Logo

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

Back 

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
             Amaç ve kapsam
             Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi öğrencilerini üniversitenin çeşitli organlarında temsil eden Öğrenci Konseyinin kuruluş, seçim, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.
             (2) Bu Yönerge hükümleri Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinin, önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsar.
 
             Dayanak
             Madde 2 -  Bu Yönerge, 20.09.2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin 7’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
            Tanımlar
 Madde 3 - Bu Yönergede geçen;
 1. Öğrenci Konseyi; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinde öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,
 2. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinin; fakülte, yüksekokul veya enstitülerindeki her bir bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı ile İngilizce Dil Hazırlık Programınınöğrencilerini, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,
 3. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu; Üniversitenin; fakülte, yüksekokul, veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,
 4. Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Öğrenci Temsilcisi; Üniversitenin; fakülte, yüksekokul veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte/yüksekokul veya enstitü öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,
 5. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu; Üniversitedeki fakülte, yüksekokul, enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,
 6. Öğrenci Konseyi Kurultayı; Üniversitenin fakülte, yüksekokulve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin genel kurul toplantısını,
 7. Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu; Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündem maddelerinin bu yönerge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,
 8. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin kendi aralarından biri başkan olmak üzere seçtikleri beş kişilik yönetim kurulunu,
 9. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçtiği üç kişilik denetleme kurulunu,
 10. Öğrenci Konseyi Başkanı; Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun başkanını,
 11. Genel Sekreterlik; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Genel Sekreterliğini,
 12. Mütevelli Heyet; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
 13. Öğrenci Konseyi Başkanı; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçtiği Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun başkanını,
 14. Rektörlük; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünü,
 15. Salt çoğunluk; Atıf yapılan sayının yarısından büyük olan en küçük tam sayıyı,
 16. Üniversite; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesini,
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
             Seçim Kurulu
             Madde 4 - (1) Bu yönergede belirtilen seçimleri yürütmek üzere Rektör tarafından en az ikisi akademik, en az ikisi de idari personel olmak üzere ve birisi başkan olarak belirlenerek en az beş kişilik bir Seçim Kurulu görevlendirilir.
             (2) Seçim Kurulunun yetki ve görevleri şunlardır:
 1. Temsilci seçimi yapılacak bölümlerin ve akademik birimlerin belirlenmesi,
 2. Seçim takviminin belirlenmesi ve ilan edilmesi,
 3. Adaylık başvurularının alınması, başvuranların seçilme yeterliği bakımından değerlendirilip sonucuna göre adaylıklarının ret veya kabul edilmesi,
 4. Adayların ilanı,
 5. Adaylıklara itirazların incelenerek karara bağlanması,
 6. Seçimlerin yürütülmesi ve sonuçların ilan edilmesi,
 7. Seçimler sırasında güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması, seçim kurallarını ihlal eden veya seçim güvenliğini tehlikeye atanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasının sağlanması, gerektiğinde adaylıklarının iptal edilmesi ve haklarında disiplin soruşturması açılıp açılmaması hususunda karar verilmek üzere yetkili disiplin amirine bildirilmesi,
 8. Seçimlere ve seçim sonuçlarına ilişkin tüm itiraz ve şikâyetlerin incelenerek karara bağlanması,
 9. Seçimlere ilişkin her türlü iş ve işlemin yürütülmesi,
 10. Bu Yönergede verilen diğer görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması.
 
 
             Seçim takvimi ve seçimlerin genel uygulama ilkeleri ile sırası
             Madde 5 - (1) Seçimler Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği bir takvim, süre ve program esas alınarak Seçim Kurulu tarafından belirlenip ilan edilen seçim takvimi çerçevesinde yürütülür.
             (2) Seçimlerin genel uygulama ilkeleri ile uygulama sırasışöyledir:
 1. İngilizce Hazırlık Programı öğrenci temsilcisi seçimi,
 2. Bölüm öğrencilerinin oy kullandığı bölüm temsilciliği seçimleri,
 3. Bu yönergede öngörülen hallerde bölüm öğrenci temsilcileri kurulları tarafından yapılacak fakülte, yüksekokul ve enstitü öğrenci temsilciliği seçimleri,
 4. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından yapılacak Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimleri.
 
             (3) Olağan seçimler sonrasında, sadece boş olan veya boşalan fakülte, yüksekokul, ve enstitü öğrenci temsilcilikleri ile Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelikleri için ara seçimler yapılır.
 
             İtirazlar
             Madde 6 - (1) Seçmen ve aday listeleri ile seçim sonuçlarına itiraz süresi, ilan öngörülen hallerde ilan tarihinden, ilan öngörülmeyen hallerde ise seçim tarihinden itibaren üç işgünüdür.
             (2) İtirazlar itiraz süresinin dolduğu tarihten itibaren üç gün içinde karara bağlanarak sonuçlar ilan edilir.
 
