Logo

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİME İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ

Back

 Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin 25.12.2019 tarih ve 32 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir. 

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİME İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapısı ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yürütülen eğitim, uygulama, sınavlar ve değerlendirmeye ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesindeki bütün bölüm ve programlara yönelik olarak İngilizce Hazırlık Birimi ve Modern Diller Birimi tarafından yürütülen eğitim, öğretim ve dil yeterliği ile Eğitim Destek Birimi tarafından yürütülen çalışmaların esasları ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Akademik yıl: Her biri en az on dörder haftadan oluşan iki yarıyılı,
b) İngilizce Hazırlık Birimi (İHB): Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’ndeki İngilizce programlarına kayıtlı öğrencilerin lisans öncesi İngilizce hazırlık derslerini yürüten birimi,
c) Modern Diller Birimi: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü öğrenimine devam eden öğrenciler için tüm yabancı dil derslerini açan ve/veya yürüten birimi,
ç) Eğitim Destek Birimi (EDB): Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi YDYO öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yapılan çalışma, destek ve organizasyonları yürüten birimi,
d) İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS): Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinde İngilizce eğitim veren programlarda öğrenim görecek öğrencilerin dil yeterliklerini belirlemek için YDYO tarafından uygulanan sınavı,
e) İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (İDBS): Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi İngilizce Hazırlık Biriminde öğrenim görecek öğrencilerin dil seviyelerini belirlemek için düzenlenen sınavı,
f) Gelişim Değerlendirme Sınavı (GDS): Akademik yıl boyunca belirli süreç aralıklarıyla öğrenci gelişimlerini değerlendirme amacıyla İngilizce Hazırlık Birimi tarafından uygulanan sınavı,
g) Süreç Değerlendirme Notu (SDN): Öğrencilerin akademik yıl boyunca her bir dersten girdikleri ara sınavlar, yaptıkları projeler ve hazırladıkları portfolyolardan (ürün dosyası) aldıkları notların toplam puana dönüştürülmesi ile elde edilen notu,
ğ) Yılsonu akademik başarı notu: Öğrencilerin GDS ve SDN ortalamasının alınması ile hesaplanan notu,
h) Lisans: İngilizce Hazırlık Eğitimi hariç en az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
ı) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora programlarını,
i) Rektör: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörünü,
j) Rektörlük: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünü,
k) Senato: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Senatosunu,
l) Üniversite: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesini,
m) YDYO: Yabancı Diller Yüksekokulunu,
n) Müdürlük: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Akademik ve İdari Birimler ile İlgili Esaslar
 
YDYO Yapısı
MADDE -5
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi YDYO İngilizce Hazırlık Birimi, Modern Diller Birimi ve Eğitim Destek Birimi olmak üzere üç alt birimden meydana gelmektedir.
 
a) İngilizce Hazırlık Birimi: Lisans eğitimi öncesi öğrencilerin dil yeterliklerini geliştirmek amacıyla kurulmuştur.
 
b) Modern Diller Birimi: (1) Lisans ve lisansüstü öğrenimine devam eden öğrenciler için İngilizce ve diğer yabancı dil derslerini yürütmekten sorumlu olan birimdir. Açılan derslerin sayısı ve çeşitleri üniversitenin genel eğitim öğretim stratejisi doğrultusunda Senato kararı ile değişiklik gösterebilmektedir.
(2) Modern Diller Birimi tarafından yürütülen yabancı dil dersleri Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre uygulanmaktadır.
 
c) Eğitim Destek Birimi: Mesleki Gelişim Koordinatörlüğü, Program Geliştirme ve Materyal Hazırlama Koordinatörlüğü, Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü ile Akademik ve Sosyal Etkinlik Koordinatörlüğü olmak üzere 4 akademik koordinatörlükten meydana gelmektedir.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İngilizce Hazırlık Birimi Eğitim Öğretimine İlişkin Esaslar
Öğrenim süresi
MADDE  –6
a)  İngilizce Hazırlık Eğitimi normal eğitim öğretim süresi bir akademik yıl, azami eğitim öğretim süresi ise iki akademik yıldır. İngilizce hazırlık eğitimini iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.
b)  Bir eğitim öğretim yılı en az on dörder haftalık iki yarıyıldan oluşur. Birinci yarıyıl güz, ikinci yarıyıl ise bahar olarak adlandırılır.
c) Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir. Senato, gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir ve yaz öğretimi açabilir. Yaz öğretimi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
İzinli sayılma
MADDE - 7
a) İzinli sayılma durumu detayları YDYO Yönetmeliğinde verilen esaslara göre uygulanır.
 
