Logo

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET YÖNERGESİ

Geri Dön

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, MEZUNİYET BELGELERİ, SERTİFİKA VE DİPLOMA DEFTERLERİ HAKKINDA YÖNERGE
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç:
Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokullarından mezun olan öğrencilere verilecek diploma, diploma eki, mezuniyet belgesi, diploma defterlerinin düzenlenmesi ile fahri doktor unvanı verilecekler için hazırlanacak belgelerin düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemektir.
 
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu yönerge; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Alanya Hamdullah Emin Paşa  Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal Yönetmeliği uyarınca; fakülte, enstitü, yüksekokullarında önlisans, lisans, yükseklisans, doktora, sanatta yeterlik ve çift anadal/yandal programlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler ve lisans programlarını tamamlamadan Alanya Hamdullah Emin Paşa  Üniversitesinden ön lisans derecesi ile ayrılan öğrencilere hazırlanacak olan Diploma, Mezuniyet Belgesi, Diploma Eki, Diploma Defteri vb. hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
 
Dayanak
Madde 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Lisans Öğrenimlerini Tamamlayamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Diplomalar
Madde 4 –
(1) Fakülte ve yüksekokulların öğretim programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerden:

 1. En az dört yıl (sekiz yarıyıl) eğitim-öğretim yapılan bir fakültede, fakülte öğretiminin uygun olması şartıyla, ilk iki yıl programlarında yer alan derslerinin tümünü başaran ve daha sonra kurumdan ayrılanlara “önlisans”,

 2. Dört yıl (sekiz yarıyıl) eğitim-öğretim yapılan fakültelerin programlarında yer alan tüm derslerini başarıyla tamamlayanlara “lisans”,

 3. Lisansüstü öğrenimin yüksek lisans programını başarıyla bitirenlere “Yüksek Lisans”,

 4. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi “Alanya Hamdullah Emin Paşa  Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Alanya Hamdullah Emin Paşa  Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal  Programları Uygulama Esasları Yönetmeliği’ne göre, çift anadal programını başarıyla bitiren öğrencilere de kayıtlı oldukları anadal programı lisans diploması dışında “Çift Anadal Lisans diploması

verilir.
 (2) Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıflarında geçen öğretim süresi, yukarıda belirtilen sürelere dahil değildir.
 
Diplomada Yer Alacak Bilgiler
Madde 5 – (1) Diplomanın ön yüzünde, mezun olan kişinin:

 1. Adı ve soyadı,

 2. Mezun olunan yükseköğretim kurumunun adı,

 3. Mezuniyet tarihi (bitirilen yıl, gün ve ay belirtilerek),

 4. Bitirilen bölüm ve/veya anabilim dalı/program,

 5. Derece (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora),

 6. Bandrol

(2) Diplomanın sol alt köşesinde Dekan/Müdürün, sağ alt köşesinde Rektörün adı, soyadı, ünvanı ve imzası yer alır. Diplomaları imzaya sundukları tarihteki görevli Rektör ve Dekan/Müdür tarafından imzalanır.
(3)  Diplomanın arka yüzünde:

 1. T.C. Kimlik Numarası

 2. Adı/Soyadı

 3. Öğrenci Numarası

 4. Mezun olduğu Yüsekokul/Fakülte/Enstitü adı

 5. Mezun olduğu program/bölüm adı

 6. Mezuniyet tarihi

 7. Diploma basım tarihi

 8. Diploma numarası

 9. Öğrenci İşleri Müdürünün imzası

 
yer alır.
(4) Diploma, diploma defterlerindeki diploma bilgileri karşılaştırılmak suretiyle imzalanır.
(5) Diploma ve mezuniyet belgesindeki bilgiler, mezuniyet tarihi esas alınarak yazılır.
(6) Mezuniyet tarihi, tüm mezuniyet gereklerini yerine getirenler için akademik takvimde ilan edilen ilgili yarıyıla ait final ve bütünleme sınavlarının bitim tarihidir. Ek sınav hakkı kullanan öğrencilerin mezuniyet tarihi, ek sınav hakkının kullanıldığı tarihtir. Eksik notları olan öğrencilerin mezuniyet tarihi, not değişiklik formu ile notu bildirilen veya düzeltilenlerin mezuniyet tarihi, notun bildirildiği tarihtir.
 
Diploma Numarası
Madde 6 - (1) Diploma numaraları aşağıdaki şekilde birbirlerinden nokta karakteri ile ayrılarak verilir. 

 1. Birinci kod: Program Kod Numarası (Yök Birim Id’de yer alan program kodu).

 2. İkinc kod: Üniversite  Program  Sıra Numarasını

  Bölüm Kodu
  Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 001
  Turizm İşletmeciliği Bölümü 002
  Mimarlık Bölümü ( İngilizce ) 003
  Mimarlık Bölümü ( Türkçe ) 004
  İletişim Tasarımı ve Yönetimi 005
 3. Üçüncü kod: Diploma sıra numarasını gösterir.(Bölümden Mezun Olan Öğrenci Sayısı).

