Ders İçerikleri ve KredilerEnerji Etkin Bina Tasarımı:
Bu derste ekoloji, enerji ve çevre kavramlarıyla, etkin mimari tasarım yaklaşımları, enerji etkin bina tasarımının temel ilkeleri, disiplinler arası ve bütünleşik tasarım stratejileri ve performans tabanlı tasarım yaklaşımları üzerinde durulacaktır.
 
Ekolojik Mimarlık:
Ekoloji, doğal denge kavram ve kuramları, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ekolojiyi tartışma, ekolojik- mimarlık bağlamı ve tasarım ölçütlerinin araştırılması.
 
Yapı Malzemelerinin Çevresel Etkileri:
Sürdürülebilir, yeşil, çevresel, ekolojik gibi kavramların açıklanması, Yapı–çevre ilişkisi, Yapı malzemesinin bu ilişki içindeki yeri ve önemi, Ekolojik yapı malzemesinin tanımlanmasındaki sorunlar, Çevresel değerlendirme ve sınıflandırma sistemleri ve ilgili standartlar, Mevcut ve alternatif kaynakların tanımı, Farklı yapı malzemelerinin “Üretim”, “Kullanım” ve “Yok oluşları” sırasındaki evrelerde çevre ve insan üzerindeki etkisi, Yapı malzemelerinin enerji kullanımı, yenilenebilen ve yenilenemeyen kaynak kullanımı, küresel ısınmaya etkisi, ozon tabakasına etkisi, toksik emisyonu, asit yağmuru, malzeme dayanımı, bakım-onarım koşulları, geri dönüşüm/yeniden kullanım olanağı, canlı sağlığına etkisi gibi parametreler açısından değerlendirilmesi. Çevreyle dost bina örnekleri üzerinde konunun irdelenmesi.

Tarihi Kentte Yeni Yapı:
Korunması gerekli tarihi çevrelere yeni yapı yaparken dikkat edilmesi gerekli konuların uluslararası ve ulusal örnekler çerçevesinde irdelenmesi
 
Türkiye’den ve Dünyadan Sit Koruma Örnekleri:
Türkiye'de gerçekleştirilen ve sürmekte olan tarihi çevre koruma uygulamalarının tartışılması, yabancı ülkelerdeki başarılı kent koruma örnekleri üzerinde durulması, konuyla ilgili farklı yaklaşımların değerlendirilmesi.
 
Mimari Eleştiri:
Bu ders çeşitli mimari konuların temelini oluşturan mimari teori ve mimarlık felsefesi ile ilgili farklı tartışmalar içerir. Ayrıca, tarih içerisinde birbirinden farklı mimari eleştiri kuramlarının söylemlerini ele alır.
 
Arkitektonik ve Özgünlük:
Bu derste özgünlük teorisinin sanat ve mimarlık alanındaki felsefesi ve tarihini üzerine farklı tartışmalar içerir. Ayrıca, mimari tasarımda özgünlük ulaşmak için oluşturulmuş çeşitli yaklaşımları içermektedir.
 
Mimaride Özgünlük:
Bu derste, sanat ve mimaride özgünlük kavramının tartışılması ve tasarımda geçmişten gelen bilgi birikimi ile son teknolojik gelişmeler bir bütünlük içeresinde bir arada ele alınmaktadır.

Koruma Kuramı:
Bu ders tarihi yapıların korunmasına neden olan olgular, tek yapı korumadan tarihi çevre korumaya doğru gelişen anlayış gibi konuları ve kavramları, çağdaş koruma kuramını, konuyla ilgili uluslararası ve ulusal yaklaşımları ele alır.
 
Sanat ve Mimarlık Sosyolojisi:
Bu derste sadece sosyal yapı bütüncül olarak ele alınmaz aynı zamanda her bir sosyolojik katmanın sanat ve mimari tasarımla ilişkisi irdelenir. Bireylerin sosyal yapı içinde yaşayış sürecindeki ihtiyaçları ve kendilerini sosyal yapı içindeki tanımlayışla mimarinin ilişkisi ele alınır.
 
Mimarlık Tarihi Üslup Araştırmaları:
Bu derste mimarlığın tarihsel sürekliliği içinde, yapılar; kronolojik, coğrafi, sosyo-kültürel, malzeme ve teknik özellikler ve mimari elemanlar gibi özellikler açısından karşılaştırmalı olarak üslupsal özellikleri bakımından incelenirler.
 
Mekân Dizim Yöntem:
Kompleks yapıları ve kent mekanını tanımlayabilme, karmaşık fonksiyonlu yapılarda hareketi organize edebilme, Mekân içerisindeki harekete bağlı olarak yol-yön bulma.
 
Mimari Tasarım Kuram ve Yöntemleri:
Mimarlığa dair kuramsal yaklaşımlar ele alınacak ve bu yaklaşımlara eleştirel bakış açısı kazandırılacaktır.
 
Çağdaş Mimarlık ve Mimarlar:
Bu ders, yirminci yüzyıl başından, 1960’larda post-modern mimarlığın önde gelen metinlerinin ortaya çıkmaya başladığı döneme kadar geçen süre içerisinde ‘modern mimarlık’ söylemin dönüşümü ve kavramın o dönem ve günümüzdeki kuramsallaşmasını içermektedir.
 