             Adaylık başvuruları ve seçilme yeterliliği
             Madde 7 - (1) Kayıtlı oldukları bölümün öğrenci temsilciliği seçimlerinde aday olmak isteyen öğrenciler, seçim takviminde belirlenen güne kadar başvurularını Seçim Kuruluna yaparlar. Seçim Kurulu, başvuran öğrencilerin seçilme yeterliğine sahip olup olmadığını inceleyerek adaylıklarını ret veya kabul ettikten sonra aday listelerini ilan eder. Aday listeleri itirazların karara bağlanarak ilan edilmesiyle, itiraz yoksa itiraz süresinin dolmasıyla kesinleşir.
             (2) Adaylarda seçilme niteliği için aranan koşullar şunlardır;
 1. İlgili bölümün yürüttüğü bir önlisans, lisans veya lisansüstü programın veya İngilizce Dil Hazırlık Programının kayıtlı öğrencisi olması ve İngilizce Dil Hazırlık Programı,  lisans öğrencileri bakımından Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinin Kredili Sistem Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, lisansüstü öğrenciler bakımından ise Alanya Hamdullah Emin Paşa ÜniversitesiLisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında öğrencilik haklarından yararlanıyor olması: Özel öğrenciler, değişim programı kapsamında Üniversitede öğrenim görenler ve denklik öğrencileri aday olamazlar; yandal öğrencileri yandal yaptıkları bölümün öğrenci temsilciliği için aday olamazlar; çift anadal öğrencileri veya birden çok programda öğrenci olanlar sadece bir bölümün öğrenci temsilciliği için aday olabilirler,
 2. Normal öğrenim süresini doldurmamış olması,
 
 1. Aldığı dersler ve bölüm müfredatı dikkate alındığında, seçimin yapılacağı yarıyıl sonunda mezun olma olasılığının bulunmaması,
 2. Seçimin yapıldığı yarıyılda kayıt dondurmamış veya izin almamış olması,
 3. Uzaklaştırma disiplin cezası almamış olması,
 4. Akademik başarı durumu bakımından genel not ortalamasının, lisans öğrencisiyse (2,00), yüksek lisans öğrencisiyse (2,80), doktora öğrencisiyse (3,20) olması: İngilizce Dil Hazırlık Programı öğrenci temsilciliği adaylığında ve fiili öğreniminin ilk yarıyılında olan adaylarda genel not ortalaması koşulu aranmaz.
 5. Siyasi parti üyesi veya siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
             (3) Seçilme yeterliğini taşıyan aday olmadığı hallerde bölüm öğrenci temsilciliği seçimi yapılmaz ve temsilcilik bir sonraki ara veya olağan seçime kadar boş kalır.
 
             Adayların kendilerini tanıtması
             Madde 8 - (1) Bölüm öğrenci temsilciliği seçimlerinde adayların kendilerini tanıtmaları için, aday listelerinin kesinleşmesinden sonra başlamak üzere seçim takviminde en az 7 günlük bir süre belirlenir. Ancak bu süre her halde seçimin yapılacağı tarihten bir önceki gün saat 18.00’da sona erer.
             (2) Seçim takviminde belirlenen süre dışında ve aday listeleri kesinleşmeden tanıtım yapılamaz.
             (3) Kampüs içinde veya dışında yürütüldüğüne, elektronik ortam da dâhil olmak üzere kullanılan mecranın niteliğine ve tanıtım materyaline bakılmaksızın her türlü tanıtım çalışması için Seçim Kurulundan önceden yazılı izin alınması gerekir.
             (4) Mevzuata ve Üniversitenin düzenlemelerine aykırı tanıtım yapılamaz.
             (5) Tanıtım sırasında adayların ve destekçilerinin uymaları gereken diğer kurallar Seçim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.
             (6) Bu maddede öngörülen veya Seçim Kurulu tarafından belirlenen kurallara aykırı tanıtım yapılması halinde, bundan kendisi veya destekçileri sorumlu olan adayın adaylığı Seçim Kurulu kararıyla düşürülür ve bu öğrenciler, haklarında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılmak üzere kayıtlı oldukları fakülte dekanlığına,  yüksekokul veya enstitü müdürlüğüne bildirilir.
 
             Bölüm Öğrenci Temsilcisi seçimleri
             Madde 9 - (1) Bölüm Öğrenci Temsilcisi olağan seçimleri 5’inci madde uyarınca Seçim Kurulu tarafından ilan edilen seçim takvimi çerçevesinde yürütülür.
             (2) Boş olan, boşalan veya izleyen akademik yılın başına kadar boşalacak bölüm öğrenci temsilcilikleri için ara seçimler, YÖK Yönetmeliği’nde belirlenmiş süre veya tarihler içinde yapılır.
             (3) Görevin başka bir nedenle sona ermesi hariç olmak üzere, Bölüm Öğrenci Temsilcileri bir sonraki bölüm öğrenci temsilciliği olağan seçiminin kesin sonuçlarının ilan edildiği tarihe kadar görev yaparlar.
 
