Logo

ALANYA HAMDULLAH EMIN PAŞA UNIVERSITY, SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES RULES AND REGULATIONS GOVERNING THE ENGLISH PREPARAT

Back

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ,
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
 
Amaç
            Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’ne bağlı lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce seviyelerini Üniversite’deki dersleri takip edebilecek, İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek, konularında araştırma yapabilecek düzeye getirmek için yürütülen eğitim-öğretim ile ilgili esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
            Madde 2 - Bu yönetmelik Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nca yürütülen İngilizce Hazırlık Programı eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.
         
 
Dayanak
            Madde 3 - Bu Yönetmelik, 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14’üncü ve 49’uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
Madde  4    -   Yönetmelikte geçen terimler,
 

 1. Üniversite: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’ni,
 2. Akademik Yıl:  Her biri en az 15 haftadan oluşan iki yarıyılı
 3. Rektörlük: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğü’nü
 4. Senato: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Senatosu’nu,
 5. YDYO: Yabancı Diller Yüksek Okulu’nu
 6. İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS): Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı’nı
 7. ÖİM: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nü
 8. İHP: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, YDYO İngilizce Hazırlık Programı’nı
 9. Düzey Belirleme Sınavı: Hazırlık programında eğitim görecek öğrencilerin düzeylerini belirleyen sınavını ifade eder.
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
İngilizce Hazırlık Programında Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar
 
                                                           
 
İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavları
Madde 5 -     (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili İngilizce’dir. Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce yeterlikleri, akademik yılbaşında Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından uygulanan İngilizce Yeterlik Sınavı ile belirlenir.
(2) Eşdeğerliği YDYO tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilen, Uluslarası İngilizce sınavlarından geçerli puanı almış öğrenciler ile İYS’den yeterli puanı alan öğrenciler bölümlerine kayıt yaptırabilir.
(3) Son üç yıl veya daha uzun süre, anadili İngilizce olan bir ülkede ve o ülke vatandaşlarının devam ettiği bir yükseköğrenim kurumunda eğitim görmüş ya da orta eğitimini bu kurumlarda tamamlamış olanlar da İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan muaf olurlar. 
(4) Üniversiteye yatay geçiş başvurusu yapan lisans öğrencilerinin İngilizce yeterlikleri ilgili fakültenin önerisiyle YDYO Kurulu tarafından değerlendirilir. Öğrencinin İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmesi istenebilir. 
(5) YDYO tarafından verilen İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarısız olan öğrenciler bir yıl İngilizce hazırlık programına devam etmek zorundadır.
(6) Herhangi bir nedenle İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeyen öğrencilere     telafi sınavı verilmez.
        İngilizce Düzey Belirleme Sınavı
İHP’da hangi düzeyde eğitim görecekleri İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’ndan aldıkları sonuca göre belirlenir.
  
Eğitim süresi
Madde 6 -       (1) İngilizce Hazırlık Programı’nda normal eğitim süresi bir akdemik yıl, azami öğrenim süresi ise iki akademik yıldır.
(2) Bir akademik yıldaki kayıt, ders, İYS ve benzeri etkinliklerin süre ve tarihleri akademik takvim ile belirlenir.
 (3) İngilizce Hazırlık Programına kayıt yaptırıp bir akademik yılsonunda devam koşulunu sağlayan, ancak başarısız olan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere, yalnızca bir akademik yıl için İngilizce Hazırlık Programı’na kabul edilir.
(4) İngilizce Hazırlık Programı’na kayıt yaptırıp iki akademik yılsonunda başarısız olan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’nda eğitim göremez. Bu öğrenciler, bir yıl içinde Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından verilen İngilizce Yeterlik Sınavı veya YDYO tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan Senato’nun onayladığı geçerli puanı elde etmeleri durumunda yerleştirildikleri programa kayıt yaptırabilir. Aksi halde Üniversite ile ilişikleri kesilir.
 
İHP Kayıtları
Madde 7-    (1) Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler Üniversite’nin resmi internet sitesinde ilan edilen tarihte kayıtlarını yaptırırlar.
(2) İlan edilen kayıt koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı hakları kullanamaz.
(3) Kayıt işlemlerini tamamlamadığı için kayıtsız duruma düşen öğrenciler İHP sınıfına devam hakkını kaybeder
 
Devam Durumu
Madde 8 –      (1) İngilizce Hazırlık Programı’nda derslere devam etmek zorunludur.
    
