve takip edilmesini kapsar.
Kütüphanelerarası (ILL) İşbirliği ve Ödünç Verme Hizmeti; Kütüphanede bulunmayan bilgi kaynağının, Kütüphaneler arası Ödünç Verme Sistemi (ILL) protokolü çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı kurumlardan sağlanması,
Yurtiçi ve yurtdışı üniversite kütüphanelerinden (ILL) çerçevesinde gelen isteklerin karşılanması ve takip edilmesini kapsar.
Referans Hizmeti; Kütüphane koleksiyonu ve kullanımının, Üniversite içinde ve dışında kullanıcıya tanıtımını sağlamak,
Kütüphane bilgi kaynağının kullanımına yardımcı olmak amacıyla hizmetiçi eğitim programları düzenlemek,
Bibliyografya taramaları yapmak, yeni çıkan bilgi kaynaklarını kullanıcıya duyurmak ve enformasyon hizmetlerini yürütmek,
Kütüphane duyuru hizmeti vermek,
Kullanıcıların memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla çeşitli araştırma yöntemlerini içeren çalışmaları hazırlamak ve uygulamak hizmetlerini kapsar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Üyelik ve Kütüphanelerden Yararlanma
 
Bilgi Kaynaklarından Yararlanma
Madde 14- Alanya HEP Üniversitesi mensupları Kütüphanenin doğal üyesidirler. Kütüphaneden bilgi kaynağı ödünç alabilmek için Üniversite kimlik kartını ibraz ederek “Kütüphane Kayıt Formu” nu doldurarak kütüphaneye kayıt olmak gereklidir. Üniversite dışından gelen kullanıcılar Kütüphane bilgi kaynağını kütüphane içerisinde kullanabilirler ve Kütüphanelerarası işbirliği kuralları çerçevesinde ödünç alabilirler. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Kütüphane kayıtları geçerlidir.
 1. Rezerv edilmiş yayınlar, işlemi tamamlanmamış bilgi kaynakları, tezler, ciltlenmemiş dergiler, sözlük-ansiklopedi gibi referans/danışma kaynakları, nadir ve özel değere sahip bilgi kaynakları ödünç verilmez.
 2. Ödünç verilemeyen bilgi kaynaklarından kütüphane içerisinde tarama, fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden kütüphanece belirlenen kuralalar çerçevesinde yararlanılabilir.
 3. Ödünç bilgi kaynağı alırken üyeler Alanya HEP Üniversitesi kimlik kartını göstermek zorundadır. Kimlik kartı olmayan kişilere bilgi kaynağı ödünç verilmez. Başkasının kimlik kartıyla bilgi kaynağı ödünç alınamaz.
 4. Ödünç verme, belirli bir süre içindir. Ödünç verilen bilgi kaynağı, son iade tarihine kadar iade edilir. Son iade tarihi aşılmamış ise ve bilgi kaynağı başkası tarafından ayırtılmamış ise iki defaya mahsus olmak üzere bilgi kaynaklarının süresi uzatılabilir.
 5. Kütüphane Yönetimi gerekli gördüğü hallerde, son iade tarihini beklemeksizin ödünç verilen bilgi kaynağını geri isteme hakkına sahiptir. Geri istenen bilgi kaynağı en geç üç gün içerisinde Kütüphaneye iade edilmesi gerekir.
 6. Ödünç verilen bilgi kaynağının, Kütüphaneye teslim tarihine kadar her türlü sorumluluğu, ödünç alana aittir.
 7. İade edilen bilgi kaynağının aynı kullanıcı tarafından; ek süreyi de kullanmasının ardından tekrar ödünç alınabilmesi için, iade tarihinden itibaren en az iki iş günü geçmesinden sonra mümkündür.
 8. Üzerinde gecikmiş bilgi kaynağı bulunan kullanıcılar, bunları iade etmeden ve gecikme cezalarını ödemeden ödünç kaynak alamaz.
 9. Herhangi bir nedenle Üniversiteden ayrılacak olan bir kullanıcı kütüphane kaydının iptalini gerçekleştirmelidir.
 10. Ödünç verme süresi;
- Akademik personel için, 20 gün ve 2 kere uzatma
- İdari Personel için 7 gün ve 1 kere uzatma
- Lisansüstü öğrenciler için, 15 gün ve 2 kere uzatma
- Lisans öğrenciler için 15 gün ve 1 kere uzatma
usulü ile yapılmaktadır.
     k) Ödünç verilen materyallerin gecikme ücreti
            - Basılı kaynaklar için günlük 1 Türk Lirası
            -Elektronik materyaller için saatlik 2 Türk Lirası
olarak belirlenmiştir.
Kaybolan veya Hasar Gören Materyaller
Madde 15- Ödünç alınan materyallerin kullanıcı tarafından kaybedilmesi veya hasara uğratılması durumunda;
 1. Kayıp veya hasar durumu kullanıcı tarafından Kütüphaneye; ilgili birimine bildirilir.
 2. Ödünç verilen bilgi kaynağı, iade süresi bitiminden itibaren 3 ay içerisinde Kütüphaneye teslim edilmediği takdirde kayıp sayılır ve Kütüphane Yönetimince kayıp işlemleri başlatılır. Durum yasal işlem yapılması için Rektörlük Makamına bildirilir.
 3. Ödünç alınan kaynağın kaybedilmesi veya hasar verilmesi halinde kullanıcı, kaybettiği veya hasar verdiği kaynağın aynısını temin etmekle yükümlüdür.
 4. Baskısı tükenmiş ve fiyatı belli olmayan bilgi kaynaklarının kaybedilmesi durumunda ise Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü’ nce belirlenen Değer Tespit Komisyonunca piyasa araştırması yapılarak bedeli tespit edilir. Hesaplamalarda günlük Merkez Bankası dolar kuru esas alınır.
 5. Kullanıcı, kaybettiği veya hasar verdiği kaynakların son iade tarihinden itibaren geçen süre için ayrıca, Bilgi Kaynağı İade Geciktirme Ücreti öder.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 16- Bu yönerge Alanya HEP Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 17- Bu yönergeyi Alanya HEP Üniversitesi Rektörü yürütür.