 
             (4) Özel öğrenciler, yandal öğrencileri ve denklik öğrencileri hariç olmak üzere; ilgili bölümün yürüttüğü bir lisans veya lisansüstü programın kayıtlı öğrencisi olup öğrencilik haklarında yararlananların oy hakkı vardır. Çift anadal öğrencileri hemanadal hem de çift anadal bölümleri seçimlerinde oy kullanabilirler. Özel öğrencilerin ve denklik öğrencilerinin oy hakkı yoktur. Yandal öğrencilerinin yandal öğrenimi gördükleri bölümün öğrenci temsilciliği seçiminde oy hakkı yoktur. Seçimin yapıldığı yarıyılda kayıt dondurmuş, seçim günlerini kapsayan şekilde izin almış veya mazeretli sayılmış veya bunlar için başvurmuş öğrenciler ile seçim günlerini kapsayan uzaklaştırma cezası bulunan öğrenciler oy kullanamaz. Oy hakkına sahip her öğrencinin tek oy hakkı vardır. Oy şahsen kullanılır, vekâleten kullanılamaz.
             (5)Seçmen listeleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve Seçim Kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir.
             (6) Oy hakkı gizli olarak ve Seçim Kurulunca belirlenen şekilde kullanılır.
             (7) Oy kullanımı süresi en fazla üç gündür. İlk gün sonunda seçmenlerin en az
 %60’ının oy kullanmış olması, ikinci gün sonunda seçmenlerin en az %50’sinin oy kullanmış olması, üçüncü gün sonunda ise kullanılan oy sayısına bakılmaksızın oy kullanımı sona erer. Oy kullanmış öğrenciler yeniden oy kullanamazlar.
             (8) Bu yönergeye veya Seçim Kurulu tarafından belirlenmişşekil ve usul kurallarına aykırı oylar, aday olmayan öğrencilere verilmiş oylar ve boş oylar geçerli oy sayılmaz.
             (9) Oylar Seçim Kurulu tarafından belirlenen tarihte ve adayların katılımına açık olarak sayılır. Kullanılan veya geçerli oyların seçmen sayısının yüzde 20’sinin altında olduğu veya geçerli oyların en fazlasını alan adayın oy oranının seçmen sayısının % 10’unun altında olduğu hallerde bölüm öğrenci temsilcisi seçilmemiş olur ve bölüm öğrenci temsilciliği bir sonraki seçimlere kadar boş kalır. Belirtilen oy oranının sağlandığı hallerde, geçerli oyların en fazlasını alan aday bölüm öğrenci temsilcisi seçilmiş olur; eşitlik durumunda geçerli oyların en fazlasını alan adaylar arasında Seçim Kurulu tarafından kura çekilir.
 
             Bölüm öğrenci temsilciliği görevinin sona ermesi
             Madde 10 - (1) Aşağıdaki hallerde bölüm öğrenci temsilcisinin görevi kendiliğinden sona erer ve gerekli tespit Seçim Kurulu tarafından yapılarak durum öğrenciye ve ilgili makamlara bildirilir:
 1. Akademik başarı gereği hariç olmak üzere, seçilme niteliklerini yitirmek.
 2. Akademik başarı gereğini arka arkaya iki yarıyıl yerine getirememek.
 
             (2) Aşağıdaki hallerde bölüm öğrenci temsilcisinin görevi durumun tespit edilip öğrenciye bildirilmesiyle sona erer.
 1. Kayıtlı olduğu bölüm başkanlığı, fakülte dekanlığı veya yüksekokulu, , enstitü müdürlüğü tarafından davet edildiği resmi toplantılara geçerli mazeret bildirmeksizin arka arkaya iki kez veya bir yarıyılda toplam üç kez katılmamak. Bu hallerde gerekli tespit ilgili akademik birimin yöneticisi tarafından yapılarak durum öğrenciye ve ilgili makamlara bildirilir.
 2. Rektörlük tarafından davet edildiği resmi toplantılara geçerli mazeret bildirmeksizin arka arkaya iki kez veya bir yarıyılda toplam üç kez katılmamak. Bu hallerde gerekli tespit Rektörlük tarafından yapılarak durum öğrenciye ve ilgili makamlara bildirilir.
             (3) Bölüm öğrenci temsilcisi görevinin sona ermesiyle birlikte bu göreve bağlı veya dayalı diğer görevler de sona erer.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
             Bölüm Öğrenci Temsilcisinin görevleri
             Madde 11 - Bölüm öğrenci temsilcisinin görevleri, seçildiği bölümle ve temsil ettiği bölüm öğrencileriyle sınırlı olmak üzere, şunlardır;
 1. Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,
 2. Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları biriminde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,
 3. Bölümünün öğrenci temsilcileri kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda öğrencileri temsil etmek,
 4. Öğrencilerin sorunlarını belirlemek ve bunları Öğrenci Konseyine ve Üniversitenin ilgili akademik ve idari birimlerine iletmek,
 5. Kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı Öğrencilerini öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
 6. Öğrenciler ile Üniversitenin akademik ve idari birimleri arasında iletişimi geliştirmek,
 7. Öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
 8. İlgili bölüm başkanlığı, fakülte dekanlığı veya yüksekokul, enstitü müdürlüğünün veya Rektörlüğün daveti üzerine, öğrencilerle ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılmak,
 