                        (2) Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine  %80’den az olmamak üzere        YDYO Kurulu tarafından belirlenen oranda devam etmekle yükümlüdürler.
              
(3) YDYO Bölüm Kurulu tarafından onaylanmayan mazeretler ya da tam teşekkülü bir sağlık kurumundan alınmayan sağlık raporları kabul edilmez.
 
(4) YDYO Kurulu’nun belirlediği devamsızlık sınırını aşan öğrenciler programa devam hakkını kaybeder.
 
 
Başarı ve Değerlendirme
Madde 9- (1) Başarı ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:
 
 1. Öğrenciler, sorumlu oldukları ders gereklerini yerine getirmek ve sınavlara girmek zorundadır.
 2. Hazırlık sınıfında başarı ve değerlendirmeye ilişkin esaslar her akademik yıl başlangıcında YDYO İHP web sayfasında duyurulur.
 3. Bir akademik yılsonunda başarılı olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl başlangıcında verilen İYS’ye girebilir.
 
Programa devam hakkını kaybeden öğrenciler
 
Madde 10- (1) Herhangi bir nedenle İngilizce Hazırlık Programı’na devam hakkını kaybeden öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri gerekir:
 • Bu öğrenciler sadece akademik yıl başlangıcında yapılan İYS’ye girebilirler.
 • İYS’den veya Senato tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı almaları gerekir.
 
İzinli Sayılma
 
Madde 11- (1) Öğrenciler, kayıt yaptırmaları koşuluyla, YDYO Yönetim Kurulu kararıyla en fazla bir akademik yıl için izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde bu süre YDYO Yönetim Kurulu tarafından her defasında en fazla bir akademik yıl olmak üzere uzatılabilir. İHP öğrencilerine eğitim öğretim programı bir yılı kapsadığından yarıyıl izni verilmez.
 
           (2) Öğrenciler aşağıda belirtilen gerekçelerle izinli sayılabilir:
 
 1. Sağlık
 2. Askerlik
 3. Maddi ve ailevi
 4. Eğitim
 5. İngilizce bilgisini kendi imkanları ile geliştirme

 
(3) İzinli sayılmak isteyen öğrenciler mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte YDYO Müdürlüğü’ne en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar başvurur; ancak maddi ve ailevi nedenler ile beklenmedik durumlarda başvuru süresi kısıtlaması yoktur.
 
(4) YDYO Müdürlüğü öğrencilerin izin talebini, YDYO Yönetim Kurulu’na götürür.
                                                                               
(5) YDYO Yönetim Kurulu kararı ÖİM’ne iletilir ve ÖİM tarafından işleme alınarak ilgili akademik ve idari birimlere bilgi verilir.
 
(6) İzinli sayılan süre eğitim öğretim süresine dahil değildir.
 
(7) İzin süresi biten öğrenciler, takip eden yıl için İHP’ye kaydını yenileyebilir veya akademik yıl başlangıcında yapılan İYS’den veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı almaları durumunda lisans programına kayıt yaptırabilirler.
 
(8) İngilizce dil bilgisini kendi olanakları ile geliştirmek üzere izin alan öğrenciler için aşağıdaki koşullar uygulanır:
 
a-Bu öğrenciler İHP’ye bir yıl devam hakkını kullanmış sayılır.
b-Bu izni İHP’daki birinci akademik yılında kullanan ve takip eden akademik yılın başında İngilizce yeterlik koşulunu sağlayan öğrenciler yerleştirildikleri lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.
 c-Bu izni İHP’deki ikinci yılında kullanan ve takip eden akademik yıl başında İngilizce yeterlik koşulunu sağlayamayan öğrencilerin tekrar İHP’na devam etme hakkı yoktur. Bu öğrenciler akademik yıl başlangıcında yapılan İYS’dan ya da Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı almaları durumunda lisans programına kayıt yaptırabilirler.  
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
 
        Türkçe Eğitim Yapan Yükseköğrenim Kurumlarına Geçiş
Madde 12- (1) İHP’de eğitim gören öğrencilerin Türkçe eğitim yapan kurumlara geçişleri Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.
Yürürlük
Madde 13- (1) Bu yönetmelik Üniversite Mütevelli Heyet Başkanlığı’nın …………… tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
(Bu yönetmelik 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı başından geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.)
 
Yürütme
Madde 14-  (1)  Bu yönetmelik hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversite Rektörü yürütür.