Logo

ALANYA HEP ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Back

T.C.
ALANYA HEP ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1 —(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya HEP Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulan Alanya HEP Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 — (1) Bu Yönetmelik; Alanya HEP Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve sorumluluk şekline ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3 — (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Merkez: Alanya HEP Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 2. Müdür: Merkezin Müdürünü,
 3. Müdür Yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
 4. Rektör: Alanya HEP Üniversitesi Rektörünü,
 5. Üniversite: Alanya HEP Üniversitesini,
 6. Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
 7. Açık ve Uzaktan Öğrenme: Tüm kurum, kuruluş ve kişilere yönelik, bilişim araçları kullanılarak, zaman ve mekândan bağımsız öğrenme biçimini,
 8. e-öğrenme: Elektronik ortam aracılığı ile yapılan öğrenmeyi
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
 
Merkezin Amacı
MADDE 5 — (1) Merkezin amacı;
 1. Alanya HEP Üniversitesinin uzaktan öğrenim faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek.
 2. Açık ve uzaktan öğrenme ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.
 3. Kurum ve kuruluşların uzaktan öğrenme ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak.
 4. Ön lisans, lisans, lisansüstüne ilişkin e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek.
 5. Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.
 6. Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla verilecek olan kurs, seminer ve sertifika programlarının açılmasını, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak.
 7. Kamu ve özel sektör kurumlarının öğrenim programlarının e-öğrenmeye uyarlanması ve uzaktan öğrenme sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
 8.  Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında etkileşim ve yardımlaşmaya katkı sağlamak.
 9. Bilgi birikimini topluma aktarmak ve yaşamboyu öğrenme ilkesini topluma benimsetmek amacıyla faaliyette bulunmaktır.

Merkezin Faaliyetleri
MADDE 6 — (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
 1. Üniversite tarafından uzaktan öğrenme yoluyla yürütülmekte olan derslerin standartlarının ve içeriklerinin belirlenmesi ve hazırlanmasında yardımcı olmak; bu amaçla paydaşlara gerekli eğitimleri vermek.
 2. Uzaktan öğrenme faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulacak ortam ve altyapıları hazırlamak.
 3. Gerek üniversite içi, gerekse üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve otomasyonları sağlamak, akreditasyonları gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
 4. Üniversitede İnternet tabanlı uzaktan öğrenme yöntemiyle yürütülecek olan önlisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarına ilişkin esasları belirlemek,
 5. Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları alanlara yönelik ortak uzaktan öğrenim sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar düzenlemek,
 6. Uzaktan öğrenme programlarında görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 7. İnternet tabanlı uzaktan eğitim-öğretim çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli altyapıyı hazırlamak, geliştirmek ve sistemin sorunsuz bir biçimde işlemesini sağlamak,
 8. Uzaktan öğrenme kapsamında ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarını İnternet tabanlı uzaktan öğrenim yöntemiyle yürütmek; bu kapsamda, ders yükleme, sanal sınıf, çevrimiçi sınav, vb. uzaktan öğrenim uygulamalarında bulunmak,
 9. Uzaktan öğrenme programlarında görevli öğretim elemanlarına; e-öğrenme platformunun kullanımı, ders materyali tasarımı ve geliştirilmesi ile ölçme ve değerlendirme konularında eğitim, öğrenme ve danışmanlık hizmeti sunmak,
 10. Uzaktan öğrenme programlarına katılan öğrencilere uzaktan öğrenme sistemiyle ilgili eğitimler vermek,
 11. Öğrencilerin derse katılımı, başarı durumları ve verimlilikle ilgili gerekli ölçme ve değerlendirmeleri yapmak, sistemle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek,
 12. Uzaktan öğrenme sisteminin işleyişi ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşmak,
 13. Açık ve uzaktan öğrenme ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 14. Rektörlükçe önerilen açık ve uzaktan öğrenme ile ilgili benzeri faaliyetleri gerçekleştirmek.
 
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
 
Merkezin Organları
Madde 7 — (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:
1)   Merkez Müdürü,
2)   Merkez Yönetim Kurulu.
 
Merkez Müdürü
Madde 8 — (1) Müdür üç yıllık süre için Rektör tarafından üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.
2)  Müdür, aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanıdır.
3)  Görev süresi sona eren Müdür, tekrar görevlendirilebilir.
4)  Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birini müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zaman, yardımcısı kendisine vekalet eder.
5)  Müdürün görev süresi bittiğinde veya görevinden ayrıldığında, müdür yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.
 
Merkez Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 9 — (1) Merkez Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
 1. Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
 2. Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,
 3. Merkez Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak, çalışmaları denetlemek.
 4. Merkeze ait mekân, araç ve gereç ihtiyaçlarını saptamak ve bunların karşılanmasını sağlamak.
 5. Merkez tarafından yürütülebilecek  proje tekliflerini veya protokollerini hazırlamak; bu projelerin uygulanabilmesi için gerekli girişimleri Rektörlük gözetiminde gerçekleştirmek.
 6. Üniversite kadrolarından gerekli alt birimlerin kurulup görevlendirilmesini Rektörlük onayıyla gerçekleştirmek.
 7. Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
 
 
Merkez Yönetim Kurulu
Madde 10 — (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü dahil beş kişiden oluşur.
2) Diğer üyeler, Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün onayıyla üç yıllık süre için görevlendirilir, süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.
3) Süresi bitmeden ayrılanların veya bir yıldan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.
4) Merkez Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve çoğunluk sağlanarak toplanır.
5) Yönetim Kurulu, en az üç kişinin katılımı ile toplanır ve en az üç oy ile karar verir.
 
Merkez Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 11 — (1) Merkez Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
 1. Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
 2. Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
 3. Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla açık ve uzaktan öğrenime ilişkin işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
 4. Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan açık ve uzaktan öğrenime ilişkin danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin bedelini ve dağıtım esaslarını tespit ederek Rektörlüğe önermek.
 5. Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
 6. Merkeze ilişkin araştırma ve uygulama projeleri ve benzeri çalışmalarda görevlendirilecek kişi ve birimlerini belirlemek.
 7. Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grup ve komisyonlarını belirleyerek, görevlendirilecek kişi ve birimleri Rektörlüğe sunmak.
 8. Merkeze atanacak idari ve teknik personelin seçimini yapmak.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Mali Konular
MADDE 12 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
 
Personel İhtiyacı
Madde 13 — (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
 
Ekipman ve Demirbaşlar
Madde 14 — (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
 
Yürürlük
Madde 15 — (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 16 — (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya HEP Üniversitesi Rektörü yürütür.