 
    Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu
             Madde 12 - (1) Birden çok bölümde öğretim yapan fakülte, yüksekokul veya enstitülerde bölüm öğrenci temsilcilerinden bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu oluşturulur. Bölüm Öğrenci Temsilcisi Kurulu oluşturulacak akademik birimler Seçim Kurulu tarafından tespit edilir.
             (2) Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulunun, iki öğrenci temsilcisinden oluştuğu hallerde her iki temsilcinin katılımıyla, daha fazla öğrenci temsilcisinden oluştuğu hallerde ise üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanması gerekir.
             (3) Usulüne göre toplanan bölüm öğrenci temsilcileri kurulu, iki öğrenci temsilcisinden oluştuğu hallerde her iki temsilcinin oybirliğiyle, üç öğrenci temsilcisinden oluştuğu hallerde en az iki temsilcinin aynı yöndeki oyuyla, daha fazla öğrenci temsilcisinden oluştuğu hallerde ise toplantıya katılanların salt çoğunluğunun aynı yöndeki oyuyla karar alabilir.
             (4) Toplantı ve kararlar tutanağa bağlanarak imzalanır, arşivlenir ve tutanağın bir nüshası toplantı tarihini izleyen bir hafta içinde Seçim Kuruluna iletilir. Toplantılara akademik yılı da gösteren ve birbirini izleyen toplantı sayısı verilir. Tutanaklara ilişkin diğer hususlar Seçim Kurulu tarafından belirlenir.
             (5) Bölüm öğrenci temsilcisi sayısının herhangi bir nedenle bir’e  düştüğü hallerde bölüm öğrenci temsilcileri kurulu kendiliğinden lağvolur.
 
             Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulunun görev süresi ve görevleri
             Madde 13 - (1) Kendiliğinden lağvolmaya ilişkin hükümler saklı olmak üzere; bölüm öğrenci temsilcileri kurulu bir sonraki bölüm öğrenci temsilciliği olağan seçiminin kesin sonuçlarının ilan edildiği tarihe kadar görev yapar.
             (2) Bölüm öğrenci temsilcileri kurulunun görevleri, seçildikleri bölümlerle ve temsil ettikleri bölüm öğrencileriyle sınırlı olmak üzere aşağıdaki gibidir:
 1. Öğrenci Konseyinin aldığı kararların, temsilcilerce birimlerinde duyurulması için çalışmalar yapmak ve uygulanmalarını izlemek,
 2. Bölümlerin ve bünyesinde oldukları fakülte/yüksekokul ve enstitülerin öğrenci sorunlarını tartışmak ve çözümü için önerilerde bulunmak,
 3. Bünyesinde oldukları fakülte/yüksekokul ve enstitülerde ortak öğrenci etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek,
 4. Bölümlerin öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,
 5. Öğrenciler ile Üniversitenin akademik ve idari birimleri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,
 6. Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.
 
             Fakülte/Yüksekokul ve Enstitü Öğrenci Temsilcisi
             Madde 14 - (1) Tek ve iki bölümlü fakülte, yüksekokul ve enstitülerde bölüm öğrenci temsilciliği dışında ayrıca fakülte, yüksekokul veya enstitü öğrenci temsilcisi seçimi yapılmaz. Tek bölümlü fakülte, yüksekokulve enstitülerde bölüm öğrenci temsilcisi; iki bölümlü fakülte, yüksekokul, ve enstitülerde ise Bölüm Öğrenci Temsilcisi seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip öğrenci sayısı esas alındığında daha yüksek oranda oy almış bölüm öğrenci temsilcisi fakülte, yüksekokul veya enstitü öğrenci temsilcisi sıfatını da kazanır ve bu görevi üstlenir. Bu akademik birimler Seçim Kurulu tarafından belirlenir.
             (2) Birinci fıkra hükümleri saklı olmak üzere; Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulları, Bölüm Öğrenci Temsilciliği kesin seçim sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde olmak üzere Seçim Kurulu tarafından belirlenen tarih ve yerde toplanarak fakülte, yüksekokul ve enstitü öğrenci temsilciliği seçimini yapar.
             (3) Seçime ilişkin toplantılar hakkında bu Yönergenin bölüm öğrenci temsilcileri kurulunun toplantı çoğunluğuna ilişkin hükümleri uygulanır.
             (4) Bölüm Öğrenci Temsilcisi Kurulu fakülte/yüksekokul ve enstitü öğrenci temsilcisini kendi üyeleri arasından ve gizli oyla seçer. Her üyenin tek oy hakkı vardır ve oy şahsen kullanılır, vekâleten kullanılamaz.
             (5) Bu yönergeye veya Seçim Kurulu tarafından belirlenmişşekil ve usul kurallarına aykırı oylar, aday olmayanlara verilmiş oylar ve boş oylar “geçerli oy” sayılmaz.
             (6) Oylar toplantıya katılan üyelerin tümünün huzurunda açık olarak sayılır.
             (7) Seçim iki tur şeklinde yapılır: İlk turda seçilebilmek için toplantıya katılanların salt çoğunluğunun geçerli oyunu almak gereklidir. Birinci turda hiçbir adayın seçilememesi halinde, ilk turda en fazla geçerli oyu alan iki aday arasında ikinci tur seçim yapılır ve en fazla oyu alan seçilmiş olur.
             (8) Bölüm temsilcileri kurulunun Seçim Kurulu tarafından belirlenen tarihte seçim için toplanmaması veya seçim oylaması yapmaması halinde fakülte/yüksekokul ve enstitü öğrenci temsilciliği bir sonraki olağan veya ara seçime kadar boş kalır.
             (9) Adayların ad ve soyadları, aldıkları oy sayısı, kullanılan ve geçerli oy sayısı toplantı ve karar tutanağına yazılır.
           (10) Seçim Kurulu ve başkanı gerek gördüğü hallerde, seçim yapılacak toplantılarda seçime nezaret edebilir veya nezaret etmek üzere bir veya daha fazla üyesini görevlendirebilir.
             (11) Seçim sonuçları Seçim Kurulu tarafından denetlenir ve onaylanan seçim sonuçları ilan edilir.
 