Çağdaş Türkiye Mimarlığı:
İç mekân bitkilerinin tanıtımı, ekolojik istekleri, üretim yöntemleri, peyzaj düzenleme çalışmalarında kullanımı, bakım hatalarından kaynaklanan sorunlar ve giderilmesi.
 
Turizm ve Mimarlık:
Turizm olgusu ve felsefesi, bileşenleri, tarihsel süreç, turizm yapıları, planlama ve tasarlama konseptleri, turizm yapılarını etkisi altına alan mimari eğilimler, büyüme, esneklik ve değişim boyutları, 21. yy turizm mimarlığı ve tesislerin örneklenmesi ders kapsamında ele alınacak başlıca konulardır.
 
Bina Analizi:
Mimarlıkta çeşitli tipolojilerde ortaya konmuş yapıların bina ölçütleri ve ilkeleri açısından analiz edilmesi, bina tasarım girdi, süreç ve çıktılarına dayalı bina tasarım ilkelerinin incelenmesi. 
 
Mimari Metin Okumaları ve Analizi:
Geç Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet sonrasında Türkiye'de mimarlık ve kent üzerine yazılmış metinlerden seçme örnekler üzerinden okumalar yapıp, metin analizleri yapmak.
 
Osmanlı'da Modernleşme ve Mimarlık:
Modernlikle birlikte hızlanan değişimlerin Osmanlı mimarlığı ve İstanbul kenti üzerinden okunması. Bir kentin dönüşümü, bulunduğu tarihsel aralık ve toplumsallıkla birlikte nasıl okunabilir? 18. yüzyıl İstanbul'undaki toplumsal ortam içinde varlık kazanan mimarlık ve kent nasıl bir değişim süreci geçiriyor? Bu sorular üzerinden düşünme süreci oluşturarak Osmanlı mimarlığındaki erken modernleşme dönemini İstanbul üzerinden okumaya çalışmak.
 
Demiryolu İstasyonları:
Ders kapsamında demiryolu istasyonları mimari açıdan incelenecektir.
 
Mimarlıkta Yaya Dinamikleri:
Kontrol değişkeni akı fonksiyonu çarpımsal terimleri için kontrol modelleri incelenecektir. Yayaların yönü ve büyüklüğü hız komutları, kontrol modelleri, hiperbolik KDDlerin gevşeme tip sistemler için analiz edilecektir. Sınırsız ve sınırlı geri besleme kontrol tasarımları incelenecektir. Nihayet bu derste, Godunov düzeni kullanarak simülasyonlar sınırsız ve sınırlı geribildirim ile Advektif denetimleri gerçekleştirecek ve yaya dinamikleri yöntemleri öğrenilmiş olacaktır.
 
Havaalanı Sistemleri ve Tasarım Prensipleri:
Kısaca havaalanı ve havayolu gelişiminde önemli kilometre taşlarını tanımlamak, Havaalanı tasarımında kullanılan çeşitli uçak sınıflandırmalarını bilmek, Havaalanına güvenli işlemler için gerekli havaalanı pist uzunluğunu hesaplamak, EMAS boyutları analizi de olmak üzere çeşitli pist güvenlik alanları hesaplamak, FAA standartlarını kullanarak bir pist optimum yönünü tahmin etmek, Bir havaalanı master plan unsurlarını açıklamak, Eğer tahmini insan yapımı ve doğal nesneler bir havaalanının çevresinde gezintiye engel teşkil ediyorsa tespit etmek, Analitik teknikleri kullanarak herhangi bir havaalanı yapılandırma kapasitesini tahmin etmek, Havaalanı talebini basit doğrusal olmayan regresyon modelleri kullanılarak tahmin etmek, Havaalanı gecikmelerini kuyruk modelleri kullanılarak tahmin etmek, Taksi yolu , apron ve pist gibi bir havaalanının geometrik tasarım özelliklerini tanımak, Çeşitli havaalanı landside yapılandırmaları avantaj ve dezavantajlarını bilmek.
 
Tarihi Yapıların Yeniden Kullanımı:
Koruma kavramı ve gelişimi, Eski binalara yeni fonksiyon verilmesi kavramı, Eski binalara yeni fonksiyon verilmesini gerektiren nedenler, Eski binalara uygun fonksiyon seçimi ölçütleri kullanımı, kütle hareketleri, sel ve taşkın, çığ); kıyı vejetasyonu ve yeşil hat, havza yönetiminde uzaktan algılama, havza özellikleri ve topraklarının uzaktan algılama yöntemiyle yorumlanması.
 
Mimarlıkta Analiz Yöntemleri:
Hızlı kentleşme nedeniyle, kent içi ve yakın çevresinde arazi kullanımının ekolojik amaçlara uygun olarak, fiziksel, ekonomik ve toplumsal planlar arasında bir bağlantı kurularak, kaynakların kapsamlı bir ekolojik bütünlük içinde değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen ekolojik yöntemler ile ilgili genel tanımlar, arazi kullanımı için fiziksel analizler, sosyo-ekonomik durum analizleri ve arazi kullanım planlaması için geliştirilen metodların irdelenmesi.
 
Ulaştırma Yapıları:
Ders kapsamında ulaşım yapılarının mimari açıdan detaylı biçimde incelenecektir.
 
Akdeniz’in Dünyaya Açılan Kapısı AHEP ile Uluslararası Standartlarda Eğitim