Logo

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

Geri Dön

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
         Amaç
         MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte ve enstitülerde güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
         Kapsam
         MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yapılacak yaz eğitim-öğretiminde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.
         Dayanak
         MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
         Tanımlar
         MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
         a) İlgili Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı Fakülte veya Enstitülerin yönetim kurullarını,
         b) Mütevelli Heyet: Üniversite Mütevelli Heyetini,
         c) Rektör: Üniversite Rektörünü,
         ç) Senato: Üniversite Senatosunu,
         d) Üniversite: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesini,
         e) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu
         f)  14 Nisan 2016 tarih ve 30038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile 19 Ocak 2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim  Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında ve yaz tatili içinde yapılan bir öğretimi
        g) YÖK: Yükseköğrenim Kurulu nu
         Ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Öğretiminin Amacı ve Yaz Okulunda Eğitim- Öğretime
İlişkin Esaslar
         Yaz okulunun amacı
         MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amacı şunlardır;
         a) Üniversite öğrencilerinin eğitim- öğretim imkanlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak.
         b) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda, Üniversite dışından gelecek öğretim elemanlarını da istihdam ederek öğretim kadrosunu geliştirmek ve öğrencilerin farklı öğretim üyelerinin görüş ve birikimlerinden yararlanmalarını sağlamak,
         c) Yandal ve çift anadal programlarına kayıtlı öğrencilere bu programları izlemede zaman kazandırmak,
         ç) Öğrencilerin normal dönemde aldıkları, ancak başarısız oldukları veya alamadıkları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle, başarısız öğrencilere olanak sağlamak ve bölümlerde meydana gelebilecek öğrenci yığılmalarını önleyerek verimin artırılmasını sağlamak.
        d) Üstün başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak tanınması. 