       Fakülte/yüksekokul ve enstitü Öğrenci Temsilcisinin görev süresi ve görevleri
             Madde 15 - (1) Görevin herhangi bir nedenle sona ermesi hariç olmak üzere, fakülte/yüksekokul ve enstitü öğrenci temsilcileri bir sonraki bölüm temsilciliği olağan seçiminin kesin sonuçlarının ilan edildiği tarihe kadar görev yaparlar.
             (2) Fakülte/yüksekokul ve enstitü öğrenci temsilcisinin görevleri, seçildiği fakülte/yüksekokul ve enstitü ve temsil ettiği öğrencilerle sınırlı olmak üzere, şunlardır:
 1. Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,
 2. Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları biriminde duyurmak ve uygulanmaları izlemek,
 3. Öğrencilerin sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü içinönerileri Öğrenci Konseyine ve Üniversitenin ilgili akademik ve idari birimlerine iletmek,
 4. Bulunduğu fakülte, yüksekokul veya enstitünün öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
 5. Öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
 6. Bölüm temsilcileri kuruluna başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları Üniversitenin ilgili akademik ve idari birimlerine iletmek,
 7. İlgili fakülte dekanlığı veya yüksekokulu, meslek yüksekokulu, enstitü müdürlüğünün veya Rektörlüğün daveti üzerine, öğrencilerle ilgili konuların görüşüleceği Yönetim Kurulu ve Akademik Kurul toplantılarına katılmak.
 
Fakülte/yüksekokul ve enstitü öğrenci temsilciliği görevinin sona ermesi
             Madde 16 - (1) Bölüm öğrenci temsilcisi sıfatını yitirdiği hallerde fakülte/yüksekokul ve enstitü öğrenci temsilcisinin görevi kendiliğinden sona erer ve gerekli tespit Seçim kurulu tarafından yapılarak durum öğrenciye ve ilgili makamlara bildirilir.
             (2) Aşağıdaki hallerde bölüm öğrenci temsilcisinin görevi durumun tespit edilip, öğrenciye bildirilmesiyle sona erer:
 1. Kayıtlı olduğu bölüm başkanlığı, fakülte dekanlığı veya yüksekokulu, meslek yüksekokulu, enstitü müdürlüğü tarafından davet edildiği resmi toplantılara geçerli mazeret bildirmeksizin arka arkaya iki kez veya bir yarıyılda toplam üç kez katılmamak. Bu hallerde gerekli tespit ilgili akademik birimin yöneticisi tarafından yapılarak durum öğrenciye veilgili makamlara bildirilir.
 
 1. Rektörlük tarafından davet edildiği resmi toplantılara geçerli mazeret bildirmeksizin arka arkaya iki kez veya bir yarıyılda toplam üç kez katılmamak. Bu hallerde gerekli tespit Rektörlük tarafından yapılarak durum öğrenciye ve ilgili makamlara bildirilir.
             (3) Fakülte/yüksekokul/enstitü öğrenci temsilcisi görevinin sona ermesiyle birlikte bu göreve bağlı veya dayalı diğer görevler de sona erer.
 
             Öğrenci Konseyi Genel Kurulu
             Madde 17 - (1) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu fakülte, yüksekokulve enstitülerin öğrenci temsilcilerinden oluşur.
             (2) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu Öğrenci Konseyinin en üst karar organıdır.
             (3) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu toplantılarına Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğrenci Konseyi Kurultayı adı verilir.
             (4) Usulüne göre toplanan Öğrenci Konseyi Kurultayı, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun aynı yöndeki oyuyla karar alabilir.
             (5) Toplantı ve kararlar tutanağa bağlanarak imzalanır, arşivlenir ve tutanağın bir nüshası toplantı tarihini izleyen bir hafta içinde Seçim Kuruluna iletilir. Toplantılara akademik yılı da gösteren ve birbirini izleyen toplantı sayısı verilir. Tutanaklara ilişkin diğer hususlar Seçim Kurulu tarafından belirlenir.
             (6) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, seçim gündemli toplantılar hariç olmak üzere, Öğrenci Konseyi Başkanının toplantı tarihinden en az iki hafta önce yaptığı davet üzerine her yarıyılda en az bir defa olağan olarak toplanır.
             (7) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul üyelerinin en az Dörtte Birinin yazılı başvurusu üzerine Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
             (8) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üye sayısının herhangi bir nedenle beşin altına düştüğü veya yarıyıllık toplantı zorunluluğunu yerine getirmediği hallerde Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevi kendiliğinden sona erer.
 
             Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görev süresi ve görevleri
             Madde 18 - (1) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu bir sonraki bölüm öğrenci temsilciliği olağan seçiminin kesin sonuçlarının ilan edildiği tarihe kadar görev yapar.
             (2) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:
 1. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini ve başkanını seçmek,
 2. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,
 3. Öğrenci Konseyinin ve Üniversite öğrencilerinin sorunlarını tartışmak ve çözümü için önerilerde bulunmak,
 4. Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek,
 5. Öğrenciler ile Üniversitenin akademik ve idari birimleri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,
 
    Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu
             Madde 19 - Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği bir takvim esas alınarak Öğrenci Konseyi Kurultayı adı altında gerçekleşen Öğrenci Konseyi seçiminde Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar.
 
            Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulunun görevleri
Madde 20 - Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri şunlardır:
 1. Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündemi yürütmek,
 2. Öğrenci Konseyi Başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerine aday olacaklar için ayrı ayrı seçim pusulası hazırlamak,
 3. Öğrenci Konseyi Başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak,
 4. Öğrenci Konseyi Başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin oylama sonuçlarını ve seçilenleri, Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan etmek. Kurultayı, yeni seçilen Öğrenci Konseyi Başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini hazırlayarak ilgili rektörlüğe sunmak.
 
             Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu
             Madde 21– (1) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından ve belirtilen sırayla seçtiği “başkan”, “genel sekreter”, “sayman”, “eğitim sorumlusu”, “sağlık, spor ve kültür sorumlusu”olmak üzere beş öğrenciden oluşur.
             (2) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü temsilciliği kesin seçim sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren Üç iş günü içinde olmak üzere Seçim Kurulu tarafından belirlenen tarihte ve yerde toplanarak Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu seçimini yapar.
             (3) Seçime ilişkin toplantılar hakkında bu Yönergenin bölüm öğrenci temsilcileri kurulunun toplantı çoğunluğuna ilişkin hükümleri uygulanır.
             (4) Seçim gizli oyla yapılır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Oy şahsen kullanılır. Oy vekâleten kullanılamaz.
             (5) Bu yönergeye veya Seçim Kurulu tarafından belirlenmişşekil ve usul kurallarına aykırı oylar, aday olmayanlara verilmiş oylar ve boş oylar geçerli oy sayılmaz.
             (6) Oylar toplantıya katılan üyelerin tümünün huzurunda açık olarak sayılır.
             (7) Seçim iki tur şeklinde yapılır. İlk turda seçilebilmek için toplantıya katılanların salt çoğunluğunun geçerli oyunu almak gereklidir. Birinci turda hiçbir adayın seçilememesi halinde, ilk turda en fazla geçerli oyu alan iki aday arasında ikinci tur seçim yapılır ve en fazla oyu alan seçilmiş olur.
             (8) Öğrenci Konseyinin Seçim Kurulu tarafından belirlenen tarihte seçim için toplanmaması veya seçim oylaması yapmaması halinde, Seçim Kurulu tarafından ikinci bir
 
tarih belirlenir. Bu tarihte de seçim için toplanılmaması veya seçim oylaması yapılmaması halinde, bir sonraki bölüm temsilciliği olağan veya ara seçimine kadar görev yapacak Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyeleri arasından, Seçim Kurulu önerisi üzerine Rektörlük tarafından oluşturulur.
             (9) Adayların ad ve soyadları, aldıkları oy sayısı, kullanılan ve geçerli oy sayısı toplantı ve karar tutanağına yazılır.
            (10) Seçim Kurulu ve başkanı gerek gördüğü hallerde, seçim yapılacak toplantılarda seçime nezaret edebilir veya nezaret etmek üzere bir veya daha fazla üyesini görevlendirebilir.
            (11) Seçim sonuçları Seçim Kurulu tarafından denetlenir ve onaylanan seçim sonuçları ilan edilir.
            (12) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu her yarıyılda en az iki kere toplanır. Yarıyıllık toplantı zorunluluğunun yerine getirilmediği hallerde Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin görevi sona erer.
            (13) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun boşalan üyelikleri bir ay içinde yukarıdaki usulle tamamlanır. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun biri başkan, biri genel sekreter, biri de sayman olmak üzere oluşturulamaması halinde Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu kendiliğinden son bulur.
 
             Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görev süresi ve görevleri
             Madde 22 -(1) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu bir sonraki bölüm öğrenci temsilciliği olağan seçiminin kesin sonuçlarının ilan edildiği tarihe kadar görev yapar.
              (2) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kuruluna karşı sorumludur.
              (3) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
 1. Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,
 2. Üniversitenin öğrencilerinin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini Üniversitenin akademik ve idari organlarına iletmek,
 3. Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere Üniversite içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,
 4. Ulusal ve uluslararası “Eğitim ve Gençlik Programları”na öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,
 5. Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,
 6. Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,
 7. Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek,
 8. Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını Üniversitede duyurmak ve izlemek,
 9. Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.
 
 
 
 
 
             Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeliğinin sona ermesi
             Madde 23 - (1) Aşağıdaki hallerde Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer ve gerekli tespit Öğrenci Destek Merkezi tarafından yapılarak durum öğrenciye ve ilgili makamlara bildirilir:
 1. Fakülte/yüksekokul ve enstitü temsilciliği veya İngilizce Dil Hazırlık Programı Bölüm öğrenci temsilcisi sıfatını yitirmek.
 2. Geçerli mazeret bildirmeksizin arka arkaya iki kez Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantısına katılmamak.
             (2) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeliğinin sona ermesiyle birlikte bu üyeliğe bağlı veya dayalı diğer görevler de sona erer.
 
             Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri
 Madde 24 -(1) Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır:
 1. Üniversitenin öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
 2. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek, toplantı davetlerini yapmak ve toplantılara başkanlık etmek,
 3. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,
 4. Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu toplantıya davet etmek,
 5. Yıllık faaliyet raporlarını Öğrenci Konseyi Genel Kuruluna sunmak,
 6. Rektörlüğün daveti üzerine, öğrencilerle ilgili konuların görüşüleceği senato ve yönetim Kurulu toplantılarına katılmak. Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.
 7. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğrenci Konseyini Ulusal Öğrenci Konseyinde temsil etmek.
             (2) Başkanın görevi başında bulunmadığı hallerde kendisine varsa başkan yardımcısı, başkan yardımcısının bulunmadığı veya görevi yerine getiremeyeceği hallerde ise belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi vekâlet eder.
 
             Öğrenci Konseyi Başkanlığı görevinin sona ermesi
             Madde 25 - (1) Aşağıdaki hallerde Öğrenci Konseyi Başkanlığı kendiliğinden sona erer ve gerekli tespit Seçim Kurulu tarafından yapılarak durum öğrenciye ve ilgili makamlara bildirilir:
 1. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyesi sıfatını yitirmek,
 2. Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu yarıyıllık toplantı yükümlülüklerini yerine getirecek şekilde veya Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul üyelerinin en az dörtte birinin yazılı başvurusu bulunmasına rağmen toplantıya davet etmemek,
 3. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunu yarıyıllık toplantı yükümlülüklerini yerine getirecek şekilde toplantıya davet etmemek.
 
 
             (2) Aşağıdaki hallerde Öğrenci Konseyi Başkanlığı görevi durumun tespit edilip öğrenciye bildirilmesiyle sona erer:
 1. Rektörlük tarafından davet edildiği resmi toplantılara davet edildiği resmi toplantılara geçerli mazeret bildirmeksizin arka arkaya iki kez veya bir yarıyılda toplam üç kez katılmamak. Bu hallerde gerekli tespit Rektörlük tarafından yapılarak durum öğrenciye ve ilgili makamlara bildirilir.
 2. Görevlerini yerine getirmemek veya aksatmak. Bu hallerde gerekli tespit Öğrenci Destek Merkezi tarafından yapılarak durum Rektörlüğe bildirilir. Rektörlük görevin sona ermesi gerektiği kanısına varırsa durumu öğrenciye ve ilgili makamlara bildirir.
             (3) Öğrenci Konseyi Başkanlığı görevinin sona ermesiyle birlikte bu üyeliğe bağlı veya dayalı diğer görevler de sona erer.
             Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu
             Madde 26- (1) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından, varsa daha önce Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olanlara öncelik vererek, biri başkan olmak üzere seçtiği üç üyeden oluşur. Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda, koşulu yerine getirecek yeterli üye bulunduğu hallerde, başkan ve üyelerin öğrenciliğinin en az üç yarıyıl devam edecek olması koşulu aranır.
(2) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu seçimleri:
 1. Olağan seçim yapılan akademik yıllarda, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu seçimleri için belirlenen tarih ve yerde, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu seçimleri sonrasında yapılır.
 2. Bu Yönerge uyarınca ara seçim öngörülen akademik yıllarda, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeliklerinin tamamlanması için seçim yapılması gerekiyorsa; bu seçim için belirlenen tarih ve yerde yapılır. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçilmesinden sonra; Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeliklerinin tamamlanmasıiçin seçim yapılması gerekmiyorsa; Seçim Kurulu tarafından belirlenen tarihte ve yerde yapılır.
(3) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri Denetleme Kurulu üyesi olarak seçilemezler.
             (4) Seçime ilişkin toplantılar hakkında bu Yönergenin bölüm öğrenci temsilcileri kurulunun toplantı çoğunluğuna ilişkin hükümleri uygulanır.
             (5) Seçim gizli oyla yapılır. Her üyenin tek oy hakkı vardır ve oy şahsen kullanılır, vekâleten kullanılamaz
             (6) Bu yönergeye veya Seçim Kurulu tarafından belirlenmişşekil ve usul kurallarına aykırı oylar, aday olmayanlara verilmiş oylar ve boş oylar geçerli oy sayılmaz.
 
