Ders İçerikleri 
1. Yıl Güz Dönemi Ders İçerikleri

ARCH 101 Temel Tasarım
Temel Tasarım: Tasarım elemanları: Nokta çizgi, düzlem, hacım, doku, renk, ışık, biçim. Tasarım ilkeleri: Tekrar, ritm, oran, ölçek, denge, uyum, karşıtlık, zıtların birlikteliği, devamlılık, egemenlik. Görsel algı: Algı psikolojisi, Gestalt ilkeleri: Yakınlık, benzerlik şekil-zemin. Görsel yanılsama. Mekan kavramı: İki ve üç boyutlu çalışmalarda mekan kurgusu, mimaride mekan geometrisi. Plastik Sanatlar: Farklı malzeme ve tekniklerin tanıtımı. Doğal ve yapay çevrenin analizi: ayrıştırma, bozma, soyutlama ve tekrar yorumlama. Desen bilgisi: Nokta, çizgi, değer, kontur çizimi, hareket çizimi. Renk bilgisi, renklerin psikolojik etkileri. Tarihsel akış içinde sanatsal evreler: Sanat dalları arasındaki etkileşim, benzer ve farklı gelişmeler.

ARCH 103 Grafik İletişim I
Öğrencilerin anlatım ve sunum becerilerini geliştirmek, uygun sunumlar yapabilmek için gereken el çizimleri ve tonlama, ortografik, paralel, resimsel vb. çizim tekniklerinin öğretildiği, tasarım sürecinin farklı aşamalarını ifade edebilme, görsel anlatım becerisini kazandırmak amacında ve giriş niteliğinde bir derstir.

ARCH 111  Mimarlık Kavramlarına Giriş
Öğrencinin  mimarlık kavramı ,kapsamı ve terminolojisi ile tanıştırılması. Tasarım eyleminin mekanın farklı ölçeklerinde ve farklı düzeylerde tartışılması. Örnekler yoluyla biçim strüktür ve işlev analizleri, mimari biçim üzerindeki fiziksel ve kültürel etkilerin tartışılması. Biçimi belirleyen düşünceler, eğilimler ve tekniklere gönderme yaparak belli gelenekler , akımlar,stiller alanında da bilgilenme.
 

 
1. Yıl Bahar Dönemi Ders İçerikleri

ARCH 102 Mimari Tasarıma Giriş
Bina, kentsel çevre, doğal çevre ilişkilerinin basit tasarım problemleri yoluyla tarışılması; konstrüksiyon ve strüktürel sistemler konularının geliştirilmesi; belirli tasarım konularında program geliştirme becerilerinin kazandırılması, seminerler ve ödevler aracılığı ile çağdaş mimarlık örneklerinin ve yaklaşımlarının tartışılması, mimarlığın diğer tasarım alanları ile ilişkisinin basit deneyler ile tartışılması, fotoğraf, video ve animasyon teknikleri; doğal, tarihi ve kültürel çevrelerin anlaşılması ve değerlendirilmeleri amacıyla gezilerin yapılması.

ARCH 104  Grafik İletişim II
Bu derste çeşitli çizim ve gösterim tekniklerinin doğal ve insan yapısı çevreden, çağdaş ve tarihsel yapılardan seçilmiş örnek çalışmalarla detaylı olarak çalışılması, parça/bütün, figür/zemin, biçim/struktür, kitle/mekan, biçim/işlev ilişkilerinin incelenmesi hedeflenmektedir.

ARCH 112  Tasarımda Sosyo -Kültürel Faktörler
Bu derste mimari mekanlarda insan ve çevre arasındaki etkileşimi açıklamak için gerekli mimari kavramlar üzerinde duruluyor. Bu nedenle, bu derste öğrenciler mimari kavramlara aşina olacak ve mimari kavramları hem fiziksel hem de sosyal boyutlarını dikkate alarak tasarım yapılmasının temel bilgi lerinden haberdar olacaklar.

ARCH 114  Mimari Tasarımda Sunum Teknikleri
Görsel iletişim ve sunum tekniklerinin detayları üzerinde durulan, öğrencilerin serbest el çizimi ve 3d sunum tekniklerini konularında becerilerini geliştirilen bir derstir.
 