 
         Öğretim süresi
      MADDE 6— (1) Yaz öğretimi isteğe bağlı olup, süresi yedi haftadır.  Bu süreye ders kayıt ve sınav süreleri dâhil değildir. Yaz öğretimi takvimi, Senatoca, akademik takvim ile birlikte belirlenerek ilan edilir.
         (2) Yaz Öğretiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
            Derslerin açılması
         MADDE 7 –     (1) Yaz öğretiminde açılması öngörülen dersler ilgili bölümlerce, lisansüstü dersler ise, ilgili enstitü anabilim dallarının görüşü ve ilgili yönetim kurullarının onayı ile en geç bahar dönemi sınav sonuçlarının elektronik ortamda ilanını izleyen iki gün içerisinde belirlenir. Belirlenen dersler, Üniversite Yönetim Kurulunun onayından sonra kesinleşir ve ilan edilir.
         (2) Yaz öğretimi dersleri, tümüyle güz ve bahar yarıyılları eğitiminin yerine geçecek biçimde açılmaz. Tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan zorunlu derslerin verilmeleri gereken dönemlerde açılması ve yaz öğretimine ertelenmemesi gerekir.
         (3) Yaz öğretimi programlarında belirlenen derslerin açılabilmesi için, gerekli minimum öğrenci sayıları her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
         (4) Lisansüstü programlarda teze ilişkin derslerde öğrenci sayısı koşulu aranmaz.
         (5) Öğrenci sayısı yirmi beş kişiyi aşmadıkça yeni grup açılmaz.
         Ders Alma, Dersten Çekilme ve Devam Zorunluluğu
         MADDE 8 — (1) Yaz Öğretiminde açılan her ders için, güz ve bahar yarıyıllarında yapılması gereken kredi saati kadar ders yapılır.
         (2) Yaz Öğretiminde her öğrencinin , Üniversite içinden ve dışından (YÖK’ün Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili gibi zorunlu saydığı dersleri dahil) alacağı ders sayısı Senato tarafından belirlenir. Yaz Öğretimi süresince öğrenciler toplam üç ders (maksimum 13 kredi) alabilir. Mezuniyet durumunda olan öğrenciler için ders sayısı dört derse kadar çıkabilir.  
        (3) Bir dersin üniversitede açılmaması durumunda öğrencinin dilekçeyle başvurusu ve ilgili fakülte/yüksekokul/enstitü kurulları tarafından eş değerliği kabul edilmek şartıyla öğrenciler, bir başka üniversiteden en fazla üç ders alabilirler.
        (4) Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci transkriptlerine işlenmesi ile ilgili işlemler Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
        (5) Yaz Öğretiminde kesin kayıttan sonra ders değiştirme ve bırakma uygulanmaz. Yaz öğretiminde sadece dersten çekilme işlemi uygulanır.
        (6) Öğrenime ara verme izni alan öğrenciler, izin aldıkları yarıyılların derslerini Yaz Öğretiminde alamazlar.
        (7) Yaz öğretiminde öğrenci ön koşulsuz ve ön koşulunu sağladığı dersleri alabilir.
        (8) Yaz öğretimindeki bir dersin açılması kesinleştiğinde, dersten çekilen öğrencinin ders için ödediği yaz öğretimi ücreti iade edlmez.
        (9) Yaz Öğretiminde derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam şartı yerine getirilmiş̧ olsa bile devam zorunluluğu kaldırılmaz.
      (10) Devam sınırı, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği belirtildiği biçimde uygulanır.
       Kayıt işlemleri ve ücret
       MADDE 9 — (1) Yaz Öğretiminde ders alacak öğrencilerin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.
        (2) Ders saati başına öğrencilerden alınacak ücret Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi ile Mütevelli Heyetince belirlenir.
      Sınavlar ve değerlendirme
      MADDE 10- (1) Yaz Öğretiminde yalnız bu dönemde açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları yapılır. Yaz Öğretiminde mazeret sınavı yapılmaz.
           (2) Yaz Öğretiminde alınan dersler, bunu takip eden güz yarıyılı başında öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasında dikkate alınır.
           (3) Yaz Öğretiminde değerlendirme, Alanya Hamdullah Emin Paşa Yüksek lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Yaz Öğretiminde alınan notlar, öğrenci isleri kayıtlarında Yaz Öğretimi adı altında tutulur.
           (4) Yaz Okulu sonunda öğrencilerin genel not ortalaması hesaplanır. 
           (5) Sınamalı durumda olan öğrenciler yaz okulu sonunda ilgili yönetmelikte belirlenen not ortalamasını sağladıkları takdirde sınamalı durumları ortadan kalkar.
          (6) Yaz Okulu sonunda ilgili yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayamayan öğrenciler sınamalı duruma düşer.
          (7) Yaz döneminde aldıkları ve başardıkları derslerle mezuniyet hakkı elde eden öğrenciler, Yaz Öğretimi sonunda diploma almaya hak kazanırlar.
          (8) Normal dönemler sonrasında ilişiği kesilmiş olan öğrenciler yaz öğretiminden yararlanamazlar. İlişik kesme işleminden önce kayıt yapılmış ise kayıt işlemi iptal edilir.
          (9) Başka üniversitelerden Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yaz Öğretimine kayıt yaptıran öğrencilere, Yaz Öğretiminin süresini, alıp başardıkları derslerin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir. Bu belge, ilgili bölüm başkanı ve dekan/müdür tarafından imzalanır ve bir kopyası öğrencinin dosyasında saklanır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve son hükümler
         Öğretim elemanlarının ders yükü ve ücretler
         MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminde ders verecek öğretim elemanlarının zorunlu ders yükü sıfır (0) kabul edilir. Yaz öğretimi öğrenim ücretleri ve öğretim elemanlarına ödenecek ders saati ücreti; Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
         Yönergede hüküm bulunmayan haller
         MADDE 12 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili yönetim kurullarının kararları uygulanır.
            Yürürlük
         MADDE 13 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
         Yürütme
            MADDE 14 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü yürütür.