             (7) Oylar toplantıya katılan üyelerin tümünün huzurunda açık olarak sayılır.
             (8) Seçim iki tur şeklinde yapılır. İlk turda seçilebilmek için toplantıya katılanların salt çoğunluğunun geçerli oyunu almak gereklidir. Birinci turda hiçbir adayın seçilememesi halinde, ilk turda en fazla geçerli oyu alan iki aday arasında ikinci tur seçim yapılır ve en fazla oyu alan seçilmiş olur.
 
             (9) Öğrenci Konseyinin Seçim Kurulu tarafından belirlenen tarihte seçim için toplanmaması veya seçim oylaması yapmaması halinde, Seçim Kurulu tarafından ikinci bir tarih belirlenir. Bu tarihte de seçim için toplanılmaması veya seçim oylaması yapılmaması halinde, bir sonraki bölüm temsilciliği olağan veya ara seçimine kadar görev yapacak Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyeleri arasından, Öğrenci Destek Merkezinin önerisi üzerine Rektörlük tarafından oluşturulur.
             (10) Adayların ad ve soyadları, aldıkları oy sayısı, kullanılan ve geçerli oy sayısı toplantı ve karar tutanağına yazılır.
             (11) Seçim Kurulu ve başkanı gerek gördüğü hallerde, seçim yapılacak toplantılarda seçime nezaret edebilir veya nezaret etmek üzere bir veya daha fazla üyesini görevlendirebilir.
             (12) Seçim sonuçları Seçim Kurulu tarafından denetlenir ve onaylanan seçim sonuçları ilan edilir.
             (13) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun boşalan üyelikleri bir ay içinde yukarıdaki usulle tamamlanır. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun oluşturulamaması halinde, kurulun denetim görevleri, Rektör tarafından en az biri akademik, en az biri de idari personel olmak üzere ve birisi başkan olarak belirlenerek üç kişilik bir Denetim Komitesi tarafından yerine getirilir.
 
             Öğrenci Konseyi Denetim Kurulunun görev süresi ve görevleri
             Madde 27- (1) Öğrenci Konseyi Denetim Kurulu bir sonraki akademik yılda yapılacak bölüm öğrenci temsilciliği olağan veya ara seçiminin kesin sonuçlarının ilan edildiği tarihe kadar görev yapar.
             (2) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:
 1. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun, “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği”ne, bu Yönergeye, Üniversitenin diğer düzenlemelerine ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,
 2. Yaptığı çalışmalar hakkında Rektörlüğü ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmek.
 
             Öğrenci Konseyi Denetim Kurulu üyeliğinin sona ermesi
             Madde 28- (1) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü temsilciliği veya İngilizce Dil Hazırlık Programı Bölüm öğrenci temsilcisi sıfatının yitirildiği hallerde Öğrenci Konseyi Denetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer ve gerekli tespit Seçim Kurulu tarafından yapılarak durum öğrenciye ve ilgili makamlara bildirilir:
             (2) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeliğinin sona ermesiyle birlikte bu üyeliğe bağlı veya dayalı diğer görevler de sona erer.
 
             Mali hükümler
             Madde 29- (1) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu tarafından kullanılmak üzere Rektör tarafından belirli bir bütçe tahsis edilir.
             (2) Bütçe Öğrenci Konseyinin ve öğrenci temsilcilerinin görevleri kapsamındaki faaliyetlerinde kullanılır.
 
             (3) Öğrenci temsilcileri ve Öğrenci Konseyi organlarının üyeleri, öğrenci temsilciliği ve Öğrenci Konseyi faaliyetlerimde kendileri veya üçüncü dereceye kadar kan bağı olanlarla ve kayın hısımlarıyla ticari ilişki kuramazlar.
             (4) Öğrenci Konseyinin tüm mali iş ve işlemleri, Genel Sekreterlik tarafından her akademik yarıyıl sonunda denetlenir.
 
 
             Faaliyetlerde uyulacak kurallar
             Madde 30 - (1) Öğrenci temsilcileri ve Öğrenci Konseyi organlarının üyeleri öğrenci temsilciliği ve Öğrenci Konseyi faaliyetlerinde mevzuata ve Üniversitenin idari düzenlemeleri ile etik kurallarına uymak zorundadırlar.
             (2) Disipline ilişkin hususlar saklı olmak üzere, etik kural ihlallerinde Rektörlük tarafından yaptırılacak soruşturma üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından göreve son verilebilir. Bu soruşturmalarda Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
            Yürürlülük
            Madde 31-  Bu yönerge  Üniversite Mütevelli Heyet Başkanlığının 01.04.2015 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
 
            Yürütme
            Madde 32-  Bu Yönerge hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü yürütür.