Logo

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

Geri Dön

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Genel İlkeler

Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerde bulunmak amacı ile oluşturdukları öğrenci topluluklarının kuruluş ve işleyişlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi öğrencilerinin oluşturacağı bütün toplulukları kapsar.

 

Dayanak
Madde 3: Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. ve 47. maddeleri uyarınca ve 3 Şubat 1984 tarih ve 18301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Madde 4: Bu yönetmelikte geçen;

 1. Üniversite: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesini,
 2. Rektör: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörünü,
 3. Topluluk: Üniversite Öğrenci Topluluklarını,
 4. Danışman: Öğrenci Topluluk Danışmanını,
 5. Genel Kurul: Öğrenci Topluluğu Genel Kurulunu,
 6. Başkan: Öğrenci Topluluğu Başkanını,
 7. Yönetim Kurulu: Öğrenci Topluluğu Yönetim Kurulunu,
 8. Denetleme Kurulu: Öğrenci Topluluğu Denetleme Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Toplulukların Adı ve Amacı, Temel Prensipleri, Kuruluşu, Faaliyetleri ve Topluluk Üyeliği 

 

Topluluğun Adı ve Amacı 

Madde 5: Topluluğun adı amacını yansıtacak nitelikte olmalıdır. Aynı birimde aynı isimde ve/veya aynı amaca yönelik birden fazla öğrenci topluluğu kurulamaz. Ayrıca her topluluk esas amaca yönelik faaliyette bulunmak zorundadır. Topluluklar faaliyetlerine kuruldukları isimleriyle devam ederler, sonradan topluluk ismi değiştirilemez.

 

Başvuru ve Kuruluş

Madde 6: Bir öğrenci topluluğu, konuyla ilgili bir öğretim elemanının girişimde bulunması veya konuya ilgi duyan en az yirmi (20) öğrencinin bir araya gelerek Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurusu, Genel Sekreterliğin önerisi ve Rektörlüğün onayı ile kurulur.

Öğrenciler topluluk kuruluşuna ilişkin başvuru dilekçesini (Ek1), topluluk üye listesini (Ek2), topluluğun amacını, etkinlik alanı, çalışma esaslarını, iç işleyişini düzenleyen ve bu yönergeye tam uygunluğunu belirten topluluk tüzüğünü (Ek3), 1 yıllık faaliyet takvimini (Ek4) Genel Sekreterliğe, Genel Sekreterlik ise Rektörlük Makamının onayına sunar.

Her topluluk kendi topluluk tüzüğünü hazırlar. Topluluk Tüzükleri, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nde geçerli Yönetmelik ve Yönergelere aykırı maddeler içeremez.

Rektörlük, kuruluş şartlarının varlığını topluluğun iç tüzüğünü ve yapılacak faaliyetleri inceleyerek topluluğun kuruluşuna ilişkin karar verir.

Topluluklar Anayasa’da ifade edilen, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, laikliğe, yasalara aykırı tutum, davranış ve etkinliklerde bulunamaz.

Topluluklar, geçerli olan yasalara, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı, Üniversite’nin akademik ortamına uygun düşmeyen veya Üniversite’nin kamuoyunda yanlış tanınmasına yol açması muhtemel etkinliklerde bulunamaz.

 

Madde 7- Öğrenci toplulukları kendi üyelerinden ve/veya diğer Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi öğrencilerinden para toplayamazlar. Ancak, Rektörlüğün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanlığı’nın onayıyla topluluklarca düzenlenecek etkinliklere sponsor /malî destekçi katkısı sağlanabilir.

 

Topluluklara Üye Olma Koşulları 

Madde 8: Ders kaydını yaptıran ve disiplin cezası almamış her öğrenci topluluklara üye olmaya hak kazanmıştır. Öğrenciler istedikleri topluluğa üye olmakla birlikte birden fazla topluluğa da üye olabilirler. Ancak birden fazla topluluğun yönetim kuruluna dâhil olamazlar ve genel kuruluna katılamazlar.

 

Üyelikten Ayrılma

Madde 9- Her üyenin topluluktan ayrılma hakkı vardır. Ayrılma dilekçesinin Yönetim Kuruluna ulaşmasıyla birlikte, ayrılmak isteyen öğrencinin üyeliği düşer. Öğrenci yeniden üye olmak isterse, disiplin cezası alanlar hariç dilekçe ile müracaat eder.

Yönetim Kurulu, topluluğun amacına ters düşen davranışlar içinde bulunan ya da disiplin cezası alan üyeleri, gerekçe göstererek üyelikten çıkarır. 