 
2. Yıl Güz Dönemi Ders İçerikleri

ARCH 201   Mimari Tasarım I
Tasarım stüdyosunda çoğunlukla, alan analizi ile başlayan ve buna paralel olarak işlevsel ve mekansal algının sentezlenmesi ile geliştirilen bir ilk konsept ile devam edecek kapsamlı bir tasarım süreci üzerinde duruluyor.

ARCH 203   Dijital İletişim I
ARCH 221   Sanat ve Mimarlık Tarihi

ARCH 231   Taşıyıcı Sistemlere Giriş

Kuvvet ve denge ilişkileri ile düzlem kafes kirişler, kirişler, asma sistemlerin denge ve iç kuvvet bağlantılaarı verilir. Kuvvet ve gerilme bağlantıları ile kesit atalet momenti ve buna baglı olarak da eğilme ve kesme kuvvetlerinin irdelenmesi olacaktır. Bileşik eğilme altında kritik kolon yükü hesapları dersin içeriğidir.

ARCH 251   Yapı Elemanları ve Malzemeleri
Yığma, çerçeve yapı ve betonarme yapı prensipleri ve yapı elemanlarının uygulanması
 
 
2. Yıl Bahar Dönemi Ders İçerikleri
 
ARCH 202   Mimari Tasarım II
Kentsel çevrede seçilmiş alan(lar) üzerinde , orta düzeyde karmaşıklık içeren  1 veya 2 tasarım probleminin bireysel ve grup olarak, veri analizi ve kavramsal yaklaşımlar ve onu izleyen mekansal/biçimsel/strüktürel çözümlerle mimari tasarıma dönüştürülmesi süreci. Ardarda yapılacak kısa proje çalışmalarında öğrenciler farklı malzemeler ve onların bina strüktürü üzerindeki farklı etkileriyle ilgili kavrayışlarını geliştirecektir. Bu çalışmalarda, yığma, karkas ve modüler bina sistemleri çalışılacaktır. Kısa süreli çalışmaların devamında daha uzun süreli bir proje çalışması yapılacak olup, burada farklı yerlerde bulunan farklı şehirleşme örnekleri ele alınarak, insanın temel barınma ihtiyacına bağlı olarak mimari tasarımın bölgesel, kültürel ve iklimsel koşullardan ne şekilde etkilenerek şekillendiği ve yere ait olma düşüncesi incelenecektir.

ARCH 204   Dijital İletişim II
ARCH 222   Mimarlık Tarihi

ARCH 232   Çağdaş Taşıyıcı Sistemler

Strüktürel malzemelerin, strüktürel elemanların ve strüktürel sistem kurulumunun analizini içeren bir derstir. Ahşap çelik ve betonarme strüktürlerin tasarımı ile bu  strüktürlerin yapısal davranış biçimleri irdelenir. Çağdaş mimarlık eserlerinin strüktürel yapılarının grafik ve sayısal analizlerinin yapılacagı bu derste, kullanılan bilgisayar programlarının kullanımına da girilecektir.
 

 
3. Yıl Güz Dönemi Ders İçerikleri
 
ARCH 301  Mimari Tasarım III
Kent içinde özellikli bir konumda, tercihan tarihsel çevrede, çoklu insan grupları ve karma kullanımlar için, toplu konut, otel, yüksek okul, sosyal-kültürel merkez vb. büyük ölçekli  yapı grupları ve çevresinin  mekan düzenlemelerini içeren,  gelişmiş tekniklerle inşa edilebilir, karmaşık  tasarım problemlerine  mimari çözümler üretilmesi

ARCH 311  Kentsel Tasarım
Kentin biçimlenmesinde etkili olan kuramsal yaklaşımların, süreçlerin tarihsel perspektif içerisinde, örneklerle tanıtılması; çağdaş kentsel tasarımında rol oynayan temel kavram ve ilkelerin mimarlık stüdyosunda yürütülen tasarım problemi bağlamında  uygulanması

ARCH 321  Modern Mimarlık Tarihi
ARCH 331  Yapı Projesi

ARCH 381  Yapı Fiziği ve Çevresel Kontrol I

Fizik ortam kavramı ve yapı fiziği öğeleri, güneş düzenlemenin amacı ve kapsamı, ısının yayılma yolları, yapı kabuğunda ısı alışverişi ile ilgili önlemler, ısı-nem konusunda genel bilgi, yapı malzemelerinin ısı-nem geçirgenliği, yoğuşma, genel önlemler, mimari akustik, yapı akustiği ve hacim akustiğinin ilgi alanları, ses ve gürültü, sesin yayılması ve geçmesi, gürültü denetim ilkeleri konuları
 