(1) Öğrenciler, kayıt yaptırmaları koşuluyla, YDYO Yönetim Kurulu kararıyla en fazla bir akademik yıl için izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde bu süre YDYO Yönetim Kurulu tarafından her defasında en fazla bir akademik yıl olmak üzere uzatılabilir. İHP öğrencilerine eğitim öğretim programı bir yılı kapsadığından yarıyıl izni verilmez. (2) Öğrenciler aşağıda belirtilen gerekçelerle izinli sayılabilir: a) Sağlık sorunları, b) Askerlik, c) Maddi ve ailevi sorunlar, ç) Eğitim, d) İngilizce bilgisini kendi imkanları ile geliştirmek istemesi. (3) İzinli sayılmak isteyen öğrenciler mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte YDYO Müdürlüğüne en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar başvurur, ancak maddi ve ailevi nedenler ile beklenmedik durumlarda başvuru süresi kısıtlaması yoktur. (4) YDYO Müdürlüğü öğrencilerin izin talebini, YDYO Yönetim Kuruluna sunar. (5) YDYO Yönetim Kurulu kararı ÖİM’ye iletilir ve ÖİM tarafından işleme alınarak ilgili akademik ve idari birimlere bilgi verilir. (6) İzinli sayılan süre eğitim öğretim süresine dahil değildir. (7) İzin süresi biten öğrenciler, takip eden yıl için İHP’ye kaydını yenileyebilir veya akademik yıl başlangıcında yapılan İYS’den veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı almaları durumunda lisans programına kayıt yaptırabilirler. (8) İngilizce dil bilgisini kendi olanakları ile geliştirmek üzere izin alan öğrencilerle ilgili esaslar şunlardır: a) Bu öğrenciler İHP’ye bir yıl devam hakkını kullanmış sayılır. b) Bu izni İHP’deki birinci akademik yılında kullanan ve takip eden akademik yılın başında İngilizce yeterlik koşulunu sağlayan öğrenciler yerleştirildikleri lisans programlarına kayıt yaptırabilirler. c) Bu izni İHP’deki ikinci yılında kullanan ve takip eden akademik yılbaşında İngilizce yeterlik koşulunu sağlayamayan öğrencilerin tekrar İHP’ye devam etme hakkı yoktur. Bu öğrenciler akademik yıl başlangıcında yapılan İYS’den ya da Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı almaları durumunda lisans programına kayıt yaptırabilirler.
 
Muafiyet
MADDE -8
 

  1. Eşdeğerliği ve puanları YÖK tarafından belirlenen ve Üniversite Senatosunca kabul edilen ulusal ve uluslararası sınav sonuç belgesine sahip olan öğrencilere kayıtlı oldukları programlara doğrudan devam hakkı verilir. Bu öğrencilerin başvuruları YDYO Müdürlüğü tarafından incelenir ve gereklilikleri yerine getirdiği tespit edilen öğrencilerin sonuçları YDYO tarafından ÖİM’ye iletilir.
 