 

Toplulukların Kayıt İşleri
Madde 10- Topluluklar aşağıda belirtilen defterleri tutmakla yükümlüdürler.
a) Üye Kayıt Defteri,
b) Karar Defteri,
c) Etkinlikler dosyası (çalışma programı, raporlar ve diğer belgeler bulunur),
d) Üzerine zimmetli malzeme ve/veya demirbaş olan topluluklar için Demirbaş Defteri,

 

Toplulukların Birleştirilmesi veya Kapatılması

Madde 11- Aşağıdaki gerekçelerle ve Rektörlük Makamı’nın onayı ile topluluklar kapatılabilirler:

 1. Altı (6) ay süresince herhangi bir etkinlikte bulunmayan topluluklar,
 2. Kuruluş amacı dışında faaliyetlerde bulunan topluluklar,
 3. Yıllık etkinlik raporlarını zamanında sunmayan topluluklar,
 4. Sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen topluluklar,
 5. Yapılmasını istedikleri etkinlikleri zamanında bildirmeyen topluluklar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Topluluk Organları ve Görevleri 

Madde 12: Öğrenci topluluklarının organları şunlardır:

 1. Topluluk Başkanı
 2. Topluluk Danışmanı
 3. Topluluk Genel Kurulu
 4. Topluluk Yönetim Kurulu 
 5. Topluluk Denetleme Kurulu

 

Topluluk Başkanı ve Görevleri

Madde 13: Topluluk başkanı, genel kurul tarafından oy çokluğuyla 2 akademik dönem için seçilir. Görev süresi dolan başkan tekrar aday olup seçilebilir. Topluluk Başkanı yönetim kuruluna başkanlık eder, genel kurul kararlarını Danışmana ve Genel Sekreterliğe yazılı olarak bildirir.

Topluluk Danışmanı ve Görevleri 

Madde 14: Topluluğun kurucu üyeleri veya yönetim kurulu topluluk çalışmalarına danışmanlık yapması amacıyla üniversitenin öğretim üye ve elemanları arasından bir elemanı Danışman olarak seçer. Uzmanlık gerektiren durumlarda kurum dışından mevcut danışmana ek olarak ilgili sektörden danışman atanabilir-belirlenebilir. Böyle durumlarda her iki danışmanın onayı olmadan etkinliklere izin verilmez.

Topluluğa danışmanlık yapmayı kabul eden öğretim üyesini/elemanını bunu bir onay yazısıyla topluluk kuruluşu için gerekli diğer evraklarla birlikte topluluk başkanı aracılığıyla Genel Sekreterlik Makamına bildirir. Rektörlük kabul beyanını inceleyerek ilgili öğretim üyesini/elemanını topluluğa danışman olarak atanması için karar verir. Yapılacak faaliyetler öncelikle Danışmana bildirilir. Bildirilmeyen faaliyetler geçersiz sayılır. Danışman topluluk faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesini ya da değiştirilmesini isteme, onay vermeme yetkisine sahiptir.

 

Genel Kurul ve Görevleri

Madde 15: Genel Kurul; topluluğun üst karar organı olup tüm üyelerden oluşur. Yılda en az iki kez olmak üzere akademik yılbaşında ve yılsonunda toplanır. Akademik yılbaşında etkinlik takvimini belirler ve Genel Sekreterliğe sunar. Yılsonunda ise topluluğun dönem sonu raporunu, gelir gider çizelgesini ve Denetleme Kurulunun raporlarını inceler, karara bağlar.
Faaliyet raporlarını görüşerek onaylamak, gelecek akademik yıla ait faaliyet planını ve çalışma ilkesini belirlemek, yönetim kurulunun üyelikten çıkartmaya ilişkin taleplerini görüşmek Genel Kurulun görevleri arasındadır.

Üniversitenin son sınıf öğrencileri topluluk kuramaz ve mevcut toplulukların yönetim kurullarında başkan olarak görev alamaz. 

Herhangi bir topluluğun başkanlığını yürüten ve son sınıfa gelen öğrenciler ise ilgili akademik yılın Güz Yarıyılı sonuna kadar başkanlığı alt sınıf öğrencilere devretmek zorundadır. Topluluğun mevcut yönetimi Güz Yarıyılı sonuna kadar başkan değişikliğini gerçekleştirmezse Genel Sekreterlik konuyu Rektörlük onayı ile çözüme kavuşturur. 