 
3. Yıl Bahar Dönemi Ders İçerikleri
 
ARCH 302  Mimari Tasarım IV
Kent içinde özellikli bir konumda, tercihan tarihsel çevrede, çoklu insan grupları ve karma kullanımlar için, toplu konut, otel, yüksek okul, sosyal-kültürel merkez vb. büyük ölçekli  yapı grupları ve çevresinin  mekan düzenlemelerini içeren,  gelişmiş tekniklerle inşa edilebilir, karmaşık  tasarım problemlerine  mimari çözümler üretilmesi

ARCH 332  Çağdaş Mimarlık Söylemleri

ARCH 362  Rölöve – Restorasyon
Korunması gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının karşılaştığı sorunlar, nedenleri ve koruma çözümleri ile ilgili bilgilerin öğrenciye aktarılması hedeflenmektedir. Koruma kavramı, boyutları, kültür varlıkları ve türleri, sit kavramı ve sitlerin değerlendirilmesi, kültür varlıklarının yıpranma nedenleri ve korunmaları, restorasyon kavramı ve yöntemleri, özgün işlevini kaybetmiş taşınmaz kültür varlıklarına yeni işlev verme yöntemleri, tarihi çevrede yapılacak yeni yapılar için öneriler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

ARCH 382  Yapı Fiziği ve Çevresel Kontrol II
Hacim akustiği, açık hava ve kapalı mekanda ses, sesin yutulması, hacim akustiği ölçütleri, yansışım olayı ve süresi, aydınlatma, nesnelerin ışık yansıtma ve geçirme özellikleri, fotometrik büyüklükler, lambalar ve aydınlatma aygıtları, aydınlığın niteliği, aydınlatma tasarımı, renk görünüm dizgeleri ve mimaride renk kullanımı konuları
 
 
4. Yıl Güz Dönemi Ders İçerikleri
 
ARCH 401  Mimari Tasarım V
Çok boyutlu, büyük ölçekli bir tasarım-planlama problemi  için kapsamlı ön araştırma: veri analizi, değerlendirme, yorum ve program oluşturma.  Farklı disiplinlerle  işbirliği içinde tasarım ve planlama kararları üretilmesi.  İleri gösterim tekniklerinin kullanımı.

ARCH 412  Akdeniz Mimarlığı
Bu derste Akdeniz dünyasını doğu, batı, kuzey ve güney yönlerden çevreleyen tüm ülkeleri ele alacak şekilde yapılar ve yerleşimler geniş bir yelpazede ele alınır. Kronoloji ve coğrafya temelli bir bakış açısıyla yapılan çalışmada kültürel, sanatsal ve tarihsel boyutlar da ele alınmaktadır.

ARCH 471  Yapı Yönetimi

ARCH 481  Yapıda Tesisat Sistemleri

Bu ders mekanik, sıhhi tesisat, su tedariği, atık tahliyesi, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, aktif yangın sistemleri hakkında temel bilgileri içerir. Hard ve Soft teknolojiler kullanılarak, bina ile bütünleşme ilkeleri irdelenir. Sınıfta verilen konferanslar, alan araştırmaları, okumalar, şantiye ve bina ziyaretleri ile bilgi pekiştirilir.
 
 
4. Yıl Bahar Dönemi Ders İçerikleri
 
ARCH 402  Mimari Tasarım VI
ARCH 401 dersinde araştırma, program oluşturma ve ön tasarım kararları çalışılmış olan çok boyutlu, büyük ölçekli, karmaşık tasarım probleminin uygulamaya dönük olarak farklı ölçeklerde detaylı çalışılması ve ortama sunulması.

ARCH 472  İmar Süreçleri

ARCH 473  Portfolyo Tasarımı

Bu ders tasarım atölyesi şeklinde sürer ve fotoğraflama teknikleri, sayfa düzenleme temelleri ve grafik anlatım yöntem bilgilerini kapsar. Sunumlar ve verilecek ödevler öğrencinin süreci anlaması açısından yardımcı olur. Portfolyo geliştirme yöntemleri açısından fikir geliştirmeye yardımcı olacak farklı düzenler, kapak tasarımları ve grafikler gösterilir.
 
Alanya HEP Üniversitesinde okumaya hepinizi bekliyoruz.