Eşdeğerliği Kabul Edilen Sınav ve Puanları ​
 
SINAV AHEP ÜNİVERSİTESİ YETERLİK EŞDEĞERLİĞİ PUANI
CAE C
PTE 55
TOEFL IBT 72
YDS-ÜDS-KPDS 60
 
b) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim görüp, orta öğrenimini bu kurumlarda tamamlayan öğrencilere kayıtlı oldukları programlara devam hakkı verilir. Bu öğrencilerin başvuruları YDYO Müdürlüğü tarafından incelenir ve gereklilikleri yerine getirdiği tespit edilen öğrencilerin sonuçları YDYO tarafından ÖİM’ye iletilir.
c) Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversite’sinde en fazla iki yıl önce İngilizce hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamış öğrencilere YDYO Müdürlüğü’ne yazılı dilekçe ile başvurmaları ve İngilizce hazırlık eğitimini başarı ile tamamladıklarını gösteren sonuç belgesi temin etmeleri durumunda kayıtlı oldukları programlara doğrudan devam hakkı verilir.
İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS)
MADDE– 9
a) Akademik yıl içinde toplam 3 yeterlik sınavı yapılır. (1) Dönem Başı İngilizce Yeterlik Sınavı: Okula yeni kayıt yaptırmış ve daha önce hazırlık programında başarısız olmuş öğrencilerin İngilizce bilgilerini ölçen sınavdır. (2) Yıl Sonu İngilizce Yeterlik Sınavı: Hazırlık programının gerekliliklerini yerine getirerek tamamlamış öğrencilerin İngilizce bilgilerini ölçen sınavdır. Yılsonu İngilizce Yeterlik Sınavına girebilmek için öğrencilerin; yılsonu akademik başarı notunun 50 ve üzerinde olması gereklidir.   (3) Yaz Öğretimi İngilizce Yeterlik Sınavı: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi yaz öğretimine kayıtlı öğrencilerin programın gerekliliklerini yerine getirerek tamamladığı yaz öğretimi sonunda yapılan, öğrencilerin İngilizce bilgilerini ölçen sınavdır.
b) İngilizce Yeterlik Sınavına giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.
c) Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler; akademik yılsonunda yapılan Yıl Sonu İngilizce Yeterlik Sınavına girme hakkını kaybeder.
d) İYS’de notu 100 üzerinden en az 60 olan öğrenciler başarılı sayılır ve bu öğrencilere kayıtlı oldukları programlara devam hakkı verilir.
e) Dönem başında yapılan İYS’ den geçer not alamayan öğrenciler ile İYS’ye girmeyen öğrenciler YDYO İngilizce hazırlık eğitimine devam eder.
f) Üniversitenin İngilizce hazırlık eğitimine bir öğretim yılı devam edip başarılı olamayan öğrencilere ikinci yıl İngilizce hazırlık sınıfına devam hakkı verilir.
İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (İDBS)
MADDE -10
a) İYS sonucuna göre dil yeterliğinin kayıtlı oldukları eğitim öğretim programlarının öngördüğü seviyede olmadığı belirlenen öğrenciler için İngilizce Düzey Belirleme Sınavı uygulanır. İngilizce düzey belirleme sınavı sonucuna göre öğrenciler başlangıç, başlangıç sonrası ve orta altı olmak üzere açılan 3 seviyeden birinde derse başlar.
b) İDBS’ye girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz; bu öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimine başlangıç seviyesinden başlar.
İngilizce hazırlık eğitimi değerlendirme sistemi
MADDE–11
İngilizce Hazırlık Birimi bünyesinde yürütülen İngilizce hazırlık eğitimine devam eden öğrencilerin başarı durumları; gelişim değerlendirme sınavları ve süreç değerlendirme notu çerçevesinde değerlendirilir. Değerlendirme sistemi ilgili esaslar şunlardır:
a) Gelişim Değerlendirme Sınavı (GDS):
(1) Öğrenciler akademik yıl boyunca toplam 4 tane gelişim değerlendirme sınavına girerler. Bu sınavların 2 tanesi güz döneminde, 2 tanesi ise bahar döneminde belirli süreç aralıklarıyla uygulanır.
(2) Her bir süreç değerlendirme sınavı dinleme, okuma, yazma, konuşma becerileri ile dilbilgisi ve kelime bilgisi bölümlerinden oluşur.
(3)Öğrencilerin her bir sınavdan aldıkları notların %25i hesaplanarak akademik yılsonunda 100 üzerinden bir nota ulaşılır.
 