Örnek: 256383.001.0001
 
Diploma Dili
Madde 7 –
(1) Diplomalar, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanır.
 
Diploma Eki
Madde 8 – (1) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte Diploma Eki verilir.
(2) Diploma eki, diplomayla verilen bir belge olup, diplomanın akademik ve profesyonel anlamda tanınmasını kolaylaştırır. Diploma Eki, diploma veya not çizelgesi (transcript) yerine geçmez. Akademik veya mesleki tanınmayı garantileyen bir belge değildir.
(3) Diploma eki formatı Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir modeli temel alır.
Diploma eki;

 1. Diploma eki sahibi hakkında bilgi,

 2. Alınan dereceyi tanımlar bilgi,

 3. Alınan derecenin düzeyi hakkında bilgi,

 4. Programın içeriği hakkında bilgi,

 5. Alınan derecenin kullanım alanları hakkında bilgi,

 6. Ek bilgiler,

 7. Diploma ekinin onaylanması hakkında bilgi,

 8. Ulusal Yükseköğretim Sistemi hakkında bilgi

kısımlarından oluşur.
 
(4) Diploma eki, Senato tarafından belirlenen örneklere uygun biçimde, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanır.
(5) Diploma Eki içeriğindeki bilgiler gerekli görüldüğünde her akademik yıl için güncellenir. İlgili bilgiler Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından Bologna Eşgüdüm Komisyonu görüşü alınarak hazırlanır ve Üniversite Senatosu tarafından onaylanır. Güncellenen bilgiler Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından Diploma Eki içeriğine işlenir.
(6) Diploma eki İngilizce düzenlenir ve Öğrenci İşleri Müdürü tarafından imzalanır. Diploma eki üniversitenin mührünü taşır. Diploma ekinde, öğrencinin mezuniyet tarihindeki bilgileri esas alınır.
(7) Diploma ekinin ilk nüshası, diploma ile aynı anda düzenlenir; mezunun herhangi bir talebi olmaksızın diploma ile birlikte ücretsiz verilir. Bu ilk nüshanın “aslı gibidir” onaylı kopyası alınarak mezunun dosyasında saklanır. Diploma ekinin sonraki nüshaları, mezunun yazılı başvurusu üzerine düzenlenir. (2.nüsha için Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından belirlenen ücret alınır)
(8) Öğrencinin öğrenim/staj anlaşmasında yer alan derslerin/stajın misafir kurumda alınması ve başarılı olması durumunda bu derslerin/stajın orjinal isimleri, kredileri ve notları ile transkriptleri ve Diploma Eki’nde de yer alması, genel not ortalaması hesaplanmasına dahil edilmesi ve dipnotlardan veya Diploma Eki’nde açık bir şekilde, öğrencinin Erasmus+ kapsamında hareketlilikten faydalandığının belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca transkript ve Diploma Eki’nde hangi derslerin Erasmus+ kapsamında alındığı anlaşılır bir şekilde gösterilmelidir.
 
Geçici Mezuniyet Belgesi
Madde 9 –  (1) Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara, mezun olduklarını belirten ve diploma bilgilerini içeren geçici mezuniyet belgesi hazırlanarak verilir.
(2) Geçici Mezuniyet Belgesi, Senato tarafından belirlenen örneklere uygun biçimde, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanır. Geçici Mezuniyet belgesinin bir sureti alınarak mezunun dosyasına kaldırılır.
(3) Geçici Mezuniyet Belgelerinin sol alt köşesinde; Öğrenci İşleri Müdürünün adı, soyadı, unvanı ve imzası, sağ alt köşesinde ise; ilgili Dekan/Müdürün adı, soyadı, unvanı ve imzası bulunur. Belgeler düzenlendiği tarihteki ilgili Dekan/Müdür tarafından imzalanır. Belge soğuk mühür ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından mühürlenir.
         (4) Geçici mezuniyet belgesinin aslı, diploma alınırken Yükseköğretim Kurumuna teslim edilir.
 
Yandal Sertifikası ve Diğer Sertifikalar
Madde  10 –(1) Alanya Hamdullah Emin Paşa  Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Çift Anadal, Yandal Programları Uygulama Esasları  hükümleri gereği yandal programını başarıyla tamamlayan öğrenciye “Yandal Sertifikası", Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine bağlı diğer birimlerin programlarını başarı ile tamamlayanlara ilgili sertifikalar verilir. İşbu sertifikalar Dekan/Müdür, Rektör tarafından imzalanır.
 
Diploma, Diploma Eki, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Sertifikaların Verilişi
Madde 11 – (1) Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi ve sertifikalar yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekaletnamelerini ibraz eden vekillerine imza karşılığı teslim tutanağı ile teslim edilir. Posta ile diploma gönderilmez, telefon ya da faksla yapılan talepler dikkate alınmaz. Bu belgeler, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınarak ilgiliye teslim edilir. Çift Anadal ve Yan Dal programlarından mezuniyet durumunda her bir program için ayrı diploma/sertifika düzenlenir.
(2) Diplomaların ön ve arka yüzlerinde yer alacak imzalar, mutlaka mavi renkli mürekkepli imza (kesik uçlu) kalemiyle atılacaktır.
 
