Logo

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNERGESİ

Back

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

Amaç

           Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam 

           Madde 2 - Bu Yönerge; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Alanya Hamdullah Emin Paşa Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Tanımlar

           Madde 3 - Bu Yönergede adı geçen;

 1. Üniversite; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesini,
 2. Merkez; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 3. Müdür; Merkezin Müdürünü,
 4. Rektör; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörünü,
 5. Yönetim Kurulu; Merkezin Yönetim Kurulunu,
 6. Danışma Kurulu; Merkezin Danışma Kurulunu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Organları, Görevleri

 

Merkezin amacı

           Madde 4 - Ülkemizde çalışma alanlarına göre nitelikli insan gücü ihtiyacını belirlemek, ülkenin gelişme ve kalkınma sürecinde oluşabilecek yeni iş alanlarını tespit etmek, nitelikli iş bulma imkânı sağlayıcı sertifika ve eğitim programları düzenlemek, kurumsal anlaşmalarla özel program ve paket eğitim imkânları hazırlamak, farklı bilgi alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen bireylere yeni eğitim programları sunmak, gelişen ve her gün değişen iş dünyasının çalışanlarına yeni teknolojileri tanıtmak ve bu yönde bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak, görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eğitim verilmesini sağlamak, yurt içi ve yurt dışı bireyler, kamu ve özel sektörde çalışan kişiler ve faaliyet gösteren firmalar ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

 

 

          Madde 5 - Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacı doğrultusunda; kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda araştırmalar yapar, eğitim programları planlar, öğretim materyali hazırlar ve sınav hizmetlerine destek sağlar, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler ve konferanslar düzenler, proje ve danışmanlık hizmetleri sunar.

 

Merkezin organları

Madde 6 - Merkezin organları şunlardır:

 1. Merkez Müdürü,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Danışma Kurulu,

 

 

Müdür ve görevleri

           Madde 7 – Müdür, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. İhtiyaç halinde Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdür yardımcıları Yönetim Kuruluna katılabilirler, ancak oy kullanamazlar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

             

            Müdürünün görevleri 

 1. Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,
 2. Merkez içinde hazırlanan projeleri yürütmek,
 3. Merkezin sürekli biçimde gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak, uygun programlar açılmasını temin etmek,
 4. Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak
 5. Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje önerilerinde bulunmak, ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak,
 6. Üniversite içinden ve dışından personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
 7. Kiralama ve diğer hizmetlerle ilgili talepleri değerlendirerek ilgili birimlerle koordine etmek,

 

 

Yönetim kurulu ve görevleri

           Madde 8 -  (1) Yönetim Kurulu,  Müdür dâhil beş öğretim elemanından oluşur. Müdürü dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri, üniversite yönetim kurulu tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim kurulu; başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

            (2) Gerekli gördüğü durumlarda eğitim, proje, araştırma faaliyetleri için program hazırlama ve fiyat belirleme konusunda Müdüre yetki verebilir. 

 

 

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Merkezin yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek, genel strateji ve politikalarını oluşturmak, 
 2. Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ileriye dönük projeler geliştirmek, hangi eğitim programlarının açılacağını, bu programlarda görevlendirilecek öğretim elemanlarını belirlemek ve merkezin bütçesini hazırlamak, hazırlanan programları uygulanmasını sağlamak, ilgili faaliyeti izlemek ve değerlendirmek,
 3. Eğitim programları sonunda verilecek gerekli belgelerin hazırlanması ve katılımcılara verilmesi ile ilgili ilkeleri ve şartları belirlemek,
 4. Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

 

Danışma Kurulu 

           Madde 9 - (1) Danışma Kurulu,  yönetim kurulu tarafından belirlenecek üyelerden, çoğunluğu program ile ilgili meslek alanlarında karar alıcılar ve uzmanlar arasından olmak üzere seçilir. 

             (2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri belirlenir. Yönetim kurulu gerekli gördüğü durumlarda Danışma Kurulu üyelerini oy çokluğuyla süresi dolmadan değiştirebilir.

             (3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Merkezin izleyeceği eğitim politikaları ve faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunur, merkez yönetim kuruluna rapor şeklinde öneriler sunar.

            

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 Personel ihtiyacı

           Madde 10 - (1)  Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı,  Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından veya üniversite dışından uygun nitelikteki personel ile karşılanır.

             (2) Üniversite dışından görevlendirilecek personel ilgili proje veya eğitim süresince geçici olarak temin edilir.

 

Mali Hususlar

Madde 11- Bu Yönerge ilgili mali hususlar “İktisadi İşletme yönergesi” hükümlerine göre yürütülür.

 

Yürürlük

           Madde 12 - Bu yönerge Üniversite Mütevelli Heyet Başkanlığının 01.04.2015 Tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

 

Yürütme

           Madde 13 - Bu Yönerge hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü yürütür.