  1. Süreç Değerlendirme Notu (SDN):
Süreç değerlendirme notu, öğrencilerin akademik yıl boyunca her bir ders için uygulanan ara sınav, portfolyo (ürün dosyası) çalışması ve projelerden aldıkları notların derslerin ağırlıkları göz önünde bulundurularak toplanması ile hesaplanır. Bu not hesaplanırken her ders için verilen ağırlık aşağıdaki gibidir:
 
Bütünleşik Beceriler (IS): %20
Dinleme Becerileri (PLC): %10
Okuduğunu Anlama Becerileri(PRC): %20
Yazma Becerileri (PWE): %20
Dil Bilgisi (PUE): %20
Konuşma Becerileri (PSE): %10
 
İngilizce hazırlık eğitimi programı boyunca uygulanan ve süreç değerlendirme notunu oluşturan ara sınav, proje vb. çalışmaların sayısı her akademik yılın başında ders yürütücülerinin önerisi ve YDYO kurullarının onayı ile belirlenir.
 
c) Yılsonu akademik başarı notu: (1) Akademik yıl boyunca uygulanan 4 adet gelişim değerlendirme sınavı ortalamasının %50’si ve süreç değerlendirme notunun %50’ sinin alınması ile yılsonu akademik başarı notu oluşur. (2) Yılsonu akademik başarı notu 50 ve üzerinde olan öğrenciler akademik yılsonunda uygulanan İngilizce Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar.
 
Devam koşulu
MADDE  –12
a) Öğrencilerin İngilizce hazırlık eğitiminde derslerin  % 80’ine devam etmesi gereklidir.
b) Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler; akademik yılsonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına girme hakkını kaybeder.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İngilizce Hazırlık Birimi Sağlık Raporlarına İlişkin Esaslar
Raporların Geçerliliği
MADDE - 13
a) Öğrencilerin resmi kurum ve kuruluşların hastanelerinden, üniversite hastanelerinden ya da tam teşekküllü özel hastanelerden aldıkları sağlık raporları geçerlidir.
b)  Öğrencilerin hastanelerden alacakları sağlık raporlarının işleme konulabilmesi için, aldıkları raporların başhekim ya da sağlık grup başkanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu şekilde onaylanmamış raporlar değerlendirmeye alınmaz.
c)  Sosyal, kültürel ve sportif amaçla görevli izinli olarak il dışına giden öğrenciler bulundukları yerlerde hastalanmaları durumunda, yönetiminde bulundukları görevlinin (antrenör, etkinlik sorumlusu vb.) onayı ile Madde 13 (a) da belirtilen niteliklerdeki hastanelere başvurarak sağlık raporu alabilir.
ç) Sağlık ocaklarından veya herhangi bir özel hekimden alınan raporlar geçerli değildir.
d) Yurtdışında madde 13 (a) da belirtilen hastanelere eşdeğer hastanelerde düzenlenen hastalık raporları,  onaylı Türkçe çevirisi YDYO kurullarının kararı ile kabul edilebilir.
 
Raporların Teslimi ve Değerlendirilmesi
MADDE- 14
a) Madde 13 (a) da belirtilen hastalık raporları doktor tarafından verilip onaylandığı tarih ve saatten itibaren geçerli olarak değerlendirilir. Öğrenciler aldıkları raporlarını en geç raporun bitiş tarihinden sonra 5 (beş) iş günü içerisinde YDYO Müdürlüğü’ne; aslı en geç 7 (yedi) gün içerisinde teslim edilmek koşulu ile faks ile veya elektronik ortamda ulaştırmalıdır. Aksi halde zamanında ve usulüne uygun olarak teslim edilmeyen rapor geçerliliğini kaybeder.
b) Usulüne uygun olarak rapor alan öğrencinin raporlu olduğu süre içerisinde katılamadığı veya tamamlayamadığı ders süreç değerlendirmesinin (küçük ara sınav, sözlü sınav, proje teslimi, ödev teslimi vb.) telafisi yoktur.
c) Sağlık raporları süreç değerlendirme sınavları, yeterlik sınavları ve düzey belirleme sınavları için mazeret hakkı doğurmaz ve işleme konulmaz.
ç) Tam teşekküllü bir hastaneden alınan heyet raporları hariç alınan sağlık raporları hiçbir şekilde devamsızlık için mazeret olarak kabul edilmez.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE  – 15
Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE  – 16
 
Bu Yönerge 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle yürürlüğe girer.
 
 
Yürütme
MADDE  – 17
 
Bu Yönerge hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü yürütür.