Mimarlık Anabilim Dalı


Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı kredili dersler, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Akdeniz’in Dünyaya Açılan Kapısı AHEP ile Uluslararası Standartlarda Eğitim