 

Yönetim Kurulu

Madde 16: Yönetim Kurulu başkanla birlikte yedi kişiden oluşur. Bu yedi kişinin dört asil üyesi ile iki yedek üyesini topluluğa dahil öğrenciler kendi aralarından seçerler.

Bir topluluğun Yönetim Kurulu’nda bulunan öğrenciler, bir başka topluluğun Yönetim Kurulu’nda bulunamazlar.

Yönetim Kurulu, topluluğun yıllık çalışma programını hazırlar. Rektörlüğün onayına sunar. Onaylanmış çalışma programını uygular. Yıl sonunda topluluğun çalışma raporunu hazırlayıp Rektörlüğe sunar.

Yönetim Kurulu, topluluğu Üniversite içinde tanıtarak katılımı artırmaya çalışır.
Topluluk yönetim kurulu üyelerinin disiplin cezası almamış olmaları şartı aranır.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri 

Yönetim kurulu görevleri aşağıdaki gibidir.

 1. Genel kurul toplantılarının gün, saat ve yerini belirlemek,
 2. Topluluğu genel kurula çağırmak, 
 3. Genel kurulun yapılmasını sağlamak,
 4. Üye kabul etmek,
 5. Genel kurulun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,
 6. Projeler geliştirmek ve katılımı teşvik etmek, 
 7. Topluluk çalışmalarına ilişkin genel kurul üyelerini bilgilendirmek, 
 8. Yönetim kurulu karar ve üye defterini tutmak,
 9. Faaliyet raporlarını ve planlarını hazırlamak ve ilgili yerlere ulaşmasını sağlayarak arşiv oluşturmak,  
 10. Topluluk sosyal medya üyeliklerini yönetmek.

 

Tekrar Seçilme

Madde 17- Topluluklarda Yönetim Kurulu Başkanı (Topluluk Başkanı) en fazla üst üste iki akademik yıl başkanlık görevini yürütebilir.

 

Denetleme Kurulu ve Görevleri
Madde 19: Denetleme Kurulu; Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üyesi olmayan topluluk üyeleri arasından seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Kendi arasından bir üyeyi başkan seçerler.


Denetleme Kurulu Görevleri 

 1. Topluluğun gelir ve giderlerini, tüm nakit ve nakit benzeri mevcutlarını, tutulması zorunlu defterlerini kontrol etmek, demirbaş eşyaların durumunu incelemek.
 2. Yönetim Kurulu çalışmalarını denetleyerek, Genel Kurula ve Genel Sekreterliğe sunmak üzere rapor hazırlamak.


Topluluk Başkanı

Madde 18- Topluluk başkanı, genel kurul tarafından oy çokluğuyla 2 akademik dönem için seçilir. Başkan, topluluğun kurallarının düzgün işleyişinden; topluluğunun diğer topluluklar, Topluluk Akademik Danışmanı, Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Genel Sekreterlik ve Rektörlük ile ilişkilerinden ve bu ilişkilerin eşgüdümünden sorumludur.

Topluluk Başkanı yönetim kuruluna başkanlık eder, genel kurul kararlarını Danışmana ve Genel Sekreterliğe yazılı olarak bildirir.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Uzman ve Teknik Elemanlardan Yararlanma

Madde 19- Her topluluk, gerektiğinde Rektörlüğün izniyle kendi çalışma konusuna göre uzman, teknik eleman ve Üniversitemiz dışından görevlendirilecek eğitmenlerden yararlanabilir.

 

Disipline Yönelik Esaslar

Madde 20- Topluluk etkinlikleri kapsamında topluluk amaçlarına ters düşen veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında Genel Sekreterliğin önerisi üzerine Rektörlük Makamının onayı ile Yönetmelik uyarınca işlem yapılır.

Aynı şekilde, bir öğrenci topluluğunun etkinlikleri kapsamında Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yönetmelik ve Yönergelerine aykırı davranıldığının saptanması durumunda, topluluk Genel Sekreterliğin önerisi ve Rektörlük onayı ile kapatılır.

 

Yürürlük

Madde 21- Bu Yönerge Senatonun Kararı ve Mütevelli Heyetin onayı ile yürürlüğe girer. Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan bütün topluluklar iki (2) ay içerisinde yeni yönerge hükümleri doğrultusunda uyarlamalarını ve düzenlemelerini yapmak zorundadır. Belirtilen süre içerisinde yeni yönerge hükümleri doğrultusunda uyarlamalarını ve düzenlemelerini yapmadığı belirlenen topluluklar kapatılır.

 

Yürütme

Madde 22- Bu Yönergeyi Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü yürütür.


Ek Dosyalar