Diploma, Diploma Eki, Mezuniyet Belgesi ve Sertifikaların Değiştirilmesi veya Yenilenmesi
Madde 12 – (1) Diploma, geçici mezuniyet belgesi veya sertifikasını değiştirmek veya yenilemek isteyenlere, aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defaya mahsus olarak ikinci bir nüshası verilebilir.

 1.  Diploma, geçici mezuniyet belgesi veya sertifikasını kaybedenler Ankara, İstanbul ve İzmir'de yayınlanan ve ülke çapında dağıtımı yapılan yüksek tirajlı bir gazetede kayıp ilanı verirler. Bu ilanda kayıp edilen belgenin tam adı, nereden alındığı, mezuniyet tarihi ve kaybedilmesinden dolayı geçersiz olduğu belirtilir.

 2.  Belgesini kaybeden kişi, belgesini aldığı yere başvuru (gerekçeli) dilekçesi, kayıp ilanının çıktığı gazete kupürü, fotoğraflı kimlik belgesinin aslı veya onaylı sureti ile birlikte başvurur.

 3.  Düzenlenen ikinci nüshalarda değiştirilme gerekçesi belirtilerek belgenin ön ve arka yüzüne "ikinci nüsha" olduğu yazılır ve verildiği tarihteki Rektör, Dekan, Enstitü / Yüksekokul / Merkez Müdürü tarafından imzalanır.

 4.  Mezuniyetten sonra öğrencinin evlilik nedeniyle veya mahkeme kararıyla ad-soyadı gibi kimlik bilgilerinde ya da nüfus kaydını ilgilendiren diğer bilgilerinde değişiklik olması durumunda, kendi talebi doğrultusunda diploması henüz hazırlanmamışsa yeni bilgilerle düzenlenir; hazırlanmış ve teslim edilmişse diploma/belge üzerindeki değişiklikler tarih belirtilerek şerh düşülür ve gerekli açıklamalar diplomanın arka yüzüne yazılmak suretiyle yapılır.

 5.  Kimlik ve mezuniyet bilgilerinin korunmuş olması kaydıyla, yırtılan, herhangi bir nedenle tahrip olan veya zorunlu nedenlerle tümüyle yeniden düzenlenmesi gereken diplomaların yerine ikinci nüshası hazırlanır. Diplomasını değiştirmek isteyen kişi, bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurur. Dilekçe'ye eski diploma, fotoğraflı kimlik belgesinin aslı veya onaylı örneğini ekleyerek şahsen başvurur. Düzenlenecek olan diplomanın her iki yüzüne de "Yeniden Hazırlanmıştır" ibaresi ve yeniden hazırlandığı tarih yazılır.

 6.  Aldığı diplomananın ikinci nüshasını kaybedenlere başka nüsha verilmez. Ancak kayıp belgesi verilir. Kayıp belgesinin düzenlenmesinde ikinci nüsha verilmesi usulü uygulanır.

 7. Geçici Mezuniyet Belgesi için ikinci nüsha hazırlanmaz.

 
Sertifikalara İkinci Nüsha Verilmesi
Madde 13 – (1) Kayıp ve değiştirmeden dolayı ikinci bir nüshanın verilmesi durumunda; sertifikanın ön yüzüne en son satırdan sonra gelmek üzere ortadan blok/hizalı ve parantez içinde aynı punto ve yazı karakterinde “Sertifikanın İkinci Nüshasıdır” ibaresi yazılır. Sertifikanın arka yüzüne ise öğrenci bilgilerinin yer aldığı çerçevenin üzerine 14 punto Arial yazı karakteri ile “Kayıp/Değiştirme nedeniyle ..../..../.... tarihinde yeniden düzenlenmiştir” ibaresi yazılır. İkinci nüshaların kaybından dolayı verilecek “Kayıp Belgesi” nde ise belgenin aslında yer alan bilgilere yer verilir.
 
DİPLOMA DEFTERİ
Madde 14 – (1) Diplomalar teslim edilmeden önce, diploma sıra numarasına göre diploma defterine işlenir. (Eğer Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminden rapor halinde alınması halinde alınan belgeler defter şeklinde, her bir sayfası onaylanmak suretiyle dosyalanır.)
(2) Diploma defterinde mezunun diplomasındaki bilgiler ile nüfus bilgileri yer alır.
(3) Diploma defterleri her bir diploma düzeyi (ön lisans, lisans, lisansüstü, doktora) için yıl bazında olmak üzere ayrı ayrı düzenlenir. Diploma defterinin tüm sayfaları tek tek mühürlenir, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğu notu ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürünün imzası bulunur.
(4) Diploma defterleri, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve muhafaza edilir.
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 15– ( 1 ) Bu yönerge, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilip Mütevelli Heyeti’ tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 – (1) Bu yönergeyi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü yürütür.